Letn. 21, št. 2 (2015)

Jezikoslovni zapiski

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Владимир Антонович Дыбо PDF
АкцентнАя системА прото-кельтского языкА нА фоне Акцентных систем других северо- -зАпАдных индоевропейских прАязыков (северо-западная группа индоевропейских языков с точки зрения акцентологии)-Naglasni sistem prakeltščine na podlagi naglasnih sistemov dru

Frederik Kortlandt PDF (English)
The development of vowel length in Slavic

Matej Šekli PDF
Pomenska polja nemških izposojenk v slovenščini

Nataša Logar, Damjan Popič PDF
Vejica: rezultati anketne raziskave med dijaki in študenti

Dubravka Celinšek PDF
Pomen, pojavljanje, prevzemanje in prevajanje besede management v slovenščini

Előd Dudás PDF
Morfonološko prilagajanje madžarskih izposojenk prekmurskega knjižnega jezika in njihove besedotvorne značilnosti

Helena Grochola-Szczepanek PDF
Język potomków polskich Osadników z derenku na węgrzech-Jezik potomcev poljskih kolonistov v Derenku na Madžarskem

Joža Horvat PDF
Pogled u suvremenu antroponimiju Svetoga Đurđa: osobna imena-Pogled v sodobno antroponimijo Svetega Đurđa: osebna imena

Radmila V. Žugić PDF
Semantička analiza pridevskih deminutiva u prizrensko-timočkim govorima srpskoga jezika/Pomenska analiza pridevniških manjšalnic v prizrensko-timoških govorih srbskega jezika

Draga Bojović PDF
Тumačenja i perspektive semantizacije frazeoloških jedinica u dijalekatskom Rјečniku (sa posebnim osvrtom na saznanja u Rusistici)/Razlage in perspektive frazeoloških enot v narečnem slovarju (s posebnim pogledom na spoznanja v rusistiki)

Irina Makarova Tominec PDF
Ruščina in slovenščina: jezikovna odstopanja v Ruščini pod vplivom slovenščine kot jezika okolja

Marija Perić, Anita Pavić Pintarić PDF
Das Modell zur bestimmung von phrasemen der Bewertungskategorie Affekt/Model za določanje frazemov vrednotenjske kategorije afekt

Tjaša Jakop PDF
Osma mednarodna konferenca o jezikovni raznolikosti v Evropi