Osvetlitev rabe velike oz. male začetnice pri izlastnoimenskih pridevnikih s priponskimi obrazili -ov/-ev, -in v slovenščini

Nataša Jakop

DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v15i1-2.2421

Povzetek

V trenutno veljavnem pravopisnem slovarju, sodobnih jezikovnih priročnikih
in jezikovni rabi se srečujemo z mnogimi zapisovalnimi dvojnicami pri izlastnoimenskih pridevnikih s priponskimi obrazili -ov/-ev, -in, zlasti kadar so del stalnih besednih zvez in frazemov. Raba velike oziroma male začetnice pri izlastnoimenskih pridevnikih v slovenščini zato spada v skupino pravopisno problematičnih besed, ki naj bi bile v jezikovnih priročnikih in slovarjih ustrezno obravnavane, pojasnjene in ponazorjene. S prispevkom želimo opozoriti tudi na dejstvo, da je pri sodobnem normiranju izlastnoimenskih pridevnikov treba ponovno preučiti vse dejavnike, ki določajo njihovo jezikovno normo.

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Bajec 1961/62 = Anton Bajec, Pred izidom novega pravopisa, Jezik in slovstvo 7 (1961/62), št. 1, 103–118.

Breznik 1920 = Anton Breznik, Slovenski pravopis, Ljubljana: Jugoslovanska knjigarna, 1920.

Dobrovoljc 2004 = Helena Dobrovoljc, Pravopisje na Slovenskem, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Lingua Slovenica).

Košmrlj - Levačič 1998 = Borislava Košmrlj - Levačič, Izimensko strokovno izrazje, v: Slovensko naravoslovno tehnično izrazje: Zbornik referatov s Posvetovanja o slovenskem naravoslovno-tehničnem izrazju, ur. Marjeta Humar, Ljubljana: Založba ZRC, 1998, 139–146.

Kržišnik 1982 = Erika Kržišnik, Načelne pripombe, pripombe k posameznim pravopisnim pravilom, popravki, v: Spoznanja in pripombe javne razprave o Načrtu pravil za novi pravopis, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete Univerze Edvarda Kardelja, 1982, 42–45.

Kržišnik 1992/93 = Erika Kržišnik, Pravopis v slovenski državi in slovenskem jezikoslovju, Slava: debatni list 6 (1992/93), št. 1, 8–17.

Kržišnik 2003 = Erika Kržišnik, Frazeologija v slovenskem pravopisu 2001, Slavistična revija 51 (2003), št. 2, 221–237.

Levec 1899 = Fran Levec, Slovenski pravopis, Dunaj: V cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig, 1899.

Načrt pravil 1981 = Načrt pravil za novi slovenski pravopis, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik (izd.) – Državna založba Slovenije (zal.), 1981.

Nova beseda = Nova beseda: besedilni korpus, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (http://bos.zrc-sazu.si/s_beseda.html).

Pogorelec 1982 = Breda Pogorelec, Ob osnutku pravil slovenskega pravopisa, v: Spoznanja in pripombe javne razprave o Načrtu pravil za novi pravopis, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete Univerze Edvarda Kardelja, 1982, 59–71.

SP 1935 = Slovenski pravopis, Ljubljana: Znanstveno društvo, 1935.

SP 1950 = Slovenski pravopis, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1950.

SP 1962 = Slovenski pravopis, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1962.

SP 1990 = Slovenski pravopis 1: Pravila, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (izd.) – DZS (zal.), 1990.

SP 2001 = Slovenski pravopis, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti – Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (izd.) – Založba ZRC, ZRC SAZU (zal.), 2001.

SP 2003 = Slovenski pravopis, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti – Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (izd.) – Založba ZRC, ZRC SAZU (zal.), 2003.

SSKJ 1–5 = Slovar slovenskega knjižnega jezika 1–5, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1970–1991.

Toporišič – Rigler 1977 = Komentar k Načrtu pravil slovenskega pravopisa, Slavistična revija 25 (1977), št. 2–3, 311–358.

Toporišič – Rigler 1978 = Jože Toporišič – Jakob Rigler, Ob Urbančičevi kritiki pravil SP, Slavistična revija 26 (1978), št. 2, 208–226.

Urbančič 1978 = Boris Urbančič, Nekaj pripomb k načrtu pravil slovenskega pravopisa, Slavistična revija 26 (1978), št. 1, 79–95.

Vidovič Muha 1977 = Ada Vidovič Muha, Pomen pridevniške besede in njena skladenjska zveza: magistrsko delo, Ljubljana, 1977. (Tipkopis.)

Vidovič Muha 1978 = Ada Vidovič Muha, Merila pomenske delitve nezaimenske pridevniške besede, Slavistična revija 26 (1978), št. 3, 253–276.

Vidovič Muha 1981 = Ada Vidovič Muha, Pomenske skupine nekakovostnih izpeljanih pridevnikov, Slavistična revija 29 (1981), št. 1, 19–42.

Vidovič Muha 1982 = Ada Vidovič Muha, O Načrtu pravil za novi slovenski pravopis, v: Spoznanja in pripombe javne razprave o Načrtu pravil za novi pravopis, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete Univerze Edvarda Kardelja, 1982, 121–125.

Wraber 1982 = Tone Wraber, Volčin je Blagayev, ne blagayev!, v: Spoznanja in pripombe javne razprave o Načrtu pravil za novi pravopis, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete Univerze Edvarda Kardelja, 1982, 126–129.DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v15i1-2.2421

Avtorske pravice (c) 2019 Jezikoslovni zapiski

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revija se indeksira v Dlib.

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.