Vaško besedje ter demografski in družbeni dejavniki: poljsko narečje pokrajine Spisz

  • Helena Grochola-Szczepanek Instytut Języka Polskiego PAN

Povzetek

V prispevku so predstavljeni izsledki ankete, opravljene med dijaki tretjega letnika gimnazij na območju poljskega Spisza. Z raziskavo naj bi ugotovili stopnjo poznavanja in rabe narečnega in standardnega besedja. Pri razčlembi izsledkov so bili upoštevani demografski in družbeni dejavniki, ki vplivajo na besedni zaklad vaškega prebivalstva: starost, spol, medgeneracijske razlike in kraj bivanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Basara 1972 = Anna Basara, Zmiany leksykalne na tle zmiany środowiska, Z polskich studiów slawistycznych 4 (1972): Językoznawstwo, 129–135.

Białoskórska 1987 = Mirosława Białoskórska, Integracja językowa mieszkańców pięciu wsi gminy Golczewo w województwie szczecińskim na przykładzie słownictwa, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe, 1987.

Cygan 1983 = Stanisław Cygan,1993, Różnice w mowie pokoleń na Kielecczyźnie, [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia: Różnice w mowie pokoleń, Łomża-Warszawa: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, 1983, 93–104.

Gołąb 1954 = Zbigniew Gołąb, O zróżnicowaniu wewnętrznym gwary podhalańskiej, Język Polski 34 (1954), 85–111.

Grochola-Szczepanek 2008a = Helena Grochola-Szczepanek, Leksyka gwarowa spiskich gimnazjalistów, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 43 (2008), 7–34.

Grochola-Szczepanek 2008b = Helena Grochola-Szczepanek, Stopień używania wyrazów ogólnopolskich i ich gwarowych odpowiedników w ocenie młodych mieszkańców Spisza, Język Polski 83 (2008), 215–230.

Kąś 1994 = Józef Kąś, Interferencja leksykalna słownictwa gwarowego i ogólnopolskiego (na przykładzie gwar orawskich), Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1994 (Rozprawy habilitacyjne 285).

Kucała 1960 = Marian Kucała, O słownictwie ludzi wyzbywających się gwary, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 19, 141–156.

Kurek 1995 = Halina Kurek, Przemiany językowe wsi regionu krośnieńskiego: Studium socjolingwistyczne, Kraków: Universitas, 1995.

Pelcowa 2001 = Halina Pelcowa, Interferencje leksykalne w gwarach Lubelszczyzny, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001.

Pelcowa 2006 = Halina Pelcowa, Pokoleniowość i sytuacyjność – dwa istotne czynniki różnicowania się języka mieszkańców współczesnej wsi, [w:] Gwary dziś 3: Wewnętrzne zróżnicowanie języka wsi, red. Jerzy Sierociuk, Poznań: PTPN, 2006 (Poznanskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk – Wydział filologiczno- filozoficzny 45), 139–153.

Siemieńska 1962 = Renata Siemieńska, Z badań nad zagadnieniem trwania i przeobrażania więzi społecznej we wsi spiskiej, praca magisterska wykonana w Katedrze Etnografii Ogólnej i Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kier. Kazimierza Dobrowolskiego, Kraków.

Siemieńska 1970 = Renata Siemieńska, Tradycja społeczność wiejska w przeddzień przeobrażeń, [w:] Roczniki socjologii wsi 9, 127–133.

Sierociuk 2006 = Gwary dziś 3: Wewnętrzne zróżnicowanie języka wsi, red. Jerzy Sierociuk, Poznań: PTPN, 2006 (Poznanskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk – Wydział filologiczno-filozoficzny 45).

Zagórski 1991 = Zenon Zagórski, O mowie mieszkańców kilkunastu wsi wokół Konina, Wrocław, 1991.

Objavljeno
2015-07-29
Kako citirati
Grochola-SzczepanekH. (2015). Vaško besedje ter demografski in družbeni dejavniki: poljsko narečje pokrajine Spisz. Jezikoslovni Zapiski, 15(1-2). https://doi.org/10.3986/jz.v15i1-2.2429