Zgodovinskorazvojni pregled pojmovanja vrinjenega stavka (parenteze) v slovenističnem jezikoslovju

  • Branislava Vičar Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru

Povzetek

Parenteza je pojav, ki pokriva kompleksno in raznovrstno množico pojavov. Zgodovinskorazvojni pregled pojmovanja parenteze v slovenističnem jezikoslovju podaja dela, ki v obravnavah parenteze izhajajo iz treh pristopov: pravopisnega, slovničnega in razpravnega. Podlaga vsem trem pristopom so vzorci pisnega diskurza. Obravnave so zamejene z vidikom oblikovnega pojavljanja parenteze, tj. z vprašanjem njene umeščenosti in razmejenosti od drugih delov besedila. Po Brezniku je vpeljano in v slovenističnem jezikoslovju ustaljeno poimenovanje vrinjeni stavek; termin kaže na opredelitev pojava na nivoju skladenjske ravnine.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bajec – Kolarič – Rupel 1956 = Anton Bajec – Rudolf Kolarič – Mirko Rupel [–Jakob Šolar], Slovenska slovnica, Ljubljana, 1956.

Breznik 1916 = Anton Breznik, Slovenska slovnica za srednje šole, Celovec, 1916.

Breznik 1920 = Anton Breznik, Slovenski pravopis, Ljubljana, 1920.

Breznik 1934 = Anton Breznik, Slovenska slovnica za srednje šole, Celje, 1934.

Breznik – Ramovš 1935 = Anton Breznik – Fran Ramovš, Slovenski pravopis, Ljubljana, 1935.

Burton-Roberts 1998 = Noel Burton-Roberts, Language, linear precedence and parentheticals, v: The clause in English, ur. P. Collins – D. Lee, Amsterdam, Philadelphia, 1998, 33–52.

Cornish 1999 = Francis Cornish, Anaphora, discourse and understanding: Evidence from English and French, Oxford, 1999.

Cornish 2008 = Anaphora: Text-based or discourse-dependent?: Functionalist vs. formalist accounts. (Tipkopis. Prispevek je bil predstavljen na XIII. raziskovalnem seminarju Connaissance, Language et Informatique z naslovom Reševanje anafore: teorije in aplikacije, Pariz, 11. december 2007.)

Dajnko 1824 = Peter Dajnko, Lehrbuch der Windischen Sprache, Grätz, 1824.

Dular 1974 = Janez Dular, Zvrstnost slovenskega publicističnega jezika, v: X. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, Ljubljana, 1974, 41–52.

Emonds 1973 = Joseph Emonds, Parenthetical Clauses, v: You Take the High Node and I’ll Take the Low Node, ur. C. Corum – T. C. Smith-Stark – A. Weiser, Chicago, 1973, 333–347.

Emonds 1979 = Joseph Emonds, Appositive relatives Have No Properites, Linguistic Inquiry 10 (1979), 211–243.

Espinal 1991 = M. Teresa Espinal, The representation of disjunct constituents, Language 67 (1991), 726–762.

Fabb 1990 = Nigel Fabb, The difference between English restrictive and nonrestrictive relative clauses, Journal of Linguistics 26 (1990), 57–78.

Haegemann = Liliane Haegemann, Parenthetical Adverbials: The radical Orphanage Approach, v: Aspects of Modern English Linguistics, Tokyo, 1991, 232–254.

Halliday 1994 = M. A. K. Halliday, An Introduction to Functional Grammar, London, 1994.

Hyland 2005 = Ken Hyland, Metadiscourse, London – New York, 2005.

Ilie 2003 = Cornelia Ilie, Parenthetically speaking: Parliamentary parentheticals as rhetorical strategies, v: Dialogue Analysis 2000, Tübingen, 2003, 253−264.

Janežič 1854 = Anton Janežič, Slovenska slovnica s kratkim pregledom slovenskega slovstva ter z malim ciriliskim in glagoliškim berilom za Slovence, Celovec, 1854.

Janežič 1863= Anton Janežič, Slovenska slovnica za domačo in šolsko rabo, Celovec, 1863.

Kalin Golob 2000 = Monika Kalin Golob, Razvoj sklicevalnih avtomatizmov v prvem slovenskem dnevniku, Slavistična revija 48 (2000), št. 1, 1–26.

Končnik 1892 = Peter Končnik, Slovenska slovnica za občne ljudske šole, Dunaj, 1892.

Korošec 1986 = Tomo Korošec, K besedilni soveznosti časopisnega sporočila, XXII. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, Ljubljana, 1986, 49–59.

Korošec 1998 = Tomo Korošec, Stilistika slovenskega poročevalstva, Ljubljana, 1998.

Levec 1899 = Fran Levec, Slovenski pravopis, Dunaj, 1899.

Malavašič 1849 = Franc Malavašič, Slovenska slovnica za perve slovenske šole v mestih in na deželi, Ljubljana, 1849.

McCawley 1982 = James D. McCawley, Parentheticals and Discontinuous Constituent Structure, Linguistic Inquiry 13 (1982), št. 1, 91–106.

Mittwoch 1979 = Anita Mittwoch, Final parentheticals with English questions: Their illocutionary function and grammar, Journal of Pragmatics 3 (1979), 401–412.

NPNSP 1981 = Načrt pravil za novi slovenski pravopis, Ljubljana, 1981.

Peterson 1998 = Peter Peterson, On the boundaries of syntax: Non-syntagmatic relations, v: The clause in English, ur. Peter Collins – David Lee, Amsterdam, Philadelphia, 1998, 229–250.

Pohlin 1768 = Marko Pohlin, Kraynska grammatika, Laybach, 1768.

Potts 2002 = Christopher Potts, The syntax and semantics of as-parentheticals, Natural Language & Linguistic Theory 20 (2002), 623–689.

Praprotnik 1869 = Andrej Praprotnik, Slovenska slovnica za pervence, Ljubljana, 1869.

Ruliková 1973 = Blažena Ruliková, Parenteze v současné češtině, Praha, 1973.

Seidlhofer – Widdowson 1999 = Barbara Seidlhofer – Henry George Widdowson, Coherence in summary: the contexts of appropriate discourse, v: Coherence in Spoken and Written Discourse, ur. Deborah Tannen, Amsterdam, Philadelphia, 205–219.

SP 1950 = Slovenski pravopis, Ljubljana, 1950.

SP 1962 = Slovenski pravopis, Ljubljana, 1962.

SP 2001 = Jože Toporišič (predsednik pravopisne komisije), Slovenski pravopis, Ljubljana, 2001.

SS 1947 = Slovenska slovnica, Ljubljana, 1947.

Toporišič 1971 = Jože Toporišič, Slovenski knjižni jezik 1, Maribor, 1971.

Toporišič 1976 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor, 11976.

Toporišič 1982 = Jože Toporišič, Nova slovenska skladnja, Ljubljana, 1982.

Toporišič 1984 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor, 21984.

Toporišič 1991 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor, 31991.

Toporišič 1992 = Jože Toporišič, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana, 1992.

Toporišič 2000 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor, 42000.

Toporišič – Rigler 1979 = Jože Toporišič – Jakob Rigler, Komentar k načrtu pravil slovenskega pravopisa, Slavistična revija 27 (1979), št. 2, 231–261.

Vičar 2009 = Branislava Vičar, Parenteze kot metadiskurzivne prvine na primeru pisnega in govorjenega diskurza: Doktorska disertacija, Maribor, 2009.

Vodnik 1811 = Valentin Vodnik, Pismenost ali gramatika za perve šole, Ljubljana, 1811.

Zagajšek 1791 = Mihael Zagajšek, Slovenska grammatika, Celje, 1791.

Ziv 1985 = Yael Ziv, Parentheticals and functional grammar, v: Syntax and Pragmatics in Functional Grammar, ur. A. M. Bolkestein – C. de Groot – J. L. Mackenzie, Dodrecht, 1985, 181–199.

Objavljeno
2015-07-29
Kako citirati
VičarB. (2015). Zgodovinskorazvojni pregled pojmovanja vrinjenega stavka (parenteze) v slovenističnem jezikoslovju. Jezikoslovni Zapiski, 15(1-2). https://doi.org/10.3986/jz.v15i1-2.2425