Razlikovalne značilnosti strok z jezikovnega stališča

  • Ljudmila Bokal
Ključne besede: razlikovalna značilnost, stroka, terminografija, frazeološki termin, neverbalno terminološko znamenje

Povzetek

Prispevek obravnava razlikovalne značilnosti strok glede na jezikovna merila. Ugotavlja, da se stroke poleg terminološke leksike, ki je relevantno znamenje določenega predmetnega področja, razlikujejo tudi po jezikovnih merilih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bokal 2009 = Ljudmila Bokal, Izrazi za sneg in smuči v slovenski smučarski terminologiji, v: 6. kongres SIDG, 14.-18. 9. 2009, Maribor, Slovenija, ur. Mihaela Koletnik idr., Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 2009, 109–124.

Bokal 2015 = Ljudmila Bokal, Stroka kot terminografsko izhodišče (ob primeru klekljarske terminologije), Jezikoslovni zapiski 21 (2015), št. 1, 37–50.

Jackson 2002 = Howard Jackson, Lexicography: an introduction, London: Routledge, 2002.

Jemec Tomazin 2010 = Mateja Jemec Tomazin, Slovenska pravna terminologija: od začetkov v 19. stoletju do danes, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010 (Lingua Slovenica 5).

Jemec Tomazin 2013 = Mateja Jemec Tomazin, Frazemi v znanstvenih besedilih – območje dopustnega, v: Frazeološka simfonija: sodobni pogledi na frazeologijo, ur. Nataša Jakop – Mateja Jemec Tomazin, Ljubljana: Založba ZRC, 2013, 81–90.

Jerebic 2008 = Janja Jerebic, Nekateri metrični in kromatični koncepti nad grafovskimi produkti, doktorska disertacija, Fakulteta za naravoslovje in matematiko v Mariboru, Maribor: [J. Jerebic], 2008. – Razmnoženo.

Košmrlj Levačič 1998 = Maja Košmrlj Levačič, Izimensko strokovno izrazje, v: Slovensko naravoslovno-tehnično izrazje: zbornik referatov s Posvetovanja o slovenskem naravoslovno-tehnič- nem izrazju, Ljubljana, 22.–23. maja 1997, ur. Marjeta Humar, Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 1998, 139–146.

Leder-Mancini 1884 = Zvonka Leder-Mancini, O nekaterih lingvističnih pogledih na terminološko problematiko, v: Terminologija v znanosti: prispevki k teoriji, ur. Franc Pediček, Ljubljana: Pedagoški inštitut, 1984, 81–89.

Logar – Vintar 2008 = Nataša Logar – Špela Vintar, Korpusni pristop k izdelavi terminoloških slovarjev: od besednih seznamov in konkordanc do samodejnega luščenja izrazja, Jezik in slovstvo 53 (2008), št. 5, 3–17.

Sušec Michieli 2009 = Barbara Sušec Michieli, Tipologija slovenskega gledališkega izrazja, v: Terminologija in sodobna terminografija, ur. Nina Ledinek – Mojca Žagar Karer – Marjeta Humar, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009, 259–266.

Šivic-Dular 1985 = Alenka Šivic-Dular, Slovenske delovne velelnice za živino, Jezik in slovstvo 30 (1985), št. 5, 147–152.

Toporišič 1992 = Jože Toporišič, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1992 (Leksikoni Cankarjeve založbe, zbirka Sopotnik).

Toporišič 2000 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja, 42000 (11976).

Vidovič Muha 2000 = Ada Vidovič Muha, Slovensko leksikalno pomenoslovje: govorica slovarja, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2000 (Razprave Filozofske fakultete).

Vintar 2008 = Špela Vintar, Terminologija: terminološka veda in računalniško podprta terminografija, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2008 (Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje).

Zupan 2013 = Jure Zupan, Pomenska mreža slovenskih glagolov, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013.

Žagar Karer 2011 = Mojca Žagar Karer, Terminologija med slovarjem in besedilom: analiza elektrotehniške terminologije, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 (Linguistica et philologica 26).

Žele 2004 = Andreja Žele, Stopnje terminologizacije v leksiki (na primerih glagolov), v: Terminologija v času globalizacije, ur. Marjeta Humar, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 77–91.

Željko 1992/93 = Matjaž Željko, Uporaba kompleksnih števil v ravninski geometriji 2, Presek: list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje 20 (1992/93), št. 2, 116–119.

Gigafida = 〈http://www.gigafida.net/Concordance/Search?q=a4), dostop 17. 11. 2016〉.

Objavljeno
2018-07-18
Kako citirati
1.
Bokal L. Razlikovalne značilnosti strok z jezikovnega stališča. JZ [Internet]. 18. julij 2018. [citirano 27. oktober 2021.];22(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6974