Trubar ali Trobar? Prispevek k etimologiji in razvoju priimka Primoža Trubarja

  • Boris Golec Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU

Povzetek

Razprava obravnava priimek začetnika slovenske književnosti Primoža . Trubarja (1508–1586). Sistematično so obravnavani vsi zapisi priimka, ki se v Trubarjevem rodnem okolju pojavljajo od leta 1482 do malo pred 1614. Avtor postavlja tezo, da pisanje prvega samoglasnika kot u namesto prvotnega o ni samovoljno uvedel Primož Trubar, ampak je v govoru njegove rodne vasi Rášica zanj obstajala glasovna podlaga. Po izključitvi več hipotez o etimologiji priimka ostaja kot najverjetnejša možnost izvor iz glagola trobiti, ki ga kot uveljavljeno razlago srečujemo v literaturi, vendar avtor zavrača možnost, da bi bil Trobar/Trubar poklicni priimek s pomenom graščinskega trobca. Kognomen se veliko prej nanaša na kakšno telesno ali značajsko lastnost, glede na to, da je bil prvi znani nosilec priimka mlinar, pa bi šlo lahko tudi za onomatopejo, povezano z zvoki iz njegovega mlina.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Adamček – Kampuš 1976 = Josip Adamček – Ivan Kampuš, Popisi i obračuni poreza u Hrvatskoj u XV i XVI stoljeću, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu – Institut za hrvatsku povijest, 1976 (Izvori za hrvatsku povijest 3).

Bezlaj 1974 = France Bezlaj (ur.), Začasni slovar slovenskih priimkov, Ljubljana: SAZU, 1974.

Bezlaj 2005 = France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika 4: Š–Ž. Ljubljana: SAZU – Založba ZRC SAZU, 2005.

Debeljak 2008 = Janez Debeljak, Trubarjeva Rašica, Velike Lašče: Parnas, zavod za kulturo in turizem, 2008.

Golec 1997 = Boris Golec: Turjaški arhiv na Dunaju in njegovi slovenski dokumenti – II, Arhivi 20 (1997), str. 178–186.

Golec 2008 = Boris Golec, Kje na Rášici se je v resnici rodil Primož Trubar. Arhivi 31 (2008), št. 2, str. 209–240.

Golec 2008a = Boris Golec, Najzgodnejša pričevanja o Primožu Trubarju, Omembe, podpisi in pečati med letoma 1526 in 1545, Časopis za zgodovino in narodopisje 79, NV 44 (2008), str. 24–41.

Gottschald 1982 = Max Gottschald, Deutsche Namenkunde: Unsere Familien, Fünfte verbesserte Auflage mit einer Einführung in die Familiennamenkunde von Rudolf Schützeichel, Berlin – New York: Walter de Gruyter, 1982.

Gradivo 1968 = Gradivo za zgodovino Ljubljane v srednjem veku 12: Urbarji 1490–1527, Ljubljana: Mestni arhiv – Zgodovinski arhiv mesta Ljubljane, 1968.

Humar 1980 = Jožko Humar, Primož Trubar rodoljub ilirski, Koper: Založba Lipa – Založništvo tržaškega tiska, 1980.

Kidrič 1920 = France Kidrič, Trobarji na Raščici, Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino (Ljubljana) 2 (1920), str. 251–278.

Kidrič 1978 = France Kidrič, Ogrodje za biografijo Primoža Trubarja: Obenem analiza Andreaejevih, Hrenovih, Rosolenčevih in Valvasorjevih doneskov za biografijo Trubarja (1923), v: France Kidrič, Izbrani spisi 1, Ljubljana: SAZU, 1978 (Razred za filološke in literarne vede, Dela 35/I), str. 57–113.

Koblar 1891–1894 = Anton Koblar, Drobtinice iz furlanskih arhivov, Izvestja muzejskega društva za Kranjsko 1 (1891), str. 1–38; 2 (1892), str. 30–92; 3 (1893), str. 16–27, 101–109, 184–201, 244–252; 4 (1894), str. 13–30, 73–78.

Komac 2000 = Andrej Komac, Vzpon Turjaških v srednjem veku (2. del), Zgodovinski časopis 54 (2000), str. 151–178.

Koropec 1988 = Jože Koropec, Slovenski del Štajerske v davčnem seznamu glavarine leta 1527, Časopis za zgodovino in narodopisje 59, NV 24 (1988), str. 216–277.

Kos 1991 = Dušan Kos, Urbarji za Belo krajino in Žumberk (15.–18. stoletje), Ljubljana: SAZU – ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa, 1991 (Viri za zgodovino Slovencev 13, Novejši urbarji za Slovenijo 1).

Kos 1975 = Milko Kos, Gradivo za historično topografijo Slovenije (za Kranjsko do leta 1500), Ljubljana: SAZU, Inštitut za občo in narodno zgodovino, 1975.

Levstik 1956 = Fran Levstik, Napake slovenskega pisanja, v: Fran Levstik, Zbrano delo 6: Kritični spisi I, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1956, str. 38–87.

Lopašić 1894 = Radoslav Lopašić, Hrvatski urbari: Urbaria lingua croatica conscripta 1, Zagreb, 1894 (Monumenta historico-juridica slavorum meridionalium V).

Plet. 1–2 = Maks Pleteršnik, Slovensko-nemški slovar 1–2, Ljubljana: Knezoškofijstvo, 1894–1895.

Putanec – Šimunović 1976 = Valentin Putanec – Petar Šimunović (ur.), Leksik prezimena Socijalističke Republike Hrvatske, Zagreb: Institut za jezik – Nakladni zavod Matice Hrvatske, 1976.

Ramovš 1935 = Fran Ramovš, Historična gramatika slovenskega jezika 7: Dialekti, Ljubljana: Učiteljska tiskarna, 1935.

Rupel 1954 = Mirko Rupel, Nove najdbe naših protestantik XVI. stoletja = Neue Funde unserer Protestantica des XVI. Jahrhunderts, Ljubljana: SAZU, 1954 (Razred za filološke in literarne vede, Dela 7, Inštitut za literature 2).

Rupel 1962 = Mirko Rupel, Primož Trubar: Življenje in delo, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1962.

Rupel 1965 = Mirko Rupel, Primus Truber: Leben und Werk des slowenischen Reformators, München: Südosteuropa-Verlagsgesellschaft m. b. H. (Südosteuropa-Schriften 5), 1965.

Simonič 1934 = Ivan Simonič, Migracije na Kočevskem v luči priimkov, Etnolog 6 (1934), str. 107–138.

SSKJ 5 = Slovar slovenskega knjižnega jezika 5: T–Ž, Ljubljana: SAZU – ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik – Državna založba Slovenije, 1991.

SP 2001 = Slovenski pravopis, Ljubljana: SAZU – ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, 2001.

Szaivert – Gall 1967 = Willy Szaivert – Franz Gall, Die Matrikel der Universität Wien 2: 1451–1518/I, Graz – Wien – Köln: Hermann Böhlaus Nachf., 1967 (Quellen zur Geschichte der Universität Wien: 1. Abteilung: Die Matrikel der Universität Wien).

Wolsegger 1890–1891 = Peter Wolsegger, Das Urbarium der Herrschaft Gottschee vom Jahre 1574, Mitteilungen des Musealvereines für Krain 3 (1890), str. 140–183; 4 (1891), str. 13–45.

Objavljeno
2015-07-29
Kako citirati
GolecB. (2015). Trubar ali Trobar? Prispevek k etimologiji in razvoju priimka Primoža Trubarja. Jezikoslovni Zapiski, 15(1-2). https://doi.org/10.3986/jz.v15i1-2.2419