Poglavje o etimologiji – oblikoslovnem in besedotvornem pregibanju besed – v treh slovenskih slovnicah (1715, 1755, 1758)

  • Kozma Ahačič Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Povzetek

Prispevek obravnava poglavje o oblikoslovnem in besedotvornem pregibanju besed (etimologiji) v treh predelavah Bohoričeve slovnice: Hipolitovi iz leta 1715, rokopisni iz leta 1755 in celovški iz leta 1758. Analiza kaže, da pri vseh treh predelavah ne gre za malenkostne popravke, ampak da prinašajo izpuščeni in dodani deli v teh slovnicah zanimiv vpogled v tedanjo slovničarsko misel. Med dodanimi deli je še posebej opazno Hipolitovo poglavje o nepravilnih glagolih, od drugih sprememb pa poglavje o tvorjenih lastnih imenih v vseh treh slovnicah ter nedoslednosti pri prevajanju besedila iz latinščine v nemščino v celovški slovnici iz leta 1758.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ahačič 2007 = Kozma Ahačič, Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Slovenskem: protestantizem, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007.

Ahačič 2009 = Kozma Ahačič, Skladnja v treh predelavah Bohoričeve slovnice (1715, 1755, 1758), Jezik in slovstvo 54 (2009), št. 2, 51–80.

Ahačič 2009a = Kozma Ahačič, Obravnava pravopisa v treh predelavah Bohoričeve slovnice (1715, 1755, 1758), Slavistična revija 57 (2009), št. 3, 399–413.

Alvarus 1596 = Emmanuel Alvarus, De Inſtitutione Grammatica Libri Tres, Integri, vt ab auctore ſunt editi, nunc emendatius excuſi, Coloniae Agrippinae: In Officina Birckmannica, ſumptibus Arnoldi Mylij, 1596.

Alvarus 1694 = Emmanuel Alvarus, Emmanuelis Alvari e Societate Jesu De institutione grammatica libri III. quorum secundus nuper est ad veterem fere grammaticorum rationem revocatus, [Ljubljana:] typis Thaddaei Mayr, impensis Adami Scube, 1694.

BH 1584 = Adam Bohorič, Arcticae horulae ſucciſivae, Wittenberg, 1584.

G 1755 = anonimno, Grammatica Latino-Germanico-Slavonica, b. kr. (rokopis, BSB cod. Slav. 8; kopija v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani, inv. št. 6/2007).

G 1758 = anonimno, Grammatica oder Windisches Sprach-Buch, [Celovec:] Kleinmayr, 1758.

Hahn 1971 = Josef Hahn, Zu Cod. Slav. 8 der Bayerischen Staatsbibliothek, v: Branko Berčič (ur.), Adam Bohorič: Arcticae horulae: Die erste Grammatik der slowenischen Sprache, München: Rudolf Trofenik, 1971, 140–143.

HG 1715 = Hipolit Novomeški, Grammatica Latino-Germanico-Slavonica, [Ljubljana:] J. G. Mayr, 1715.

Orožen 2003 [1970/71] = Martina Orožen, Začetki slovenske jezikoslovne misli, v: Martina Orožen, Razvoj slovenske jezikoslovne misli, Maribor: Slavistično društvo, 2003 (Zora 26), 382–390.

Slodnjak 1971 = Anton Slodnjak, Die Wirkung der Arcticae horulae von Adam Bohorič auf das Schrifttum in den slowenischen Ländern von 1584 bis 1809, v: Branko Berčič (ur.), Adam Bohorič: Arcticae horulae: Die erste Grammatik der slowenischen Sprache, München: Rudolf Trofenik, 1971, 122–134.

Toporišič 1984 = Jože Toporišič, Prva slovenska skladnja, Slavistična revija 32 (1984), št. 3, 159–181.

Toporišič 1987 = Jože Toporišič (ur., prev.), Adam Bohorizh: Arcticae horulae succisivae – Zimske urice proste, Maribor: Založba Obzorja, 1987.

Toporišič 1989 = Jože Toporišič, Bohoričica 17. in prve polovice 18. stoletja, v: Obdobje baroka v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi, Ljubljana: Filozofska fakulteta (Obdobja 9), 233–252.

Toporišič 2003 [1988] = Jože Toporišič, Oblikoslovje v celovški slovnici ali Slovenji jezikovni knjigi, v: Jože Toporišič, Oblikoslovne razprave, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 331–334.

Objavljeno
2015-07-29
Kako citirati
AhačičK. (2015). Poglavje o etimologiji – oblikoslovnem in besedotvornem pregibanju besed – v treh slovenskih slovnicah (1715, 1755, 1758). Jezikoslovni Zapiski, 15(1-2). https://doi.org/10.3986/jz.v15i1-2.2418