Język potomków polskich Osadników z derenku na węgrzech-Jezik potomcev poljskih kolonistov v Derenku na Madžarskem

  • Helena Grochola-Szczepanek
Ključne besede: poljska skupnost na Madžarskem, podhalsko narečje, spiško narečje, mešani kod, jezikovne interference

Povzetek

V prispevku so predstavljene glavne značilnosti jezika potomcev poljskih kolonistov na Madžarskem. Avtorica analizira, koliko slovniški in slovarski pojavi ustrezajo poljskim narečjem. Podlaga za analizo so intervjuji z govorci poljske skupnosti na Madžarskem, posneti v letih 2013–2014.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Artowicz 1997 = Elżbieta Artowicz, Zbiorowość polska na Węgrzech i jej język, w: Język polski poza granicami kraju, red. Stanisław Dubisz, Opole: Uniwersytet Opolski, 1997, 145–161.

Bubenko-Greszkó 1998 = Waleria Bubenko-Greszkó, Polska gwara Derenczan na Węgrzech, Łódzkie Towarzystwo Naukowe 99 (1998), 215–219.

Dejna 1992 = Karol Dejna, Interferencje słowackie w polskiej gwarze na Węgrzech, w: Słowiań- skie pogranicze językowe, red. Kwiryna Handke, Warszawa: Instytut Słowianoznawstwa PAN, 1992, 23–28.

Gotkiewicz 1962 = Marian Gotkiewicz, Migracje ludności polskiej po południowej stronie Karpat, Rocznik Naukowo Dydaktyczny WSP w Krakowie 1 (1962), 127–189.

Hemmert 1971 = Maria Hemmert, O polskiej gwarze wsi Istvánmajor na Węgrzech, Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 8 (1971), 88–111.

Hemmert 1970 = Maria Hemmert, Gwara polska wsi Emöd Istvánmajor na Węgrzech, Szeged: Uniwersytet w Szegedzie, 1970 (maszynopis rozprawy doktorskiej).

Hemmert 1972 = Maria Hemmert, O wpływach leksykalnych języka węgierskiego na dialekt polski wsi Istvánmajor na Węgrzech, Język Polski 52 (1972), 369–373.

Hemmert-Udalska 1990 = Maria Hemmert-Udalska, Teksty gwary polskiej mieszkanców Istvánmajor na Węgrzech, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 35 (1990), 111–116.

Kantor – Krasinska 1981 = Ryszard Kantor – Ewa Krasinska, Potomkowie osadników z Polski we wsiach Derenk i Istvánmajor na Węgrzech 1: zarys gospodarki, 2: kultura społeczna i duchowa, Kraków: Uniwersytet Jagiellonski, 1981.

Kowalczyk – Kowalczyk – Łukuś 2014 = Anna Kowalczyk – Julian Kowalczyk – Elżbieta Łukuś, Słownik gwarowy mieszkańców Derenku i ich potomków = Derenki Lengyelek Góral Lengyel Magyar Szótára, Edelény: Stowarzyszenie Borsod-Torna-Gömör-Egyesület, 2014.

Kraszewski 1992 = Piotr Kraszewski, Polacy na Węgrzech, w: Polonia w Europie, red. Barbara Szydłowska-Ceglowa, Poznan: Polska Akademia Nauk – Zakład Badan Narodowościowych, 1992, 551–558.

Małecki 1938 = Mieczysław Małecki, Język polski na południe od Karpat, Kraków: Gebethner i Wolff, 1938.

Rémiás 2004 = Tibor Rémiás, In memoriam Derenk I: a derenki lengyelseg nyomában: a temetőkutatás redmenyei az egyházi halotti anyakönyvek alapján, Miskolc–Budapest, 2004.

Rémiás 2005 = Tibor Rémiás, In memoriam Derenk II: a derenki lengyelseg kapcsolatrendszere a házasultak gyházi könyvei tükreben, Miskolc–Budapest, 2005.

Rémiás 2007 = Tibor Rémiás, In memoriam Derenk III: a derenki lengyelseg nyomában az egyházi születesi ill. keresztelesi anyakönyvek alapján, Miskolc – Budapest, 2007.

Rémiás 2009 = Tibor Rémiás, Derenk: polska wieś góralska (monografia historyczna), tłum. Konrad Sutarski – Ewa Słaba Rónay, Miskolc: Dominium, 2009.

Reychman 1956 = Jan Reychman, Jeszcze o gwarach polskich na Węgrzech, Język Polski 36 (1956), 304–305.

Reychman 1966–1967 = Jan Reychman, Dzieje Polonii węgierskiej, Problemy Polonii Zagranicznej 5 (1966–1967), 47–62.

Stefanczyk 1995 = Wiesław Stefanczyk, Język Polonii węgierskiej: ujęcie typologiczne, Kraków: Uniwersytet Jagiellonski, Instytut Polonijny, 1995.

Stefanczyk 2013 = Wiesław Stefanczyk, Mniejszość polska na Węgrzech. Stan i potrzeby badan, Konteksty kultury 10 (2013), nr 4, 479–488.

Stieber 1950 = Zenon Stieber, Polska gwara na Węgrzech, Język Polski 30 (1950), 177–180.

Štolc 1949 = Jozef Štolc, Nárečie troch slovenských ostrovov v Maďarsku, Bratislava: Slovenská akademia vied a umení, 1949, 431–439.

Objavljeno
2018-07-15
Kako citirati
1.
Grochola-SzczepanekH. Język potomków polskich Osadników z derenku na węgrzech-Jezik potomcev poljskih kolonistov v Derenku na Madžarskem. JZ [Internet]. 15. julij 2018. [citirano 7. julij 2020.];21(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6888