Ledinska imena vasi Dolnje in Gorenje Mraševo

  • Tanja Mirtič Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Ključne besede: ledinska imena, imenoslovje, zgodovinsko jezikoslovje, Dolnje in Gorenje Mraševo

Povzetek

V prispevku so obravnavana ledinska imena vasi Dolnje in Gorenje Mraševo. Predstavljena so tako v poknjiženi kot v narečni podobi, naveden pa je tudi izvor in prvotni pomen posameznega ledinskega imena. V razlagi je obravnavano občno ali lastno ime, iz katerega je ledinsko ime nastalo. Za podedovano besedje je navedena tudi praslovanska rekonstrukcija, pri prevzetem besedju pa tujejezični vir. Nekaterim ledinskim imenom je pripisana še ljudskoetimološka razlaga informatorjev na terenu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ba = Rudolf Badjura, Ljudska geografija, Terensko izrazoslovje, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1953.

Bezlaj 1956−1961 = France Bezlaj, Slovenska vodna imena III,

Ljubljana: SAZU, 1956−1961.

Bezlaj 1974 = France Bezlaj (ur.), Začasni slovar slovenskih priimkov, Ljubljana: SAZU, 1974.

Be I = France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika I: A–J, Ljubljana: SAZU (izd.) – Mladinska knjiga (zal.), 1976.

Be II = France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika II: K–O, Ljubljana: SAZU (izd.) – Mladinska knjiga (zal.), 1982.

Be III = France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika III. Dopolnila in uredila Marko Snoj in Metka Furlan.: P–S, Ljubljana: ZRC SAZU (izd.) – Mladinska knjiga (zal.), 1995.

Be IV = France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika IV. Avtorji gesel France Bezlaj, Marko Snoj in Metka Furlan. Uredila Marko Snoj in Metka Furlan.: Š–Ž, Ljubljana: ZRC SAZU (izd.) – Založba ZRC, 2005.

Čepar 2009 = Metod Čepar, Ledinska in hišna imena v vasi Barka v Brkinih: diplomsko delo, Ljubljana: [M. Čepar], 2009.

Drnovšek 2009 = Sara Drnovšek, Ledinska imena v Drežnici: diplomsko delo, Ljubljana: [S. Drnovšek], 2009.

Gostenčnik 2009 = Januška Gostenčnik, Ledinska imena v k. o. Ribnica: diplomsko delo, Ljubljana: [J. Gostenčnik], 2009.

Ke 2008 = Janez Keber, Leksikon imen, Celje: Mohorjeva družba, 2008.

Kenda-Jež 1996 = Karmen Kenda-Jež, Uvodna pojasnila, v: Tine Logar, Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave, ur. Karmen Kenda-Jež, Ljubljana: ZRC SAZU, 1996, VII–XVIII.

Merkù 1993 = Pavle Merkù, Svetniki v slovenskem imenoslovju, Trst: Mladika, 1993.

Me 2006 = Pavle Merkù, Krajevno imenoslovje na slovenskem zahodu, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006.

PJ 1995 = Libuše Olivová-Nezbedová – Miloslava Knappová – Jitka Malenínská – Jana Matúšová, Pomístní jména v Čechách: o čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest, Praha: Akademia – Ústav pro jazyk český AV ČR, 1995.

Ramovš 1995 = Fran Ramovš, Kratka zgodovina slovenskega jezika I, Ljubljana: ZRC SAZU, 21995 (11936) (Zbirka ZRC 9).

Rigler 2001 = Jakob Rigler, Zbrani spisi 1: jezikovnozgodovinske in dialektološke razprave, ur. Vera Smole, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001.

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika na CD-romu z Odzadnjim slovarjem slovenskega jezika in Besediščem slovenskega jezika z oblikoslovnimi podatki, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU – DZS, 1998.

Sk I = Petar Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika I, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umetnosti – Globus, 1971.

Sk II = Petar Skok: Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika II, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umetnosti – Globus, 1972.

Sk III = Petar Skok: Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika III, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umetnosti – Globus, 1973.

Smole 1996a = Vera Smole, Slovenska narečja in zanimivejši pojavi v razvoju slovenskega kratkega vokalizma, v: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture: zbornik predavanj 24, ur. Aleksandra Derganc, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1996, 281–288.

Smole 1996b = Vera Smole, Sovplivanje samoglasnikov in soglasnikov v vzhodnodolenjskih govorih, Jezikoslovni zapiski 3 (1997), 167–173.

Smole 1998a = Vera Smole, Fonološki opis govora vasi Šentrupert (SLA 262), Jezikoslovni zapiski 4 (1998), 73–88.

Smole 1998b = Vera Smole, Slovenska narečja, v: Enciklopedija Slovenije 12, ur. Marjan Javornik, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1998, 1–4.

Sn 2002a = Marko Snoj, Adstratni in superstratni vplivi na slovensko imensko leksiko, Jezikoslovni zapiski 8 (2002), št. 2, 41–45.

Sn 2002b = Marko Snoj, O etimologiji osebnih in zemljepisnih imen na Slovenskem, Jezikoslovni zapiski 8 (2002), št. 2, 37–40.

Sn SES = Marko Snoj, Slovenski etimološki slovar, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2003 (1997).

Sn ESSZI = Marko Snoj, Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen, Ljubljana: Modrijan – Založba ZRC, 2009.

Stang 1957 = Christian S. Stang, Slavonic Accentuation, Oslo: Universitetsforlaget, 1957.

SP = Slovenski pravopis: elektronski vir, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003.

Še 2008 = Matej Šekli, Zemljepisna in osebna imena v kraju Livek in njegovi okolici, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008 (Linguistica et philologica 22).

Šivic-Dular 1989 = Alenka Šivic-Dular, Temeljna načela pri pisanju slovenskih zemljepisnih imen, Jezik in slovstvo 34 (1989), št. 1–2, 3–14.

Šivic-Dular 1990 = Alenka Šivic-Dular, O ljudski etimologiji, v: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture: zbornik predavanj 26, ur. Tone Pretnar – Darinka Počaj-Rus, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1990, 155–171.

Torkar 2003 = Silvo Torkar, Zgodovinaska antroponomija vzhodne Tolminske: magistrsko delo, Ljubljana: [S. Torkar], 2003.

Objavljeno
2015-07-24
Kako citirati
1.
Mirtič T. Ledinska imena vasi Dolnje in Gorenje Mraševo. JZ [Internet]. 24. julij 2015. [citirano 4. julij 2020.];18(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2345