Korpusowe badania języka mieszkańców spisza w Polsce – Cele i zadania/Korpusne raziskave jezika prebivalcev Spisza na Poljskem – cilji in naloge

  • Helena Grochola-Szczepanek
Ključne besede: raziskave jezika prebivalcev podeželja, korpus spiškega narečja, transkripcija govorjenih besedil

Povzetek

V prispevku so predstavljena najpomembnejša vprašanja, povezana z nastajajočim projektom računalniškega korpusa narečnih besedil in posnetkov z območja Spisza na Poljskem. Glavni cilji predstavljenega projekta so: popis govorjenega jezika Spisza, raziskave sodobne jezikovne situacije na tem področju, oblikovanje računalniškega korpusa narečnih besedil in posnetkov ter vzpostavitev dostopa do podatkovne zbirke v obliki spletišča. Avtorica obravnava splošna izhodišča projekta, način pridobivanja gradiva na terenu, vprašanja, povezana s transkribiranjem besedil, in uporabo računalniških orodij.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bubak 1972 = Józef Bubak, Spiskie teksty gwarowe z obszaru Polski, Zeszyty Naukowe UJ, Kraków, 1972 (Prace Językoznawcze 36).

Český národní korpus = Český národní korpus, http://ucnk.ff.cuni.cz/, https://trnka.korpus. cz/~lukes/files/LREC_A0+.pdf [27.08.2016].

Freiburg English Dialect Corpus = Freiburg English Dialect Corpus, http://www2.anglistik.uni -freiburg.de/institut/lskortmann/FRED/index.htm [27.08.2016].

GOS = Referenčni govorni korpus slovenskega jezika (GOS), www.korpus-gos.net [27.08.2016].

Grochola-Szczepanek 2006 = Helena Grochola-Szczepanek, Badania fokusowe mowy mieszkańców wsi, Socjolingwistyka 20 (2006), 19-35.

Grochola-Szczepanek 2012 = Helena Grochola-Szczepanek, Język mieszkańców Spisza: płeć jako czynnik różnicujący, Kraków: IJP PAN, 2012 (Prace IJP PAN 139).

Grochola-Szczepanek 2013 = Helena Grochola-Szczepanek, Badania języka mieszkańców wsi wkontekście przemian społecznych, Socjolingwistyka 27 (2013), 43–53.

Karaś 2010 = Halina Karaś (red.), Gwary polskie. Kompendium internetowe, Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii UW, Towarzystwo Kultury Języka, 2010, www.gwarypolskie.uw.edu. pl [27.08.2016].

Kąś 2001 = Józef Kąś, Metodologia badań leksyki gwarowej w kontekście współczesnych przemian kulturowych i społecznych, w: Gwary dziś 1: Metodologia badań, red. Jerzy Sierociuk, Poznań: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2001, 191–200.

Korpusy mluvené češtiny = Korpusy mluvené češtiny ORAL2006, ORAL2008, SCHOLA2010, BMK, PMK, http://ucnk.ff.cuni.cz/struktura.php [27.08.2016].

Krawczyk-Wieczorek 2012 = Aleksandra Krawczyk-Wieczorek, Automatyczna lematyzacja tekstu w zapisie fonetycznym: korpus polskiej gwary południowokresowej, Język polski 92 (2012), nr 1, 11–19.

NKJP = Narodowy Korpus Języka Polskiego, http://nkjp.pl [27.08.2016].

Nitsch 1960 = Kazimierz Nitsch, Wybór polskich tekstów gwarowych, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 21960.

Nordic Dialect Corpus and Database = Nordic Dialect Corpus and Database, http://www tekstlab.uio.no/nota/scandiasyn/ [27.08.2016].

Pelcowa 2002 = Halina Pelcowa, Dialektologia wobec wyzwań XXI wieku, w: Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Karolowi Dejnie, red. Sławomir Gala, Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2002, 383-392.

Przepiórkowski i inni 2012 = Adam Przepiórkowski i inni (red.), Narodowy Korpus Języka Polskiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, http://nkjp.pl/index.php?page=3&lang=0 [27.08.2016].

Slovenský národný korpus = Slovenský národný korpus, http://korpus.sk/dialect.html [27.08.2016].

Sowa 1994 = Franciszek Sowa, System fonologiczny polskich gwar spiskich, Wrocław – Warszawa – Kraków: Ossolineum, 1994.

Tkaczewski 2008 = Dariusz Tkaczewski, Český národní korpus – internetowe źródło standaryzacji i weryfikacji języka czeskiego oraz nowoczesne narzędzie dydaktyczne, Bohemistyka 8 (2008), nr 1–4, 363–378, http://www.bohemistyka.pl/artykuly/2008/ART_Tkaczewski.pdf [27.08.2016].

Waldenfelds – Daniel – Dobrushina 2014 = Ruprecht von Waldenfels – Misha Daniel – Nina Dobrushina, Why Standard Orthography?: Building the Ustya River Basin Corpus, an Online Corpus of a Russian Dialect, Dialog 21 (2014), http://www.dialog-21.ru/digests/dialog2014/ materials/pdf/WaldenfelsR.pdf [27.08.2016].

Национальный корпус русского языка = Национальный корпус русского языка, www.ruscorpora.ru/search-dialect.html [27.08.2016].

Objavljeno
2018-07-18
Kako citirati
1.
Grochola-SzczepanekH. Korpusowe badania języka mieszkańców spisza w Polsce – Cele i zadania/Korpusne raziskave jezika prebivalcev Spisza na Poljskem – cilji in naloge. JZ [Internet]. 18. julij 2018. [citirano 27. oktober 2021.];22(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6982