Izrazi za strunska glasbila v komponentni sestavi slovaških in slovenskih frazemov

  • Svetlana Kmecová
Ključne besede: slovaška frazeologija, slovenska frazeologija, glasbeni motivi, kordofoni, frazeološka ekvivalentnost

Povzetek

V prispevku obravnavamo različne konstrukcijske tipe slovaških in slovenskih frazemov, pri katerih je vsaj ena izmed sestavin poimenovanje za kordofone, torej za strunska glasbila, konkretno violina (gosli), klavir, kontrabas (bas), harfa, citre in bendžo, njihove izpeljanke in tudi nekatere lekseme, ki so z njimi pomensko povezani. Dane frazeološke in leksikalne enote analiziramo glede na nastanek, izvor, ekvivalentnost idr., pri čemer jih skušamo interpretirati z ustreznimi slovaškimi in slovenskimi civilizacijskimi dejstvi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bezlaj 1977 = France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika 1: A–J, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1977.

Dobríková 2010 = Mária Dobríková, Gajdošské motívy v slovenskej a bulharskej frazeológii, v: Phraseologische Studien: dynamische Tendenzen in der slawischen Phraseologie, ur. Dana Baláková – Harry Walter, Greifswald: Institut für Fremdsprachliche Philologien – Slawistik, 2010, 113–120.

Dobríková 2014 = Mária Dobríková, Ouvertúra alebo Slovo na úvod, v: Frazeologické štúdie VI: hudobné motívy vo frazeológii, ur. Mária Dobríková, Bratislava: Univerzita Komenského, 2014, 9-10.

Dobríková 2015 = Mária Dobríková, Signalling Function of Musical Instruments from the Aspect of Ethnophraseology, Езиков свят – Orbis linguarum 13 (2015) št. 2, 7–15.

Dobríková 2016 = Mária Dobríková, Signálne hudobné nástroje ako motivanty frazém v slovenčine, v: Studia Academica Slovaca 45, ur. Jana Pekarovičová – Miloslav Vojtech, Bratislava: Univerzita Komenského, 2016, 418–435.

Fink Arsovski 2006 = Željka Fink Arsovski idr., Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema, Zagreb: Knjigra, 2006.

Gigafida = Korpus slovenskega jezika Gigafida 〈http://www.gigafida.net, dostop 6. 10. 2016〉.

Glasba 6 = Glasba 6: delovni zvezek za šesti razred devetletne osnovne šole, ur. Marjeta Pušenjak, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004.

Habovštiaková – Krošláková 1996 = Katarína Habovštiaková – Ema Krošláková, Frazeologický slovník: človek a príroda vo frazeológii, Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 1996.

Jež – Lipovšek 1989 = Jakob Jež – Marijan Lipovšek, Pregled in opis glasbil, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1989.

Keber 1998 = Janez Keber, Živali v prispodobah 2, Celje: Mohorjeva družba, 1998.

Keber 2011 = Janez Keber, Slovar slovenskih frazemov, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 (Slovarji).

Kocbek 1887 = Fran Kocbek, Pregovori, prilike in reki, Ljubljana: Anton Trstenjak, 1887.

Kocbek – Šašelj 1934 = Fran Kocbek – Ivan Šašelj, Slovenski pregovori, reki in prilike, Celje: Družba sv. Mohorja, 1934.

Kovačič 2015 = Mojca Kovačič, V deželi harmonike – nacionalizacija harmonike v slovenskem kontekstu, v: Venček domačih: predmeti, Slovencem sveti, ur. Jernej Mlekuž, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015.

Kržišnik 2014 = Erika Kržišnik, Glas in glasba v slovenski frazeologiji, v: Frazeologické štúdie VI: hudobné motívy vo frazeológii, ur. Mária Dobríková, Bratislava: Univerzita Komenského, 2014, 191-201.

KSSJ = Krátky slovník slovenského jazyka, ur. Ján Kačala – Mária Pisárčíková, Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2003.

Kumer 1972 = Zmaga Kumer, Slovenska ljudska glasbila in godci, Maribor: Obzorja, 1972.

Kumer 1983 = Zmaga Kumer, Ljudska glasbila in godci na Slovenskem, Ljubljana: Slovenska matica, 1983.

Kurfürst 2002 = Pavel Kufürst, Hudební nástroje, Praha: TOGGA, 2002.

Laborecký 1997 = Jozef Laborecký, Hudobný terminologický slovník, Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997.

Leng 1967 = Ladislav Leng, Slovenské ľudové hudobné nástroje, Bratislava: Vydavateľstvo slovenskej akadémie vied, 1967.

Mačák 1995 = Ivan Mačák, Dedičstvo hudobných nástrojov, Bratislava: Slovenské národné múzeum – hudobné múzeum, 1995.

Mlacek 1984 = Jozef Mlacek, Slovenská frazeológia, Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1984.

Mlacek – Ďurčo 1995 = Jozef Mlacek – Peter Ďurčo idr., Frazeologická terminológia, Bratislava: Stimul, 1995.

Mokijenko 2014 = Валерий Мокиенко, Первая скрипка музыкальной фразеологии, v: Frazeologické štúdie VI: hudobné motívy vo frazeológii, ur. Mária Dobríková, Bratislava: Univerzita Komenského, 2014, 15-31.

Nádaská 2012 = Katarína Nádaská, Slovenský rok v ľudových zvykoch, obradoch a sviatkoch, Bratislava: Fortuna Libri, 2012.

Prek 1972 = Stanko Prek, Ljudska modrost trden je most, Maribor: Obzorja, 1972.

Razvezani jezik = Razvezani jezik: prosti slovar žive slovenščine 〈http://razvezanijezik.org/?page=iti+igrat+klavir, dostop 6. 10. 2016〉.

SES 1997 = Marko Snoj, Slovenski etimološki slovar, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997.

SESS 2015 = Ľubor Králik, Stručný slovník slovenského jazyka, Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 2015.

Smiešková 1988 = Elena Smiešková, Malý frazeologický slovník, Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1988.

SNK = Slovenský národný korpus – prim-7.0-public-all 〈http://korpus.juls.savba.sk, dostop 6. 10. 2016〉.

SSJ = Slovník slovenského jazyka 1–6, ur. Štefan Peciar, Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1959–1968.

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika, Ljubljana: DZS, 1994.

SSSJ 2006 = Slovník súčasného slovenského jazyka: A–G, ur. Klára Buzássyová – Alexandra Jarošová, Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2006.

SSSJ 2011 = Slovník súčasného slovenského jazyka: H–L, ur. Alexandra Jarošová – Klára Buzássyová, Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2011.

Stramljič Breznik 2015 = Irena Stramljič Breznik, Kolektivna monografija o glasbenih motivih v frazeologiji, Jezikoslovni zapiski 21 (2015), št. 1, 177–181. – Ocena.

Svítková 2015 = Milina Svítková, Hudobné nástroje ako komponenty slovenských a chorvátskych frazém, dizertačná práca, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava: [M. Svítková], 2015. – Razmnoženo.

Záturecký 2005 = Adolf Peter Záturecký, Slovenské príslovia, porekadlá, úslovia a hádanky, Bratislava: Slovenský Tatran, 2005.

Zbirka pregovorov Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Ljubljana.

Objavljeno
2018-07-18
Kako citirati
1.
Kmecová S. Izrazi za strunska glasbila v komponentni sestavi slovaških in slovenskih frazemov. JZ [Internet]. 18. julij 2018. [citirano 2. december 2021.];22(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6978