Letn. 4, št. 1 (1998)

Jezikoslovni zapiski

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Milena Hajnšek-Holz PDF
Delo za Slovar slovenskega knjižnega jezika

Jakob Müller PDF
Jakob Šolar in Stane Suhadolnik Dva življenjepisa in tri pisma

Jožica Škofic PDF
Mikrotoponimi v Kropi in bližnji okolici

Vera Smole PDF
Fonološki opis govora vasi Šentrupert (SLA 262)

Jožica Škofic PDF
Govor celjskega predmestja Gaberje

Janez Keber PDF
Raziskovanje slovenske frazeologije: živalski nazivi v frazeologemih

Andreja Žele PDF
Vezljivost glagolov s slovarsko oznako s širokim pomenskim obsegom

Marjeta Humar PDF
Pomenski opisi v novejših slovenskih terminoloških slovarjih

Ljudmila Bokal PDF
Avtomobil - dvojezični strokovni slovar1 in (Breznikove?) nove besede v njem

Alenka Gložančev PDF
Poskus predstavitve odnosa do tujejezičnih imen slovenskih podjetij v luči statistične analize

Jožica Narat PDF
Vzorčili prikaz obsežnejših sopomenskih skupin iz Pleteršnikovega slovarja

Silvo Torkar PDF
Notarske knjige kot imenoslovni vir (ob izidu Gradiva za slovensko zgodovino v arhivih in bibliotekah Vidma (Vdine) 1270-1405)

Vlado Nartnik PDF
Pet zvezkov ALE

Peter Weiss PDF
Zinka Zorko, Narečna podoba Dravske doline

Peter Weiss PDF
Trije narečni slovarji

Jožica Škofic PDF
Stanko Košir, B's'dnjak rutaršće `n srenšće špraše, Slovar rutarške in srenške govorice

Jakob Müller PDF
Peter Pavel Vergerij ml.

Vera Smole PDF
Prvi slovenistični dan v Trstu s poudarkom »na novem in starem v poljedelski terminologiji v slovenskih narečjih« ali morda začetek načrtnejšega zbiranja narečnega besedja