Prvi etimološki slovar slovaškega jezika

  • Metka Furlan
Ključne besede: .

Povzetek

.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

BER = Bălgarski etimologičen rečnik I–, Sofja: Izdatelstvo na Bălgarskata akademija na naukite, 1971–.

Bezlaj ESSJ → ESSJ

ESSJ = France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika I: A–J (1976); II: K–O (1982); III: P–S (1995), dopolnila in uredila Marko Snoj, Metka Furlan; IV: Š–Ž (2005), avtorji gesel France Bezlaj – Marko Snoj – Metka Furlan, ur. Marko Snoj – Metka Furlan; V: kazala (2007), izdelala Marko Snoj – Simona Klemenčič, Ljubljana: Mladinska knjiga – Založba ZRC, ZRC SAZU.

ÈSSJa = Ètimologičeskij slovar’ slavjanskih jazykov I–, Moskva: Nauka, 1974–.

EWU = Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen I–II, Herausgeber Loránd Benkő, Budapest: Akadémiai Kiadó, 1992–1994.

Glonar 1936 = Joža Glonar, Slovar slovenskega jezika, Ljubljana: Umetniška propaganda, 1936.

KSSJ = Krátky slovník slovenského jazyka, hlavná redakcia Ján Kačala – Mária Pisárčiková, Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2003.

Machek 1968 = Václav Machek, Etymologický slovník jazyka českého, druhé, opravené a doplněné vydání, Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1968.

Mukič 2005 = Francek Mukič, Porabsko-knjižnoslovensko-madžarski slovar, Szombathely: Zveza Slovencev na Madžarskem, 2005.

Novak 1996 = Franc Novak, Slovar beltinskega prekmurskega govora, drugo, popravljeno in dopolnjeno izdajo priredil in uredil Vilko Novak, Murska Sobota: Pomurska založba, 1996.

Rajh 2010 = Bernard Rajh, Gúčati po antùjoško: gradivo za narečni slovar severozahodnoprleškega govora, Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2010 (Zora 73).

SESS = Ľubor Králik, Stručný etymologický slovník slovenčiny, Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2015.

Skok = Petar Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika I–IV, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1971–1974.

Sławski SEJP = Franciszek Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego 1–5: A–Ł, Kraków: Nakładem Towarzystwa miłośników języka polskiego, 1952–1982.

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika I–V, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1970–1991.

Striedter-Temps 1963 = Hildegard Striedter-Temps, Deutsche Lehnwörter im Slovenischen, Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1963.

Šašel 1957 = Josip Šašel, Rožanski narečni besednjak, rokopis iz leta 1957, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani.

Štrekelj 1887 = Karl Štrekelj, Morphologie des Görzer Mittelkarstdialektes mit besonderer Berücksichtigung der Betonungsverhältnisse, Wien: In Commission bei Carl Gerold’s Sohn, 1887.

Štrekelj 1904 = Karl Štrekelj, Zur slavischen Lehnwörterkunde, Wien: In Kommission bei Carl Gerold’s Sohn, 1904.

Tominec 1964 = Ivan Tominec, Črnovrški dialekt: kratka monografja in slovar, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1964 (Dela drugega razreda SAZU 20).

Weiss 1998 = Peter Weiss, Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami: poskusni zvezek (A–H), Ljubljana: Založba ZRC, 1998 (Slovarji).

Objavljeno
2018-07-18
Kako citirati
1.
Furlan M. Prvi etimološki slovar slovaškega jezika. JZ [Internet]. 18. julij 2018. [citirano 27. oktober 2021.];22(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6984