Iz imenske strukture Pohorja

  • Marija Jež

Povzetek

Slovensko brdo Pohorje je sicer zaključena zemljepisna enota, s stališča jezika pa ni enotno, ampak se deli na tri narečja; v prispevku skušam odgovoriti na vprašanje, kako se ta neenotnost kaže v razporejenosti terenskih izrazov (vrh, gora, brdo, hrib, kogel, breg) v zemljepisnih lastnih imenih. V nadaljevanju je prikazana razširjenost zemljepisnih imen z osnovo brdo na vsem slovenskem jezikovnem prostoru.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Atlas Slovenije 1986. Ljubljana, Mladinska knjiga in Geodetski zavod SR Slovenije.

F. Badjura 1924: Slovenija. Pohorje. — Praktičen vodnik po Podravju. Ljubljana, Ig. Kleinmayr & Fed. Bamberg.

F. Badjura 1953- Ljudska geografija. — Ljubljana, Državna založba Slovenije.

J. Baudouin de Courtenay 1966: Rez'janskij slovar — pod redakciej N. J. Tolstogo, v: L. È. Kalnyn' (ur.): Slavjanskaja leksikograf i ja i leksikologija. Moskva: Nauka, 183-226.

F, Bezlaj I967. Eseji o slovenskem jeziku. - Ljubljana, Mladinska knjiga. F. Bezlaj 1969: Naloge in poti slovenskega imenoslovja. — Ljubljana, Onomastica Jugoslavica 1, 243-248.

F. Bezlaj 1976: Etimološki slovar slovenskega jezika, I. — Ljubljana, SAZU.

F. Bezlaj 1982: Etimološki slovar slovenskega jezika, II. — Ljubljana, SAZU.

M. Furlan 1993- Odzadnji slovar zemljepisnih imen po Atlasu Slovenije. — Ljubljana, ZRC SAZU. (Avtorici prisrčna hvala za omogočen vpogled v rokopis.)

V. Gjurin 1986: Kolikostna premena v slovenskih naselijskih imenih. — Slavistična revija 34, 165—195.

F. Jakopin 1975. Nekaj značilnosti najfrekventnejših slovenskih priimkov. — Wiener slavistisches Jahrbuch 21, 93—102.

F. Jakopin 1977- Struktura slovenskih priimkov v statistični osvetlitvi. — Slavistična revija 25, kongresna številka, 5~25.

M. Jurkowski I967: Slowiahskie *hrdo 'rodzaj gôry' jako termin geogra-ficzny i nazwa wiasna. — Studia z filologii polskiej i slo-wianskiej 6, 147—156. Warszawa.

L. Karničar 1990: Der Obir-Dialekt in Kärnten. — Die Mundart von Ebriach/Obirsko im Vergleich mit den Nachbarmundarten von Zell/Sele und Tröger/Korte. Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

J. Keber 1982: 0 izvoru priimkov na -šek. — Onomastica Jugoslavica 9» 229-236. F. Kopecny 1981: Zâkladni všeslo vanskà slovni zâsoba. — Praha, Českoslo-venskâ akademie vëd.

T. Logar 1956: Prispevek h klasifikaciji pohorskih govorov. — Slavistična revija 9, 30-34.

T. Logar 1959: Dialektična podoba Pohorja. - Razprave SAZU H/V, 79~90. 156 Jezikoslovni zapiski 1995

T. Logar 1968: Štajerska narečja. - Zbornik SSJLK 4, tipkopis, 331-337-

V. Majdič 1993« Slovenska krajevna imena v luči slovnične obravnave. — Doktorska disertacija. Ljubljana.

V. Melik 1957: Štajerska s Prekmurjem in Mežiško dolino. - Ljubljana, Slovenska matica.

M. Pirnat 1984: Tvorbena naglasoslovna tonemska teorija ob samostalni-ških izpeljankah s šibkimi priponskimi obrazili. — Slavistična revija 32, 257-275-

M. Pleteršnik 1894: Slovensko-nemški slovar, l.del. - Knezoškofijstvo, Ljubljana.

M. Pleteršnik 1895: Slovensko-nemški slovar, 2.del. - Knezoškofijstvo, Ljubljana.

Pohorje, vzhodni del. I985. - Planinska karta 1 : 50000. Ljubljana, Planinska zveza. Slovenije.

Pohorje, zahodni del. 1985. ~ Planinska karta 1 : 50000. Ljubljana, Planinska zveza Slovenije.

F. Ramovš 1935- Historična gramatika slovenskega jezika VII. Dialekti. — Ljubljana, Učiteljska tiskarna.

P. Skok 1971» Etimologijski rječhik hrvatskoga ill srpskoga jezika, I. — Zagreb, JAZU.

Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1-5- 1970-1991. - SAZU, ZRC SAZU & DZS, Ljubljana.

Splošna kartoteka za SSKJ. 1945-1991.- Ljubljana, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

C. Stang 1957. Slavonic accentuation. - Oslo.

H. Steenwijk 1992: The Slovene dialect of Resia: San Giorgio. — Amster- dam — Atlanta : Rodopi.

P. Šimunovič I969. Organiziranost naziva u geografsko j regiji. — Onomas- tica Jugoslavica 1, 47—56.

A. Šivic - Dular 1989: Besedotvorne vrste slovenskih zemljepisnih imen na gradivu do leta 1500. - Obdobja 10, 229-244.

V. Šmilauer 1966: Ûvod do toponomastiky. — Praha: Statni pedagogické nakladatelstvi.

V. Šmilauer 1970: Priručka slovanske toponomastiky. — Praha, Českoslo-venskâ akademie ved.

I. Tominec 1964: Črnovrški dialekt. - Ljubljana, SAZU, Dela 20.

Topografska karta 1 : 25000. 1975. - Beograd, Vojnogeografski institut.

J. Toporišič 1976: Slovenska slovnica. — Maribor, Založba Obzorja.

J. Toporišič 1978: Glasovna in naglasna podoba slovenskega jezika. — Maribor, Založba Obzorja.

J. Toporišič 1992: Enciklopedija slovenskega jezika. - Ljubljana, Cankarjeva založba.

P. Weiss I99O: Govori Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami. — Magistrsko delo. Ljubljana.

M, Jež: Iz imenske strukture Pohorja 157

P. Zdovc 1993- Slovenska krajevna Imena na avstrijskem Koroškem. — Die slowenischen Ortsnamen in Kärnten. Slovenski znanstveni inštitut v Celovcu.

Z. Zorko 1976: Koroški govori na severnem Pohorju zahodno od Ruš do Vuzenice. — Magistrsko delo. Ljubljana.

Objavljeno
2015-08-19
Kako citirati
1.
Jež M. Iz imenske strukture Pohorja. JZ [Internet]. 19. avgust 2015. [citirano 6. julij 2020.];2(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2758