Soglasniški sklopi v cerkljanskem narečju

  • Karmen Kenda-Jež Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Povzetek

Prispevek prinaša popis (vzglasnih, izglasnih in medsamoglasniških) soglasniških sklopov v osrednjecerkljanskem narečju. Inventar sklopov je primerjan s tistim iz slovenskega knjižnega jezika, kakor je predstavljen v obravnavah Jožeta Toporišiča in Tatjane Srebot-Rejec.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Baudouin de Courtenay 1884 = Jan Baudouin de Courtenay, Der Dialekt von Cirkno (Kirchheim), Archiv für slavische Philologie 7 (1884), 386–404, 575–590.

Bric-Makuc 1982 = Slavica Bric-Makuc, Govor kraja Cerkno (diplomska naloga), Ljubljana, 1982. (Tipkopis.)

Brozović 2006 = Dalibor Brozović, Dentali ispred afrikatâ: gube se ili izgovaraju, v: Dalibor Brozović, Neka bitna pitanja hrvatskoga jezičnog standarda, Zagreb: Školska knjiga, 2006, 65–82.

Fonološki opisi 1981 = Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih opšteslovenskim lingvističkim atlasom, ur. Pavle Ivić, Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1981 (Posebna izdanja LV, Odjeljenje društvenih nauka 9).

Jurgec 2003 = Peter Jurgec, Drago Unuk, Zlog v slovenskem jeziku (Ljubljana 2003), Jezikoslovni zapiski 9, št. 2, Ljubljana: ZRC SAZU, 2003, 153–159.

Kenda-Jež 1998 = Karmen Kenda-Jež, Cerkljansko narečje v luči raziskav Jana Baudouina de Courtenayja, v: Vatroslav Oblak: Mednarodni simpozij Obdobja, Ljubljana, 12. in 13. december 1996, ur. Alenka Šivic-Dular, Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete, 1998 (Obdobja 17), 145–152.

Kenda-Jež 1999 = Karmen Kenda-Jež, Fonološki opis govora kraja Cerkno (OLA 6, SLA 166), Jezikoslovni zapiski 5, Ljubljana: ZRC SAZU, 1999, 207–234.

Logar 1993 = Tine Logar, Slovenska narečja: Besedila, Ljubljana: Mladinska knjiga, 21993 (Cicero).

Logar 1996a = Tine Logar, Konzonantni sistemi v slovenskih narečjih, v: Tine Logar, Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave, Ljubljana: ZRC SAZU – Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, 30–35. [Prva objava leta 1978.]

Logar 1996b = Tine Logar, Članki za Enciklopedijo Slovenije: Rovtarska narečja, v: Tine Logar, Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave, Ljubljana: ZRC SAZU – Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, 407–412.

Orožen 1990 = Martina Orožen, Konzonantski sklopi v slovenskem jeziku, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku (Novi Sad) 33 (1990), str. 345–350.

Pavšič 1960 = Tomaž Pavšič, Opis cerkljanskega dialekta vasi Otalež (Diplomska naloga (A) za seminar prof. Logarja), 1960. (Tipkopis.)

Ramovš 1935 = Fran Ramovš, Historična gramatika slovenskega jezika VII: Dialekti, Ljubljana: Učiteljska tiskarna, 1935 (Znanstveno društvo za humanistične vede v Ljubljani, Dela I).

Ramovš 1936 = Fran Ramovš, Kratka zgodovina slovenskega jezika I, Ljubljana: Akademska založba, 1936 (Akademska biblioteka 3).

Rigler 1966 = Jakob Rigler, Cerkno (OLA 6): zapis za OLA, 1966. (Rokopis v dialektološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani.)

Rigler 1981 = Jakob Rigler, Cerkno (OLA 6), v: Fonološki opisi 1981, str. 67–78.

SP 1962 = Slovenski pravopis, Ljubljana: SAZU – DZS, 1962.

Srebot-Rejec 1975a = Tatjana Srebot-Rejec, Soglasniški sklopi v slovenščini in kontrastivna analiza angleških in slovenskih soglasniških sklopov: Magistrska naloga, Ljubljana, 1975. (Tipkopis.)

Srebot-Rejec 1975b = Tatjana Srebot-Rejec, Začetni in končni soglasniški sklopi v slovenskem knjižnem jeziku, Slavistična revija 23 (1975), str. 289–320.

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika 1–5, Ljubljana: SAZU – DZS, 1970–1991.

Toporišič 1978 = Jože Toporišič, Soglasniški sklopi slovenskega knjižnega jezika, v: Jože Toporišič, Glasovna in naglasna podoba slovenskega jezika, Maribor: Založba Obzorja, 1978, 30–42. [Prva objava leta 1959.]

Toporišič 1992 = Jože Toporišič, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1992.

Unuk 2003 = Drago Unuk, Zlog v slovenskem jeziku, Ljubljana: Rokus – Slavistično društvo Slovenije, 2003 (Slavistična knjižnica 7).

Zdovc 1972 = Paul Zdovc, Die Mundart des südöstliches Jauntales in Kärnten: Lautlehre und Akzent der Mundart der »Poljanci«, Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1972 (Schriften der Balkankomission, Linguistische Abteilung 20).

Objavljeno
2015-07-29
Kako citirati
Kenda-JežK. (2015). Soglasniški sklopi v cerkljanskem narečju. Jezikoslovni Zapiski, 15(1-2). https://doi.org/10.3986/jz.v15i1-2.2427