Letn. 18, št. 1 (2012)

Jezikoslovni zapiski

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Matej Šekli PDF
Praslovanski besedotvorni vzorci izpeljave drugotnih nedovršnih glagolov

Agata Šega PDF
Razmišljanja ob starejših romanizmih v slovenščini in drugih južnoslovanskih jezikih (1. del)

Metka Furlan PDF
Primorsko gradivo z v iz b v širšem slovenskem in slovanskem kontekstu

Tanja Mirtič PDF
Ledinska imena vasi Dolnje in Gorenje Mraševo

Silvo Torkar PDF
Priimki Mahnič, Obid, Pretnar in Stanovnik

Metod Čepar PDF
Sklanjatev praslovanskega ijevskega samostalnika *ľudьje v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja

Tjaša Markežič PDF
Distribucija priponskih obrazil -ica in -ka s poudarkom na feminativni tvorbi

Ljudmila Bokal PDF
O dveh terminografskih novostih v Čebelarskem terminološkem in Slovenskem smučarskem slovarju

Nina Ledinek, Andrej Perdih PDF
Uporaba XML-formata v leksikografiji na primeru oblikovanja XML-sheme za Slovar sinonimov slovenskega jezika

Robert Cazinkić PDF
Opombe k oblikoslovnemu delu Toporišičeve Slovenske slovnice (2000)

Jurij Rojs PDF
Kebrov Slovar slovenskih frazemov

Barbara Jelen PDF
Zbornik mednarodne konference Jezikovna raznolikost in nacionalni jeziki v visokem šolstvu

Andrej Perdih PDF
Leksikografska praksa pri Čehih in Slovakih

Andreja Žele PDF
Namigi Miroslava Grepla, kako naprej v skladnji

Silvo Torkar PDF
Imenoslovec Dušan Čop – devetdesetletnik

Breda Čop, Peter Weiss, Alenka Porenta PDF
Dušan Čop: bibliografija 1956–2007

Jurij Rojs PDF
Devetdeset let rusistke in frazeologinje Antice Menac