Raba naglasnih in naslonskih oblik nepovratnih osebnih zaimkov v slovenskem knjižnem jeziku 16. Stoletja

  • Alenka Jelovšek
Ključne besede: osebni zaimki, naglasne oblike, naslonske oblike, slovenski knjižni jezik 16. Stoletja

Povzetek

V prispevku je predstavljena raba naglasnih in naslonskih oblik nepovratnih osebnih zaimkov v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja. Predstavljene so zveze, kjer je bila raba enih ali drugih ustaljena, v preostalih primerih pa so izpostavljene razlike med posameznimi avtorji in znotraj njihovih del tudi med posameznimi zaimki in skloni. Primerjalno je opisano tudi predhodno stanje v stari cerkveni slovanščini in v ohranjenih starejših slovenskih rokopisnih spomenikih. V zaključku so ovrednotene možne razlage za tovrstno rabo v 16. stoletju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ahačič 2007 = Kozma Ahačič, Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Slovenskem: protestantizem, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007.

Bažec 2012 = Helena Bažec, Gramatikalizacija nedoločnega člena v slovenščini, Annales: seria historia et sociologia 22 (2012), št. 2, 461–470.

Beekes 1995 = Robert S. P. Beekes, Comparative Indo-European linguistics: an introduction, Amsterdam – Philadelphia: J. Benjamins Publishing Company, 1995.

Breznik 1917 = Anton Breznik, Literarna tradicija v »Evangelijih in listih«, Dom in svet 30 (1917), št. 5–6, 170–174.

Dajnko 1824 = Peter Dajnko, Lehrbuch der Windischen Sprache, Grätz: gedruckt und verlegt bey Johann Andreas Kienreich, 1824.

Diels 1932 = Paul Diels, Altkirchenslavische Grammatik: mit einer Auswahl von Texten und einem Wörterbuch, Heidelberg: Carl Winter-Universitätsbuchhandlung, 1932.

Hamm 1974 = Josip Hamm, Staroslavenska gramatika, Zagreb: Školska knjiga, 1974.

Helbig – Buscha 1984 = Gerhard Helbig – Joachim Buscha, Deutsche Grammatik, Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, 1984.

Howe 1996 = Stephen Howe, The Personal Pronouns in the Germanic Languages, Berlin – New York: Walter de Gruyter, 1996 (Studia Linguistica Germanica 43).

Jelovšek 2011 = Alenka Jelovšek, Neosebna raba oblike ono v jeziku slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja, Slavistična revija 59 (2011), št. 4, 415–435.

Jelovšek 2014 = Alenka Jelovšek, Osebni zaimki v jeziku slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja: doktorska disertacija, Filozofska fakulteta v Ljubljani, Ljubljana: [A. Jelovšek], 2014. – Razmnoženo.

Jespersen 1968 = Otto Jespersen, The philosophy of grammar, London: Allen & Unwin, 1968.

Kopitar 1808 = Jernej Kopitar, Grammatik der Slavischen Sprache in Krain, Kärnten und Steyermark, Ljubljana: bey Wilhelm Heinrich Korn, 1808.

Logar 1932 = Janez Logar, Krelj, Sebastijan, v: Slovenski biografski leksikon 1925–1991 [elektronska izdaja], ur. Petra Vide Ogrin, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2009 〈http://nl.ijs.si/fedora/get/sbl:sbl/VIEW/〉 (21. 11. 2013).

Merše 1996 = Kopitarjev knjižnojezikovni vzor in Postilla 1578, v: Kopitarjev zbornik, ur. Jože Toporišič, Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 1996 (Obdobja 15), 93–104.

Merše 1998 = Majda Merše, Primerjava besedja Kreljeve in Juričičeve Postile, v: Vatroslav Oblak, ur. Alenka Šivic-Dular, Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete, 1998 (Obdobja 17), 217–231.

Merše 2000 = Majda Merše, Vid in čas v Trubarjevih in Dalmatinovih biblijskih prevodih, v: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture: zbornik predavanj 36, ur. Irena Orel, Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 2000, 21–34.

Merše 2001 = Majda Merše, Glagolski vid v povezavi z načinom in naklonom v Trubarjevih in Dalmatinovih biblijskih prevodih, Jezikoslovni zapiski 7 (2001), št. 1–2, 113–128.

Merše 2011 = Majda Merše, Uvod, v: Kozma Ahačič – Andreja Legan Ravnikar – Majda Merše – France Novak, Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011.

Metelko 1825 = Fran Serafn Metelko, Lehrgebäude der slowenischen Sprache im Königreiche Illyrien und in den benachbarten Provinzen, Laibach: gedruckt bey Leopold Eger, 1825.

Miklošič 1868–74 = Franz Miklosich [= Franc Miklošič], Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen 4: Syntax, Wien, 1868–1874.

Murko 1850 = Anton Murko, Theoretisch-practische Grammatik der Slowenischen Sprache in Steiermark, Kärnten, Krain und dem illyrischen Küstenlande, Grätz: Verlag der Fr. Ferstl’schen Buchhandlung, 1843.

Murko 1891 = Matija Murko, Enklitike v slovenščini, Letopis Matice slovenske 22 (1891), 1–65.

Murko 1892 = Matija Murko, Enklitike v slovenščini, Letopis Matice slovenske 23 (1892), 51–86.

Muršec 1847 = Jožef Muršec, Kratka slovenska slovnica za pervence, V’ Gradci: Lajkamovi nasledniki, 1847.

Nahtigal 1952 = Rajko Nahtigal, Slovanski jeziki, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 21952.

Oblak 1994 = Vatroslav Oblak, Protestantske postile v slovenskem prevodu, Letopis Matice slovenske 25 (1894), 202–215.

Orožen 1986 = Martina Orožen, Stilni problemi Trubarjevega jezika, Seminar slovenskega jezika, literature in kulture: zbornik predavanj 22, ur. Ada Vidovič-Muha, Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 1986, 27–47.

Orožen 1996 = Martina Orožen, Poglavja iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika od Brižinskih spomenikov do Kopitarja, Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 1996.

Peti Stantić 2007 = Anita Peti Stantić, Naslonke – terminologija med skladnjo in prozodijo, v: Razvoj slovenskega strokovnega jezika, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2007 (Obdobja 24), 425–434.

Pogorelec 1968 = Breda Pogorelec, Razvoj prostega stavka v slovenskem knjižnem jeziku: vloga dativa v stavku, Jezik in slovstvo 13 (1968), št. 6, 145–150.

Pogorelec 2011 = Breda Pogorelec, Zgodovina slovenskega knjižnega jezika: jezikoslovni spisi I, ur. Kozma Ahačič, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU – Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011.

PS 2001 = Majda Merše – France Novak s sodelovanjem Francke Premk, Slovar jezika slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja: poskusni snopič, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001.

Škrabec I–II = Stanislav Škrabec, Jezikoslovna dela I–II, ur. Jože Toporišič, Nova Gorica: Franči- škanski samostan Kostanjevica, 1994.

Tomšič 1943 = France Tomšič, Starocerkvenoslovanska slovnica in čitanka za višje razrede srednjih šol, Ljubljana: Pokrajinska šolska založba, 1943.

Toporišič 1992 = Jože Toporišič, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana: Cankarjeva založba, 2012 (Leksikoni Cankarjeve založbe, zbirka Sopotnik).

Toporišič 2000 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja, 42000 (11976).

Vondrák 1912 = Václav Vondrák, Altkirchenslavische Grammatik, Berlin, 21912.

Objavljeno
2018-07-18
Kako citirati
1.
Jelovšek A. Raba naglasnih in naslonskih oblik nepovratnih osebnih zaimkov v slovenskem knjižnem jeziku 16. Stoletja. JZ [Internet]. 18. julij 2018. [citirano 27. oktober 2021.];22(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6971