Pet zvezkov ALE

  • Vlado Nartnik

Povzetek

Izdelava narečjeslovnih atlasov posameznih evropskih jezikov, predvsem c/s romanskih in germanskih, sega še v prejšnje stoletje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

ŠTREKELJ, Karel, Slovenske narodne pesmi II, Ljubljana 1900-1903.

ŠTREKELJ, Karel, Slovenske narodne pesmi IV, Ljubljana 1908-1923.

ROJC, Etbin, Pregovori in reki na Slovenskem, Ljubljana 1980.

HORVAT, Sonja, Evropski lingvistični atlas - ALE, Jezik in slovstvo XXVI (1980/ 81)/4, 150 in 151.

TOPORIŠIČ, Jože, Slovenska slovnica, Maribor 1984. 184

JURANČIČ, Janko, Srbskohrvatsko-slovenski slovar, Ljubljana 1986.

HORVAT, Sonja, Publikacija Evropskega lingvističnega atlasa, Jezik in slovstvo XXXIII (1987/88)/4, 123-126.

BENEDIK, Francka, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU. Dialektološka sekcija, Jezik in slovstvo XXXVIII (1992/93)/3, 105-107.

IVANOV, Vjačeslav Vsevolodovič, Istorija i sovremennoe sostojanie dialektov slavjanskih jazykov na kartah Obščeslavjanskogo lingvističnogo atlasa, v: Slavjanskoejazykoznanie. XI Mezdunarodnyj sjezd slavistov, Moskva 1993, 315-327.

LEWICKI, Andrzej Maria, Atlasy jçzykowe, v: Encyklopedia jezykoznawstwa ogôlnego, Wroclaw - Warszawa - Krakow 1993, 60 in 61.

NARTNIK, Vlado, Oblikovje slovenske dvojine v Jezikovnem atlasu L. Tesnièrja, Slavistična revija 42 (1994)/2-3, 191-194.

NARTNIK, Vlado, Slovniško-slovarska delitev samostalnikov, Slava IX (1995/96)/ 1,26-30.

Kenda Jež, Karmen, Smole, Vera, Dosedanje delo in bližnji načrti Mednarodne yt komisije za sestavo Slovanskega lingvističnega atlasa (OLA), Slavistična revija ;> 44 (1996)/1, 94-105.

KEBER, Janez, Živali v prispodobah 7, Celje 1996.

NARTNIK, Vlado, Naglasna podoba privezno-pridevnega pregibanja v knjižni ' slovenščini, v: Jezikoslovni zapiski 3, Ljubljana 1997, str. 137-141.

VENDINA, Tat'jana L, Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas i lingvističeskaja w geografija, v: Slavjanskoe jazykoznanie. XII Mezdunarodnyj sjezd slavistov, Moskva 1998, 130-147.

Objavljeno
2015-08-18
Kako citirati
1.
Nartnik V. Pet zvezkov ALE. JZ [Internet]. 18. avgust 2015. [citirano 15. avgust 2020.];4(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2726