Zemljepisna lastna imena v Večeslavcih

  • Mihaela Koletnik Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
  • Zdenka Holsedl

Povzetek

V prispevku so predstavljena zemljepisna lastna imena naselja Večeslavci v Prekmurju. V njih se odražajo glasoslovne in oblikoslovne značilnosti prekmurskega goričkega podnarečja. Glede na motivacijsko podstavo so razvrščena v pomenske skupine. Večinoma so izvorno slovenska, v podstavi nekaterih poimenovanj pa so tudi v časovno različnih jezikovnozgodovinskih obdobjih prevzete besede iz stičnih jezikov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bezlaj 2003 = France Bezlaj, Zbrani jezikoslovni spisi I–II, ur. Metka Furlan, Ljubljana: ZRC SAZU, 2003.

Čop 2002 = Dušan Čop, Gorska, terenska (ledinska) in vodna imena v Sloveniji, Jezikoslovni zapiski 8 (2002), št. 2, 93–108.

DLS = Hildegard Striedter-Temps, Deutsche Lehnwörter im Slovenischen, Berlin: Osteuropa-Institut, 1963.

ESSJ I–V = France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika I–V, Ljubljana: Mladinska knjiga – SAZU – ZRC SAZU, 1976, 1982, 1995, 2005, 2007.

Holsedl 2006 = Zdenka Holsedl, Ledinska in hišna imena v vasi Večeslavci: diplomsko delo, Maribor: Pedagoška fakulteta, 2006.

Ilešič 1950 = Svetozar Ilešič, Sistemi poljske razdelitve na Slovenskem, Ljubljana: SAZU, 1950.

Jakopin idr. 1985 = Franc Jakopin idr., Slovenska krajevna imena, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1985.

Koletnik 2007 = Mihaela Koletnik, Krajevna imena v izbranih naseljih občine Rogašovci, Razprave drugega razreda SAZU 20, Ljubljana: SAZU, 2007, 95–114.

Koletnik 2008 = Mihaela Koletnik, O prekmurskih mikrotoponimih, Slavistična revija 56 (2008), št. 2, 75–86.

Majdič 2004 = Viktor Majdič, Ledinska imena zahodnega dela občine Šentjur pri Celju, v: Besedoslovne lastnosti slovenskega jezika – slovenska zemljepisna imena, Maribor: Društvo Pleteršnikova domačija Pišece – SD Slovenije, 2004, 170–180.

Melik 1963 = Anton Melik, Potek poselitve v luči krajevnih imen, v: Slovenija 1, Ljubljana: Slovenska matica, 1963, 307–308.

Merku 2006 = Pavle Merku, Krajevno imenoslovje na slovenskem zahodu, Ljubljana: ZRC SAZU, 2006.

Novak 1996 = Franc Novak, Slovar beltinskega prekmurskega govora, priredil in uredil Vilko Novak, Murska Sobota: Pomurska založba, 21996 [1985, 2009].

Orožen Adamič – Perko 1995 = Milan Orožen Adamič – Drago Perko (ur.), Krajevni leksikon Slovenije, Ljubljana: DZS, 1995.

Plet. I–II = Maks Pleteršnik, Slovensko-nemški slovar I–II, ur. Metka Furlan, Ljubljana: ZRC SAZU, 2006.

Rajšp – Serše 2001 = Vincenc Rajšp – Aleksandra Serše, Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787 7: Opisi, Ljubljana: SAZU, 2001.

Snoj 2003 = Marko Snoj, Slovenski etimološki slovar, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2003.

Snoj 2006 = Marko Snoj, O tujkah in izposojenkah v slovenskem jeziku, Slavistična revija 54 (2006), posebna številka, 343–349.

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika, Ljubljana: DZS, 1995.

SVI I–II = France Bezlaj, Slovenska vodna imena I–II, Ljubljana: SAZU, 1956, 1962.

Šekli 2006 = Matej Šekli, Strukturni tipi ledinskih imen v kraju Livek in njegovi okolici, v: Jezikovna predanost: akademiku prof. dr. Jožetu Toporišiču ob 80-letnici, ur. Marko Jesenšek – Zinka Zorko, Maribor: SD Maribor – Ljubljana: SAZU, 2006 (Zora 44), 477–491.

Šekli 2007 = Matej Šekli, Imenje v kraju Šalovci, v: Etnološki raziskovalni tabor Šalovci 2007: zbornik prispevkov, Murska Sobota: Zveza za tehnično kulturo – RC ZOTKS, 2007.

Šekli 2007a = Matej Šekli, Ljudskozemljepisno izrazje v topoleksemih ledinskega imenja na Livškem, v: Razvoj slovenskega strokovnega jezika, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2007 (Obdobja 24), 515–530.

Šekli 2008 = Matej Šekli, Zemljepisna in osebna lastna imena v kraju Livek in njegovi okolici, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008 (Linguistica et philologica 22).

Šivic-Dular 1988 = Alenka Šivic-Dular, Besedotvorne vrste slovenskih zemljepisnih imen na gradivu do leta 1500, v: Srednji vek v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1988 (Obdobja 10), 229–244.

Škofic 2004 = Jožica Škofic, Zemljepisna lastna imena na Dobravah med dolinama Lipnice in Savne, v: Besedoslovne lastnosti slovenskega jezika – slovenska zemljepisna imena, Maribor: Društvo Pleteršnikova domačija Pišece – SD Slovenije, 2004, 60–73.

Torkar 2003 = Silvo Torkar, K nastanku in pomenu nekaterih zemljepisnih imen v Baški dolini, Slavistična revija 51 (2003), št. 4, 429–442.

Torkar 2008 = Silvo Torkar, Slovenska zemljepisna imena, nastala iz slovanskih antroponimov, Slavistična revija 56 (2008), št. 2, 17–29.

Unuk 2004 = Drago Unuk, Zemljiška imena v Črešjovi grabi in Strmcu (Stoperce v Halozah), v: Besedoslovne lastnosti slovenskega jezika – slovenska zemljepisna imena, Maribor: Društvo Pleteršnikova domačija Pišece – SD Slovenije, 2004, 194–201.

Zelko 1982 = Ivan Zelko, Prekmurje do leta 1500, Murska Sobota: Pomurska založba, 1982 (Historična topografija Slovenije I).

Zelko 1985 = Ivan Zelko, Prekmurska ledinska imena – in primerjava s panonskoslovenskimi imeni, Slavistična revija 33 (1985), št. 4, 459–465.

Zelko 1996 = Ivan Zelko, Zgodovina Prekmurja, Murska Sobota: Pomurska založba, 1996.

Objavljeno
2015-07-29
Kako citirati
KoletnikM., & HolsedlZ. (2015). Zemljepisna lastna imena v Večeslavcih. Jezikoslovni Zapiski, 15(1-2). https://doi.org/10.3986/jz.v15i1-2.2428