Letn. 2, št. 1 (1995)

Jezikoslovni zapiski

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Franc Jakopin PDF
K zgodovini Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša

Varja Cvetko-Orešnik PDF
K Škrabčevim prispevkom o skrčenih oblikah svojilnih zaimkov in sestavljeni sklanjatvi pridevnikov

Francka Benedik PDF
Označevanje dolžine v fonoloških opisih in drugih izdajah OLA

Alenka Gložančev PDF
Tudi poslovno ime je kot zrcalo

Alenka Gložančev PDF
Osvetlitev marketinškega upravljanja z vidika internega merketinga

Milena Hajnšek-Holz PDF
Škrabec in Pleteršnikov slovar

Milena Hajnšek-Holz PDF
Stopnjevanje pridevnikov v SSKJ

Marjeta Humar PDF
Pesniško besedje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika

Marija Jež PDF
Iz imenske strukture Pohorja

Janez Keber PDF
Pes - živel je mož, imel je psa

Borislava Košmrlj - Levačič PDF
Razmerje med mednarodno in slovensko različico rastlinske sistematike

Vlado Nartnik PDF
Naglasna podoba glagolskega pregibanja v zborni slovenščini

Francka Premk PDF
Mana, ta kruh tiga lebna

Francka Premk PDF
Hebraizmi Trubarjevih in Dalmatinovih robnih besedil

Vera Smole PDF
Tesarska terminologija v Mirnski dolini

Nastja Vojnovič PDF
O oblikovanju geslovnika za pravopisni slovar

Andreja Žele PDF
Kako SSKJ izkazuje glagole s prostimi morfemi

Ljudmila Bokal PDF
Slovaropisno ozadje pojmovnika s področja obratovanja in vzdrževanja distribucijskega elektroenergetskega omrežja in postrojev

Primož Jakopin PDF
Jezik, računalniki in Evropa okoli nas

Ivanka Šircelj-Žnidaršič PDF
MALI LEKSIKONI CANKARJEVE ZALOŽBE IN SLOVAR SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA KOT PODLAGA ZA GESLOVNIK ENOZVEZKOVMKA

Silvo Torkar PDF
Kako je iz koromača (komorača) nastal komarček?