Distribucija priponskih obrazil -ica in -ka s poudarkom na feminativni tvorbi

  • Tjaša Markežič
Ključne besede: besedotvorje, priponsko obrazilo -ka, priponsko obrazilo -ica, feminativ

Povzetek

Prispevek izhaja iz sondažne raziskave pojavnosti obrazil -ica in -ka z variantami po besedotvornih pomenskih skupinah na podlagi gradiva SSKJ in korpusa Gigafida. Raziskava je pokazala, da se obe obrazili v 38 % primerov iz SSKJ in 37 % primerov iz korpusa uporabljata za tvorbo feminativov. Zato smo za podrobnejšo analizo izpisali dodatno gradivo iz Novejše slovenske leksike in diplomskega dela Novotvorjenke za poimenovanje oseb v slovenskem jeziku, da bi ugotovili, katero obrazilo je pri tvorbi feminativov frekventnejše.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Babić 1991 = Stjepan Babić, Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1991.

Furdík 2004 = Juraj Furdík, Slovenská slovotvorba (teoria, opis, cvičenia), ur. Martin Ološtiak, Prešov: Nauka, 2004.

Gigafida = Korpus slovenskega jezika Gigafida 〈http://demo.gigafida.net/〉 (dostop marca 2012).

Jež 1997 = Marija Jež, Feminativi na Pohorju, Jezikoslovni zapiski 3 (1997), 113–125.

Klajn = Ivan Klajn, Tvorba reči u savremenom srpskom jeziku, Beograd: Institut za srpski jezik SANU, 2003.

Kustec 2009 = Katja Kustec, Novotvorjenke za poimenovanje oseb v slovenskem jeziku: diplomsko delo, Maribor: [K. Kustec], 2009.

Mluvnice češtiny = Mluvnice češtiny, Praga: Češkoslovenska akademie ved, 1986.

NSL = Alenka Gložančev idr., Novejša slovenska leksika (v povezavi s spletnimi jezikovnimi viri), Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2009.

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika, Ljubljana: DZS, 2005.

Stramljič Breznik 1994/95 = Irena Stramljič Breznik, Specializiranost obrazil za izpeljanke s pomenom vršilca dejanja, nosilca lastnosti ali stanja in opravkarja, Jezik in slovstvo 40 (1994/95), št. 8, 285‒291.

Stramljič Breznik 1999 = Irena Stramljič Breznik, Prispevki iz slovenskega besedoslovja, Maribor: Filozofska fakulteta, 1999 (Zora 7).

Stramljič Breznik 2010 = Irena Stramljič Breznik, Tvorjenke slovenskega jezika med slovarjem in besedilom, Maribor: Filozofska fakulteta, 2010 (Zora 71).

Štebih Golub 2011 = Barbara Štebih Golub, Imenice kojima se označuju osobe ženskoga spola u kajkavskome književnom jeziku, v: Słowotwórstwo słowiańskie: system i tekst. Poznań 17‒19. 05. 2011.

Toporišič 2004 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja, 2004 (1976). (Drugi natis izdaje iz leta 2000.)

Vidovič Muha 1997 = Ada Vidovič Muha, Prvine družbene prepoznavnosti ženske prek poimenovalne tipologije njenih dejavnosti, lastnosti, v: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture: zbornik predavanj 33, ur. Aleksandra Derganc, Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 1997, 69‒79.

Vidovič Muha 2011 = Ada Vidovič Muha, Slovensko skladenjsko besedotvorje, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011 (Razprave FF).

Objavljeno
2015-07-24
Kako citirati
1.
Markežič T. Distribucija priponskih obrazil -ica in -ka s poudarkom na feminativni tvorbi. JZ [Internet]. 24. julij 2015. [citirano 10. julij 2020.];18(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2348