Letn. 22, št. 2 (2016)

Jezikoslovni zapiski

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Alenka Jelovšek PDF
Raba naglasnih in naslonskih oblik nepovratnih osebnih zaimkov v slovenskem knjižnem jeziku 16. Stoletja

Andreja Žele PDF
O Razlikah med priredno in podredno izraženim razmerjem

Mladen Uhlik PDF
Nekatere značilnosti izražanja nujnosti oz. obveznosti v slovenščini in ruščini

Ljudmila Bokal PDF
Razlikovalne značilnosti strok z jezikovnega stališča

Mojca Horvat PDF
Narečno besedotvorje v luči lingvistične geografije

Suzana Todorović PDF
Izrazi za medčloveške odnose, občutke in človekove lastnosti v narečnih idiomih slovenske Istre

Svetlana Kmecová PDF
Izrazi za strunska glasbila v komponentni sestavi slovaških in slovenskih frazemov

Radmila V. Žugić PDF
Imenički sufiksi u Dijalektima istočne i južne Srbije Aleksandra Belića u svetlu najnovijih istraživanja/Samostalniške pripone v Dialektih vzhodne in južne Srbije Aleksandra Belića v luči najnovejših raziskav

Aleksander Wiatr PDF
Bedeutung und Funktion von crowdsourcing im Projekt verbaalpina/Pomen in vloga množičnega zunanjega izvajanja v projektu VerbaAlpina

Jadwiga Waniakowa PDF
Nazwy roślin w Ogólnosłowiańskim atlasie językowym (Ola) jako materiał do badań nad fitonimią słowiańską/Poimenovanja rastlin v Slovanskem lingvističnem atlasu (OLA) kot gradivo za raziskave slovanskih fitonimov

Helena Grochola-Szczepanek PDF
Korpusowe badania języka mieszkańców spisza w Polsce – Cele i zadania/Korpusne raziskave jezika prebivalcev Spisza na Poljskem – cilji in naloge

Tetyana V. Petryk PDF
Besedna sredstva začetnikovega predstavljanja v kanaliziranem diskurzu

Metka Furlan PDF
Prvi etimološki slovar slovaškega jezika

Janoš Ježovnik PDF
Orodja in metode za ustvarjanje inovativnih e-slovarjev, Ljubljana, 17.–20. maj 2016

Domen Krvina, Matej Meterc, Andrej Perdih PDF
Delavnica akademski slovar sodobne češčine novembra 2016 v Pragi