Mikrotoponimi v Kropi in bližnji okolici

  • Jožica Škofic

Povzetek

V članku bodo predstavljeni toponimi v Kropi in bližnji okolici: naselbinska zemljepisna lastna imena (poleg krajevnih imen tudi imena delov kraja Kropa), ledinska imena, vodna imena (hidronimi), imena vzpetin, dolin... (oronimi), imena poslopij (in nekatera hišna imena), imena poti in drugih samostojnih objektov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

BEZLAJ, F., Etimološki slovar slovenskega jezika A-J, K-O, P-S, Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik, SAZU, 1977, 1982, 1995.

BEZLAJ, F., Slovenska vodna imena A-L, M-Ž, Ljubljana: SAZU, Inštitut za slovenski jezik, 1956, 1961.

ČOP, D., Imenoslovje zgornjesavskih dolin, disertacija, Ljubljana, 1983.

ČOP, D., Onomastično-lingvistične zanimivosti Bohinja, v: Bohinjski zbornik, Radovljica, 1987, str. 123-128.

ČOP, D., Imenoslovje jeseniške občine, Jeklo in ljudje, v: Jeseniški zbornik, Jesenice, 1991, str. 61-71.

ČOP, D., Krajevna in ledinska imena med Begunjami in Radovljico oziroma Lescami, v: Radovljiški zbornik, Radovljica, 1992, str. 133-139.

ERŽEN, J., Domača hišna imena v Kropi, v: Kroparski zbornik, Kropa-Radovljica: Muzeji radovljiške občine, 1995, str. 198-205.

FURLAN, M., GLOŽANČEV, A., ŠIVIC-DULAR, A., Pravopisno ustrezen zapis zemljepisnih in stvarnih lastnih imen po posameznih tipih glede na šifranta Evidenca zemljepisnih imen in Register prostorskih enot, Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 1997, 41 str.

HORVAT, S., Mikrotoponimi na Vrheh in v dolini Raše (P-Ž), Traditiones 23, Naš živi jezik, Ljubljana 1994, str. 353-362.

HORVAT, S., Mikrotoponimi na Vrheh in v dolini Rase, Jezikoslovni zapiski 1, r- Ljubljana 1991, str. 147-154.

JAKOPIN, F., KOROŠEC, T, LOGAR, T, RIGLER, J., SAVNIK, R., SUHA-?" DOLNIK, S., Slovenska krajevna imena, Leksikoni Cankarjeve založbe, Ljubljana, 1985, 358 str.

Katastral Plan der Gemeinde Kropp in Krain, Laibacher-Kreis, Bezirk Radmannsdorf, & 1826 (Franciscejski kataster iz arhiva Kovaškega muzeja v merilu 1:1440).

LOGAR, T, zapis govora Krope - rokopis (za SLA), 1958*, gradivo Dialektološke O sekcije Inštituta za slovenski jezik F. Ramovša, ZRC SAZU, Ljubljana.

LOGAR, T, Dialektološke in jezikovno-zgodovinske razprave, Ljubljana: ZRC SAZU, ^ Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, 1996 (uredila Karmen Kenda-Jež).

MAJDIČ, V., Razgledi po krajevnih imenih, Ljubljana, 1996, 290 str.

MAJDIČ, V, Slovaropisne pasti in zagate priročnika Slovenska krajevna imena, SR Ljubljana, 1994, letnik 42, št. 1, str. 51-79.

MERKU, R, Krajevno imenoslovje na tržaškem, Zgodovinski časopis 45, 1991, št. 4, str. 565-580.

MERKÙ, R, Prispevek k mikrotoponomastiki tržaške okolice, SR Ljubljana, 1992, œ letnik 40, št. 1, str. 32-41. ^ MRDAVŠIČ, J., Krajevna in domača imena v Črni na Koroškem in njeni širši okolici, ^ Ravne na Koroškem, 1988, 93 str.

OLIVOVÂ-NEZBEDOVÂ, L. in kolektiv, P orni s tni j mena v Čechach, Praga: 4^ Academia, 1995.

Opis Krope, Planska komisija OLO Radovljica (Božo Černe), prepis in arhiv Kovaški muzej Kropa, 1951, skupaj 56+26+1 str.

PLETERŠNIK, M., Slovensko-nemški slovar, Ljubljana: Knezoškofijstvo, 1894-1895.

Slovar slovenskega knjižnega jezika, Ljubljana: SAZU, ZRC SAZU, Inštitut za w slovenski jezik Frana Ramovša; DZS, 1997.

Slovenska krajevna imena, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1985.

SNOJ, M., Slovenski etimološki slovar, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997.

ŠIVIC-DULAR, A., Besedotvorne vrste slovenskih zemljepisnih imen na gradivu do leta 1500, Obdobja 10, Srednji vek v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi, Ljubljana 1988, str. 229-244.

ŠIVIC-DULAR, A., Temeljna načela pri pisanju slovenskih zemljepisnih imen, Jezik in slovstvo, Ljubljana, 1988/98, letnik XXXIV, št. 1-2, str. 3-14. ŠKOFIC, J., Fonološki opis govora Krope (SLA 202), Jezikoslovni zapiski 3, Ljubljana: ZRC SAZU, 1997, str. 175-189.

ŠKOFIC, J., Glasoslovje, oblikoslovje in besedišče govora Krope na Gorenjskem, doktorska disertacija, Ljubljana, 1996, 443 str.

ŠKOFIC, J., Oslabitev in onemitev samoglasnikov v kroparskem govoru, SR, letnik 44, Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 1996, št. 4, str. 471-79.

TOPORIŠIČ, J., Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja, 1976.

Objavljeno
2015-08-18
Kako citirati
1.
Škofic J. Mikrotoponimi v Kropi in bližnji okolici. JZ [Internet]. 18. avgust 2015. [citirano 10. julij 2020.];4(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2715