O povedkovniku oziroma povedkovniškosti

  • Andreja Žele Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Povzetek

Prispevek ima namen z opredelitvami in sklepi povzeti in skleniti vse dosedanje ugotovitve različnih domačih in tujih jezikoslovcev v trditev, da je povedkovnik ubesedena skladenjska kategorija s stalno in zato tipično skladenjsko vlogo za glagolskim pomožnikom – v zloženem povedku je povedkovnik pomenonosna sestavina. S slovaropisnega vidika bi bila ta povedkovniška vloga lahko predstavljena z oznako povdk.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bajec 1952 = Anton Bajec, Besedotvorje slovenskega jezika 2: Izpeljava slovenskih pridevnikov, 3: Zloženke, Ljubljana: SAZU, 1952.

Čechová 1996 = M. Čechová idr., Čeština – řeč a jazyk, Praha, 1996.

Čermák 2001 = František Čermák, Jazyk a jazykověda: Přehled a slovníky, Praha: Nakladatelství Karolinum, 2001.

ESJ 1992 = Jože Toporišič, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana: Cankarjeva založba,1992.

Gramatyka 1984 = Gramatyka współczesnego języka polskiego: Morfologia, Składnia, Warszawa, 1984.

Grepl – Karlík 1998 = M. Grepl – P. Karlík, Skladba češtiny, Votobia, 1998.

Grepl idr. 1986–1987 = M. Grepl idr., Mluvnice češtiny 2: Tvarosloví, 3: Skladba, Praha: Academia, 1986, 1987.

Helbig – Buscha 1984 = Gerhard Helbig – Joachim Buscha, Deutsche Grammatik, Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, 1984.

Isačenko 1954–1960 = A. V. Isačenko, Grammatičeskij stroj russkogo jazyka v sopostavlenii s slovackim: Morfologija 1–2, Bratislava: Izdavatel’stvo Slovackoj akademii nauk, 1954–1960.

Katičić 1986 = Radovan Katičić, Sintaksa hrvatskoga književnog jezika, Zagreb, 1986.

Morfológia 1966 = Morfológia slovenského jazyka, Bratislava: Vykladatel’stvo Slovenskej akadémie vied, 1966.

NSS 1982 = Jože Toporišič, Nova slovenska skladnja, Ljubljana: DZS, 1982.

Pogorelec 1972 = Breda Pogorelec, Dopolnilnik (povedkov prilastek) v slovenski skladnji, Linguistica 12 (1972), 315–327.

Pogorelec 1974 = Breda Pogorelec, Dopolnilnik (povedkov) v slovenski skladnji, Jezik in slovstvo 20 (1974), št. 5, 120–122.

Quirk 1994 = R. Quirk, A Comprehensive Grammar of the English Language, New York, 1985, 201994.

Quirk idr. 1993 = R. Quirk idr., A University Grammar of English, Hong Kong, 1973, 1993.

Simeon 1969 = Rikard Simeon, Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva 1, Zagreb: Matica hrvatska, 1969.

SLP 2000 = Ada Vidovič Muha, Slovensko leksikalno pomenoslovje: Govorica slovarja, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2000.

SP 2001 = Slovenski pravopis, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001.

SS 1976 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja, 1976, 2000.

SSB 1988 = Ada Vidovič Muha, Slovensko skladenjsko besedotvorje ob primerih zloženk, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete – Partizanska knjiga, 1988.

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika 1–5, Ljubljana: DZS, 1970–1991.

Švedova idr. 1980 = N. Ju. Švedova idr., Russkaja grammatika 2: Sintaksis, Moskva: Nauka, 1980.

Vidovič Muha 1984 = Ada Vidovič Muha, Nova slovenska skladnja J. Toporišiča, Slavistična revija 32 (1984), št. 2, 142–155.

Vidovič Muha 2000 = Ada Vidovič Muha, Čas v besedi: Tipologija leksikalne večpomenskosti, XXXVI. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2000, 85–109.

Žele 2000 = Andreja Žele, Tipologija poved(kov)ne rabe v Slovarju slovenskega knjižnega jezika, Jezikoslovni zapiski 6 (2000), 57–65.

Žele 2001 = Andreja Žele, Tipologija pridevniške vezljivosti, Jezikoslovni zapiski 7 (2001), 163–195.

Žele 2003 = Andreja Žele, Slovarska obravnava povedkovnika, Jezik in slovstvo 48 (2003), št. 2, 3–15.

Objavljeno
2015-07-29
Kako citirati
ŽeleA. (2015). O povedkovniku oziroma povedkovniškosti. Jezikoslovni Zapiski, 15(1-2). https://doi.org/10.3986/jz.v15i1-2.2420