Opombe k oblikoslovnemu delu Toporišičeve Slovenske slovnice (2000)

  • Robert Cazinkić
Ključne besede: slovenska slovnica, oblikoslovje

Povzetek

Avtor prispevka opozarja na nepravilnosti in nedoslednosti v poglavju o oblikoslovju v Slovenski slovnici Jožeta Toporišiča, in sicer po izdaji, ki je kot četrta, »prenovljena in razširjena«, izšla leta 2000. Kritične pripombe so lahko dragocene za vse uporabnike slovnice in predvsem za tiste jezikoslovce, ki se bodo poskusili kot slovničarji slovenskega jezika.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Cazinkić 2000/01 = Robert Cazinkić, Oziralni prilastkovi odvisniki, Jezik in slovstvo 46 (2000/01), št. 1−2, 29−38.

Cazinkić 2004 = Robert Cazinkić, Pojmovanje odvisnika in razmerja med nadrednim in odvisnim stavkom, Jezikoslovni zapiski 10 (2004), št. 1, 43−58.

Faßke – Michalk 1981 = Helmut Faßke – Siegfried Michalk, Grammatik der obersorbischen Fchriftsprache der Gegenwart: Morphologie, Bautzen: VEB Domowina Verlag, 1981.

Herrity 2000 = Peter Herrity, Slovene: A Comprehensive Grammar, London – New York: Routledge, 2000 (Routledge Grammars).

Kopitar 1808/09 = Jernej Kopitar, Grammatik der Slavischen Sprache in Krain, Kärnten und Steyermark, Laibach: Korn, 1808.

de Saussure 1997 = Ferdinand de Saussure, Predavanja iz splošnega jezikoslovja, prev. Boštjan Turk; spremna beseda Dubravko Škiljan – Boštjan Turk. Ljubljana: ISH Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 1997 (Studia humanitatis).

SP 2001 = Slovenski pravopis, ur. Jože Toporišič idr., Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001.

SS → Toporišič 2000

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika 1–5, Ljubljana: SAZU oz. ZRC SAZU (izd.) – DZS (zal.), 1970−1991.

Toporišič 2000 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica: četrta, prenovljena in razširjena izdaja, Maribor: Založba Obzorja, 2000.

Žagar 2001 = France Žagar, Slovenska slovnica in jezikovna vadnica: 10., pregledana in dopolnjena izdaja, Maribor: Založba Obzorja, 2001.

Objavljeno
2015-07-24
Kako citirati
1.
Cazinkić R. Opombe k oblikoslovnemu delu Toporišičeve Slovenske slovnice (2000). JZ [Internet]. 24. julij 2015. [citirano 15. avgust 2020.];18(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2351