Nekatere značilnosti izražanja nujnosti oz. obveznosti v slovenščini in ruščini

  • Mladen Uhlik
Ključne besede: Naklonskost, izražanje nujnosti, brezosebne zgradbe, naklonski glagoli, slovenščina, ruščina

Povzetek

Prispevek obravnava nekatere značilnosti izražanja naklonskosti v slovenskem in ruskem jeziku. V prvem delu analiziramo osnovna leksikalna sredstva, s katerimi se v slovenščini in ruščini izražata dva naklonska pomena - nujnost in (z)možnost. Drugi del posvečamo opisu skladenjskih in pomenskih lastnosti slovenske povedkovne zgradbe treba je, ki med slovenskimi sredstvi, ki izražajo nujnost, zavzemа posebno mesto. Značilnosti omenjene zgradbe primerjamo z lastnostmi ustreznih zgradb v ruskem jeziku.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bezlaj 2005 = France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika 4: Š–Ž, ur. Marko Snoj – Metka Furlan, Ljubljana: Založba ZRC, 2005.

Breznik 1916 = Anton Breznik, Slovenska slovnica za srednje šole, Celovec: Družba sv. Mohorja, 1916.

Cankar 1899 = Ivan Cankar, Vinjete (1899) 〈https://sl.wikisource.org/wiki/Vinjete, dostop 1. 10. 2016〉.

Cankar 1902 = Ivan Cankar, Kralj na Betajnovi (1902), listkovna kartoteka Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani.

Cankar 1910 = Ivan Cankar, Hlapci (1910), listkovna kartoteka Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani.

Cimmerling 2016 = Anton V. Cimmerling, Predikativy parametričeskogo priznaka v russkom jazyke, Trudy Instituta russkogo jayzka im. V. V. Vinogradova, ur. G. I. Kustova (v tisku).

Grum 1930 = Slavko Grum, Dogodek v mestu Gogi (1930), listkovna kartoteka Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani.

Hansen 1998 = Björn Hansen, Modalauxiliare in den slavischen Sprachen, Zeitschrift für Slawistik 43 (1988), št. 3, 249–272.

Hansen 2006 = Björn Hansen, Na polputi ot slovarja k grammatike: modal’nye vspomogatel’nye slova v slavjanskih jazykah, Voprosy jazykoznanija 2006, št. 2, 68–84.

Isačenko 1955 = Aleksandr Isačenko, O vozniknovenii i razvitii »kategorii sostojanija« v slavjanskih jazykah, Voprosy jazykoznanija 1955, št. 6, 48–65.

Lenček 1968 = Rado Lenček, Modalna raba adverba lahko v slovenščini, Zbornik za filologiju i lingvistiku (Novi Sad) 11 (1968), 127–135. – Ponatis: Rado L. Lenček, Izbrane razprave in eseji, ur. Marta Pirnat-Greenberg, Ljubljana: Slovenska matica, 1996, 225–233

Marušič - Žaucer 2016 = Franc Marušič - Rok Žaucer, The Modal Cycle vs. Negation in Slovenian, v: Formal Studies in Slovenian Syntax: in honor of Janez Orešnik, ur. Franc Marušič – Rok Žaucer, John Benjamins Publishing Company (v tisku) 〈http://sabotin.ung.si/~rzaucer/papers/ MarusicZaucer-2016-Modal-cycle-vs-negation.pdf, dostop 14. 10. 2016〉.

Moder 1982 = Janko Moder, Jezikovni kotiček: Treba je, Nedeljski dnevnik 25. 4. 1982, listkovna kartoteka Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani.

Padučeva 2016 = Elena V. Padučeva, Modal’nost’: materialy dlja proekta korpusnogo opisanija russkoj grammatiki 〈http://rusgram.ru/Модальность, dostop 1. 10. 2016〉.

Pavlica 1960 = Josip Pavlica, Frazeološki slovar v petih jezikih (1960), listkovna kartoteka Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani.

Pesmarica 1563 = Ene duhovne peisni (1563), listkovna kartoteka Sekcije za zgodovino slovenskega jezika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani.

Plungjan 2016 = Vladimir А. Plungjan, Obščaja morfologija: vvedenie v problematiku: učebnoe posobie, Moskva: URSS, 52016.

Roeder - Hansen 2006 = Caroline F. Roeder - Björn Hansen, Modals in contemporary Slovene, Wiener Slavistisches Jahrbuch 52 (2006), 153–170.

Snoj 2016 = Marko Snoj, Slovenski etimološki slovar, Ljubljana: Založba ZRC, 32016.

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika 1–5, Ljubljana: SAZU oz. ZRC SAZU, 1970-1991

Švedova idr. 1980 = Natalija Ju. Švedova idr., Russkaja grammatika I–II, Moskva: Nauka, 1980.

Toporišič 1982 = Jože Toporišič, Nova slovenska skladnja, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1982.

Toporišič 2004 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja, 42004.

Trubar 1595 = Felicijan Trubar, Ta celi catehismus (1595), listkovna kartoteka Sekcije za zgodovino slovenskega jezika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani.

Uhlik - Žele 2016 = Mladen Uhlik - Andreja Žele, Primerjalna analiza dveh tipov stavčnih zgradb s povedkovim določilom v slovenščini in ruščini, Slavistična revija 64 (2016), št. 3. 387–402.

van der Auwera - Plungjan 1988 = Johan van der Auwera - Vladimir А. Plungjan, Modality’s semantic map, Linguistic Typology 2 (1988), 79–124.

Weiss 2003 = Peter Weiss, Slovenski pravopis 2003 – priročnik na stranpoteh slovenskega jezika, v: Perspektive slovenistike ob vključevanju v Evropsko zvezo, ur. Marko Jesenšek, Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2003 (Zbornik Slavističnega društva Slovenije 14), 201–206.

Žele 2014 = Andreja Žele, Primeri glagolske rabe z vidika posebnosti v slovnično-pomenskih razmerah, Slavistična revija 62 (2014), št. 1, 1–16.

Objavljeno
2018-07-18
Kako citirati
1.
Uhlik M. Nekatere značilnosti izražanja nujnosti oz. obveznosti v slovenščini in ruščini. JZ [Internet]. 18. julij 2018. [citirano 27. oktober 2021.];22(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6973