Pogled u suvremenu antroponimiju Svetoga Đurđa: osobna imena-Pogled v sodobno antroponimijo Svetega Đurđa: osebna imena

  • Joža Horvat
Ključne besede: Hrvaščina, kajkavsko narečje, govor Svetega Đurđa, antroponimija, osebna imena

Povzetek

S terensko raziskavo so bili zbrani onimi v vasi Sveti Đurđ v ludbreški Podravini (v Varaždinski županiji v Republiki Hrvaški). Pričujoče delo kaže, kako je uporaba antroponimov odvisna od sporazumevalnega konteksta; posebna pozornost je namenjena osebnim imenom. Jedro pričujoče razprave vsebuje analizo jezikovnih in zunajjezikovnih značilnosti zabeleženih primerov osebnih imen glede na njihov izvor, ponuja pa tudi ugotovitve, kako so osebna imena vključena v jezikovni sistem tega kajkavskega govora in sociokulturni kontekst. V zadnjem delu sta na razpolago primerjava osebnih imen v neuradni in uradni komunikaciji ter obrazložitev razmerja med osebnimi imeni in drugimi imenskimi kategorijami.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Belović 2008 = Stjepan Belović, Zavičajni sentimenti, Ludbreg: Pučko otvoreno učilište Dragutin Novak, 2008.

Belović – Blažeka 2009 = Stjepan Belović – Đuro Blažeka, Rječnik govora Svetog Đurđa (rječnik ludbreške Podravine), Zagreb: Učiteljski fakultet, 2009.

Buturac 1990 = Josip Buturac, Župa Sveti Đurđ, Zagreb: Zagrebačka tiskara, 1990.

Čilaš Šimpraga 2011 = Ankica Čilaš Šimpraga, Muška osobna imena u Promini, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 37 (2011), br. 2, 333–364.

Čilaš Šimpraga – Horvat 2014 = Ankica Čilaš Šimpraga – Joža Horvat, Iz hrvatske zoonimije: imenovanje krava, Folia onomastica Croatica 23 (2014), 39–75.

Feletar 1997 = Dragutin Feletar, Geografske, prometne i demografske značajke Ludbreške Podravine, u: Ludbreg – Ludbreška Podravina, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 1997.

Filipan-Žignić 2013 = Blaženka Filipan-Žignić, Jezik moje bake i internet: posuđenice u međimurskom kajkavskom dijalektu – jučer, danas, sutra, Čakovec: Matica hrvatska, Ogranak Čakovec, 2013.

Frančić 1993 = Anđela Frančić, Međimurski obiteljski nadimci od osobnih imena, Rasprave Zavoda za hrvatski jezik 19 (1993), 81–91.

Frančić 1994 = Anđela Frančić, Međimurski obiteljski nadimci, Rasprave Zavoda za hrvatski jezik 20 (1994), 31–66.

Frančić 2003–2004 = Anđela Frančić, Antroponimija u Hrvatskim pučkim popijevkama iz Međumurja, Folia onomastica Croatica 12–13 (2003–2004), 121–137.

Frančić 2011 = Anđela Frančić, Osobna imena u Rječniku varaždinskoga kajkavskog govora Tomislava Lipljina, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 37 (2011), br. 2, 381–391.

Gregorič 2014 = Jože Gregorič, Kostelski slovar, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU – Kostel: Občina, 2014.

Horvat 2010 = Joža Horvat, Fonološki opis i leksik govora Svetog Đurđa: diplomski rad, Zagreb: [J. Horvat], 2010.

Horvat 2011 = Joža Horvat, Prozodija i vokalizam govora Svetoga Đurđa, Hrvatski dijalektološki zbornik 17 (2011), 81–107.

Horvat 2012a = Joža Horvat, Iz antroponimije općine Sveti Đurđ: obiteljski nadimci u Svetome Đurđu, Obrankovcu i Prilesu, Folia onomastica Croatica 21 (2012), 59–96.

Horvat 2012b = Joža Horvat, Iz morfologije govora Svetoga Đurđa: imenice a-deklinacije, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 38 (2012), br. 2, 251–294.

Keber 2008 = Janez Keber, Leksikon imen: onomastični kompendij, Celje: Mohorjeva družba, 42008.

Kurtek 1983 = Pavao Kurtek, Ludbreška Podravina, u: Ludbreg, Ludbreg: Skupština općine – SIZ za kulturu, tehničku kulturu i informiranje općine – Narodno sveučilište, 1983.

Lončarić 1981 = Mijo Lončarić, Prilog tvorbi živih imena u kajkavskom narječju, Četrta jugoslovanska onomastična konferenca: zbornik referatov, Ljubljana: SAZU, 1981, 341–352.

Lončarić 1986 = Mijo Lončarić, Bilogorski kajkavski govori, Rasprave Zavoda za jezik IFF 12 (1986), 1–224.

Maresić 1995 = Jela Maresić, O ostacima kajkavskoga vokativa, Filologija 24–25 (1995), 235–238.

Menac-Mihalić – Celinić 2012 = Mira Menac-Mihalić – Anita Celinić, Ozvučena čitanka iz hrvatske dijalektologije: sveučilišni udžbenik s nosačem zvuka, Zagreb: Knjigra, 2012.

Milak 2012 = Marija Milak, Kiklja, Festival kajkavske komedije – dani Mladena Kerstnera 〈http://www.youtube.com/watch?v=HwiS2UYfLIE〉, pristupljeno 20. 11. 2014.

Petrić 2010 = Hrvoje Petrić, Popis kućedomaćina (obveznika podavanja župnicima) u Komarnič- kom arhiđakonatu 1659. godine, Podravina 9 (2010), br. 17, 166–185.

Skok I–IV = Petar Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika I–IV, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1971–1974.

Varga 1987 = Anđela Varga, Ženska osobna imena u Mariji na Muri, Rasprave Zavoda za jezik 13 (1987), 175–189.

Vidović 2007 = Domagoj Vidović, Prilog proučavanju odraza svetačkog imena Juraj u hrvatskoj antroponimiji, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 33 (2007), 431–447.

Vidović 2014 = Domagoj Vidović, Zažapska onomastika, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2014.

Objavljeno
2018-07-15
Kako citirati
1.
Horvat J. Pogled u suvremenu antroponimiju Svetoga Đurđa: osobna imena-Pogled v sodobno antroponimijo Svetega Đurđa: osebna imena. JZ [Internet]. 15. julij 2018. [citirano 10. julij 2020.];21(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6895