Narečno besedotvorje v luči lingvistične geografije

  • Mojca Horvat
Ključne besede: slovenska narečja, besedotvorje, lingvistična geografija, Slovenski lingvistični atlas, Slovanski lingvistični atlas

Povzetek

Prispevek predstavlja dosedanje besedotvorne raziskave slovenskih narečij, pri katerih so bile uporabljene geolingvistične metode in tehnike, in sicer tako v dveh jezikovnih atlasih – Slovenskem in Slovanskem lingvističnem atlasu – kakor tudi v drugih samostojnih narečjeslovnih raziskavah. V zadnjem sklopu je predstavljeno povzemalno kartiranje slovenskih narečnih besedotvornih pojavov, in sicer na primeru tematsko zamejenega gradiva.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Benedik 1999 = Francka Benedik, Vodnik po zbirki narečnega gradiva za Slovenski lingvistični atlas (SLA), Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 1999.

Gala – Ostromęcka-Frączak 2010 = Sławomir Gala – Bożena Ostromęcka-Frączak, Mesto besedotvorja v raziskavah poljskih govorov in narečij, Slavia Centralis (Maribor) 3, (2010), št. 2, 5–16.

Gradivo za Slovenski lingvistični atlas (SLA) in Slovanski lingvistični atlas (OLA), ki ga hrani Dialektološka sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Horvat 2012 = Mojca Horvat, Morfološka struktura in geolingvistična interpretacija rastlinskih poimenovanj v slovenskih narečjih: doktorska disertacija, Filozofska fakulteta v Ljubljani, Ljubljana: [M. Horvat], 2012. – Razmnoženo.

Horvat 2013 = Mojca Horvat, Narečne tvorjenke s priponskim obrazilom -ica iz pomenskega polja »človek« (po gradivu za SLA 1), Jezikoslovni zapiski 19 (2013), št. 2 = Dialektološki razgledi, ur. Peter Weiss, 33–57.

Horvat 2014 = Mojca Horvat, Geolingvistična interpretacija slovenskih narečnih besedotvornih pojavov, v: Fiatal szlavisták Budapesti nemzetközi konferenciája III = 3rd conference for young slavists in Budapest, ur. Aleksander Urkom, Budapest, 2014, 84–92. 〈http://szlavintezet.elte. hu/conf/youngslav/anyagok/3rd%20Conference%20for%20Young%20Slavists%20in%20Budapest.pdf〉

Jakop 2011 = Tjaša Jakop, The variety and richness of words for relatives in Slovene, v: Language variation, European perspectives III: selected papers from the 5th International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 5), Copenhagen, June 2009, ur. Frans Gregersen – Jeffrey K. Parrott – Pia Quist, Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2011 (Studies in Language Variation 7), 227–238.

Kowalska 2011 = Anna Kowalska, Gwary dziś: apelatywne nazwy miejsc w dialektach polskich: derywacja sufiksalna, Poznań: Wydawnictwo poznańskiego towarzystwa przyjaciół nauk, 2011.

OLA 4 = Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas = Slovanský jazykový atlas: serija leksiko-slovoobrazovatel’naja = lexikálno-slovotvorná séria 4: sel’skoe hozjajstvo = poľnohospodárstvo, Bratislava: Medzinárodný komitét slavistov, Komisia pre Slovanský jazykový atlas – Slovenská akadémia vied, Jazykovedný ustav Ľudovita Štúra, 2012.

OLA 10 = Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas (OLA): serija leksiko-slovoobrazovatel’naja 10: narodnye obyčai, Moskva – Sankt Peterburg: Meždunarodnyj komitet slavistov, Komissija Obščeslavjanskogo lingvističeskogo atlasa – Rossijskaja akademija nauk, Institut russkogo jazyka im. V. V. Vinogradova RAN, Institut slavjanovedenija RAN, 2015.

Pomianowska 1970 = Wanda Pomianowska, Zróżnicowanie gwar południowosłowiańskich w świetle faktów słowotwórczych, Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład narodowa imienia Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej akademii nauk, 1970.

Reichan 1998 = Jerzy Reichan, Polskie słowotwórstwo gwarowe w aspekcie geograficznojęzykowym, v: Teoretiyczne, badawcze i dydaktyczne założenia dialektologii, ur. Sławomir Gala, Łódź: Łódzkie towarzystwo naukowe, 1998, 259–264.

Sierociuk 2001 = Jerzy Sierociuk, Założenia metodologiczne badań słowotwórstwa gwarowego, v: Gwary dziś 1: metodologia badań, ur. Jerzy Sierociuk, Poznań: Wydawnictwo poznańskiego towarzystwa przyjacół nauk, 2001, 153–160.

SLA 1.1 = Slovenski lingvistični atlas 1: človek (telo, bolezni, družina) 1: atlas, ur. Jožica Škofic, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 (Jezikovni atlasi).

SLA 1.2 = Slovenski lingvistični atlas 1: človek (telo, bolezni, družina) 2: komentarji, ur. Jožica Škofic, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 (Jezikovni atlasi).

Objavljeno
2018-07-18
Kako citirati
1.
Horvat M. Narečno besedotvorje v luči lingvistične geografije. JZ [Internet]. 18. julij 2018. [citirano 27. oktober 2021.];22(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6975