Vejica: rezultati anketne raziskave med dijaki in študenti

  • Nataša Logar
  • Damjan Popič
Ključne besede: Vejica, anketa, gimnazija, predmet Slovenščina, Slovenski pravopis

Povzetek

V prispevku prikazujemo rezultate ankete o vejici, s katero smo ugotavljali, katera vejična mesta so za dijake štiriletnih (v glavnem gimnazijskih) programov in študente različnih študijskih področij najbolj zahtevna. V razpravnem delu prispevka nato rezultate povezujemo s srednješolskim učnim procesom, kot ga za to temo določa učni načrt, ter pravopisnimi pravili, ki bi jih bilo smiselno (in treba) prenoviti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ahačič idr. 2014 = Kozma Ahačič idr., Akcijski načrt za jezikovno izobraževanje: osnutek za javno obravnavo, Ljubljana: Ministrstvo za kulturo RS, 2014.

Al’ prav se reče 2013, 2014, 2015 = Radio Maribor, Al’ prav se reče, 13. 3. 2013, 25. 2. 2014, 30. 9. 2014, 19. 5. 2015 〈http://4d.rtvslo.si/arhiv/vejica, 26. 6. 2015〉.

Benko 2005 = Anja Benko, Skladenjska zapletenost povedi v govorjenem jeziku sodobnih slovenskih politikov, Jezikoslovni zapiski 11 (2005), št. 2, 135-151.

Božič 2013 = Sabina Božič, Obravnava vejice v slovenskih pravopisih med letoma 1899 in 2001: diplomsko delo, Maribor: [S. Božič], 2013 (razmnoženo).

Dobrovoljc 2004 = Helena Dobrovoljc, Pravopisje na Slovenskem, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004 (Zbirka Lingua Slovenica).

Dobrovoljc – Jakop 2011 = Helena Dobrovoljc – Nataša Jakop, Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011.

EnKlikANKETA 〈www.1ka.si, 27. 8. 2015〉.

Hribar 2001/02 = Nataša Hribar, Vprašanje skladenjske zapletenosti povedi v govorjenem jeziku politikov, Jezik in slovstvo 47 (2001/02), št. 7–8, 315-329.

Jezikovna svetovalnica Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša 〈http://isjfr.zrc-sazu.si/svetovalnica#v, 27. 8. 2015〉.

Kalin Golob 2001 = Monika Kalin Golob, Jezikovne reže, Ljubljana: GV Revije, 2001.

Kocjan Barle 2005 = Marta Kocjan Barle, Pred ki, ko, ker, da, če vejica skače: izčrpen prikaz slovničnih dejstev in pravopisnih pravil, povezanih z vejico, Ljubljana: OST, 2005.

Kocjan - Barle 2015 = Marta Kocjan - Barle, Večbesedni enodelni vezniki v pravopisu in rabi, v: Pravopisna razpotja: razprave o pravopisnih vprašanjih, ur. Helena Dobrovoljc – Tina Lengar Verovnik, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015, 55–76.

Korošec 2002 = Tomo Korošec, Sovretovi nepravi relativniki, v: Nacionalno, regionalno, provincialno, ur. Marko Jesenšek, Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2002 (Zbornik Slavističnega društva Slovenije 13), 42–51.

Korošec 2003 = Tomo Korošec, K pravilom za skladenjsko vejico v Slovenskem pravopisu 2001, Slavistična revija 51 (2003), št. 2, 247-266.

Korpus Lektor 〈http://www.slovenscina.eu/korpusi/lektor, 27. 8. 2015〉.

Korpus Šolar 〈http://www.slovenscina.eu/korpusi/solar, 27. 8. 2015〉.

Kosem idr. 2012 = Iztok Kosem idr., Analiza jezikovnih težav učencev: korpusni pristop, Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, 2012.

Lengar Verovnik 2012 = Tina Lengar Verovnik, Pravopisna obravnava pristavčnosti, v: Pravopisna stikanja: razprave o pravopisnih vprašanjih, ur. Helena Dobrovoljc – Nataša Jakop, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012, 163-168.

Logar 2009a = Nataša Logar, Kotički pravnega jezika, Ljubljana: GV Založba, 2009.

Logar 2009b = Nataša Logar, Jezikovna kultura za pravnike: priročnik z vajami, Ljubljana: Planet GV, 2009.

Logar 2015 = Nataša Logar, Polstavčna vejica, v: Pravopisna razpotja: razprave o pravopisnih vprašanjih, ur. Helena Dobrovoljc – Tina Lengar Verovnik, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015, 47–54.

Marko – Popič 2015 = Dafne Marko – Damjan Popič, Restriktivnost in oziralni relativniki v slovenskem jeziku, v: Pravopisna razpotja: razprave o pravopisnih vprašanjih, ur. Helena Dobrovoljc – Tina Lengar Verovnik, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015, 317–330.

Marušič – Žaucer 2001 = ŠUSS: študentska skrb za slovenščino, ur. Lanko Marušič – Rok Žaucer, Ljubljana: Študentska založba, 2001.

Popič 2014a = Damjan Popič, Korpusnojezikoslovna analiza vplivov na slovenska prevodna besedila: doktorska disertacija, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2014.

Popič 2014b = Damjan Popič, Revising Translation Revision in Slovenia, v: New Horizons in Translation Research and Education 2, ur. Tamara Mikolič Južnič – Kaisa Koskinen – Nike Kocijančič Pokorn, Joensuu: University of Eastern Finland, 2014, 72–89.

Popič – Fišer 2015 = Damjan Popič – Darja Fišer, Vejica je mrtva, živela vejica, v: Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis 2, ur. Mojca Smolej, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015 (Obdobja 34), 609–618.

Popič – Gorjanc 2013 = Damjan Popič – Vojko Gorjanc, Izvor norme v prevodnih besedilih, v: Družbena funkcijskost jezika: vidiki, merila, opredelitve, ur. Andreja Žele, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013 (Obdobja 32), 325-333.

Popič – Logar 2015 = Damjan Popič – Nataša Logar, Med dvema ognjema: kje stoji vejica v slovenskih gimnazijah?, v: Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis 2, ur. Mojca Smolej, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015 (Obdobja 34), 619–627.

Poznanovič Jezeršek idr. 2008 = Mojca Poznanovič Jezeršek idr., Učni načrt: Slovenščina – gimnazija: splošna, klasična, strokovna gimnazija, Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2008 〈http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2010/programi/media/pdf/un_gimnazija/un_slovenscina_gimn.pdf, 27. 8. 2015〉.

Poznanovič Jezeršek idr. 2011 = Mojca Poznanovič Jezeršek idr., Učni načrt: Slovenščina – osnovna šola, Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2011 〈http://www.mizs.gov.si/fleadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_slovenscina_OS.pdf, 15. 3. 2015〉.

Rozman idr. 2012 = Tadeja Rozman idr., Empirični pogled na pouk slovenskega jezika, Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, 2012.

SP 2001 = Slovenski pravopis, Ljubljana: SAZU oz. ZRC SAZU (izd.) – ZRC SAZU, Založba ZRC (zal.), 2001.

Statistični urad RS 2015 = Statistični urad RS, Srednješolsko izobraževanje mladine in odraslih, Slovenija, konec šolskega leta 2013/14 in začetek 2014/15 〈http://www.stat.si/StatWeb/prikazi -novico?id=5157, 13. 7. 2015〉.

Šolar 1957a = Jakob Šolar, Beseda o vejici, Jezik in slovstvo 3 (1957/58), št. 1, 21–27.

Šolar 1957b = Jakob Šolar, Beseda o vejici: nadaljevanje in konec, Jezik in slovstvo 3 (1957/58), št. 2, 83–86.

Toporišič 1976/2000 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja, 42000 (11976).

Univerza v Ljubljani 2015 = Univerza v Ljubljani, Univerza v številkah 〈http://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/univerza_v_stevilkah/, 25. 8. 2015〉.

Verovnik 2003 = Tina Verovnik, Vejica premalo, vejica preveč?, Pravna praksa 22 (2003), št. 22/23, 51.

Verovnik 2005 = Tina Verovnik, Jezikovni obronki, Ljubljana: GV založba, 2005.

Zmazek idr. 2014 = Blaž Zmazek idr., Splošna matura 2014: letno poročilo, Ljubljana: Državni izpitni center 〈http://www.ric.si/mma/Letno%20porocilo%20SM%202014/2014120109532871/, 27. 8. 2015〉.

Objavljeno
2018-07-15
Kako citirati
1.
Logar N, Popič D. Vejica: rezultati anketne raziskave med dijaki in študenti. JZ [Internet]. 15. julij 2018. [citirano 10. julij 2020.];21(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6885