Search


 
Issue Title
 
Vol 41, No 1 (2012): RITUAL YEAR 7 / RITUALNO LETO 7 CULTURE OR COMMERCE: FRAMING HERITAGE IN THE CONTEXT OF MUNICIPAL SUBSIDIES. THE ANNUAL ST. NICHOLAS PARADE IN THE NETHERLANDS
KULTURA ALI TRGOVINA: UOKVIRJENJE DEDIŠČINE V KONTEKSTU OBČINSKIH SUBVENCIJ. MIKLAVŽEV SPREVOD NA NIZOZEMSKEM
Abstract  PDF
John Helsloot
 
Vol 41, No 1 (2012): RITUAL YEAR 7 / RITUALNO LETO 7 THE PROBLEM OF PERFORMANCE TYPOLOGY: THE CASE OF SERBIAN MOURNERS
VPRAŠANJE TIPOLOGIJE IZVAJANJA. PRIMER SRBSKIH NARICALK
Abstract  PDF
Oksana Mykytenko
 
Vol 47, No 1 (2018): CULTURAL HERITAGE OF THE GREAT WAR / KULTURNA DEDIŠČINA PRVE SVETOVNE VOJNE SOCIAL AND CULTURAL RELOCATIONS OF RUDOLF MAISTER. ABOUT THE POLITICAL MYTHOLOGY OF LOWER STYRIA
DRUŽBENE IN KULTURNE PREMESTITVE RUDOLFA MAISTRA. RAZPRAVA O POLITIČNI MITOLOGIJI SPODNJE ŠTAJERSKE
Abstract  PDF
Peter Simonič
 
Vol 42, No 1 (2013) KOROŠKI POLITIČNI RITUALI IN KOMPETITIVNI DISKURZI
CARINTHIAN POLITICAL RITUALS AND COMPETING DISCOURSES
Abstract  PDF
Jurij Fikfak
 
Vol 41, No 1 (2012): RITUAL YEAR 7 / RITUALNO LETO 7 THE RUSSIAN RITUAL YEAR AND FOLKLORE THROUGH TOURIST ADVERTISING
RUSKO PRAZNIČNO LETO IN FOLKLORA V TURISTIČNEM OGLAŠEVANJU
Abstract  PDF
Irina Sedakova
 
Vol 34, No 2 (2005) SV. ŠTEFAN V ZANIGRADU OB DESETLETNICI ŽEGNANJA KONJ. POPRAVKI IN DOPOLNITVE
ST. STEPHEN'S DAY CELEBRATIONS IN ZANIGRAD. AFTER TEN YEARS OF THE BLESSING OF HORSES. CORRIGENDA ET ADDENDA
Abstract  PDF
Mojca Ravnik
 
Vol 34, No 2 (2005) O RECEPCIJI IN PRODUKCIJI HARMONIJE. NEKAJ IZHODIŠČ NA PRIMERU ŠKOROMATOV
ON THE RECEPTION AND PRODUCTION OF HARMONY. SOME POINTS OF DEPARTURE BASED ON THE ŠKOROMATI
Abstract  PDF
Jurij Fikfak
 
Vol 46, No 1-2 suppl. (2017): ALPE - ADRIA / ALPE - JADRAN SACRED PLACES AND RELIGIOUS PRACTICES AMONG CROATIAN SPIRITUAL SEEKERS: A MEDJUGORJE CASE STUDY
SVETI PROSTORI IN RELIGIOZNE PRAKSE HRVAŠKIH DUHOVNIH ISKALCEV. PRIMER MEDJUGORJE
Abstract  PDF
Marijana Belaj, Goran Pavel Šantek
 
Vol 36, No 1 (2007): SENSES AND RELIGION / ČUTI IN RELIGIJA THE IMPERIO IN THE AZORES. THE FIVE SENSES IN RITUALS TO THE HOLY SPIRIT
"IMPERIO" NA AZORSKIH OTOKIH. PET ČUTOV V PRAZNOVANJU SVETEGA DUHA
Abstract  PDF
Maria Santa Montez
 
Vol 41, No 1 (2012): RITUAL YEAR 7 / RITUALNO LETO 7 THE WANDERING BLIND MENDICANT SINGER AND THE SLAVIC RITUAL YEAR
POTUJOČI SLEPI BERAŠKI PEVEC IN SLOVANSKO OBREDNO LETO
Abstract  PDF
Katya Mihaylova
 
Vol 43, No 1 (2014): LEADERS OF THE NATION / VODJE NARODA JAN SOBIESKI. ANNIVERSARIES OF THE 1683 BATTLE OF VIENNA (FROM 1783 TO 1983) AND ITS HISTORICAL IMAGINATION
JAN SOBIESKI. OBLETNICE BITKE LETA 1683 PRI DUNAJU (1783–1983) IN ZGODOVINSKA IMAGINACIJA
Abstract  PDF
Dagnosław Demski
 
Vol 41, No 1 (2012): RITUAL YEAR 7 / RITUALNO LETO 7 PERFORMERS AND RESEARCHERS IN NEO-PAGAN SETTINGS
IZVAJALCI IN RAZISKOVALCI V KONTEKSTU NOVEGA POGANSTVA
Abstract  PDF
Kamila Velkoborská
 
Vol 41, No 1 (2012): RITUAL YEAR 7 / RITUALNO LETO 7 STEWARTSHIP AND EVOLVING FIDELITY IN A SCOTTISH FIRE FESTIVAL
UPRAVLJANJE IN VZPOSTAVLJANJE ZVESTOBE V ŠKOTSKEM PRAZNIKU CLAVIE
Abstract  PDF
Thomas A. McKean
 
Vol 41, No 1 (2012): RITUAL YEAR 7 / RITUALNO LETO 7 REVIVAL OF LOCAL MASKING TRADITIONS IN LATVIA AS THE RESULT OF COOPERATION BETWEEN PERFORMERS AND RESEARCHERS
OŽIVLJANJE LOKALNE TRADICIJE MASKIRANJA KOT REZULTAT SODELOVANJA MED IZVAJALCI IN RAZISKOVALCI
Abstract  PDF
Aīda Rancāne
 
Vol 45, No 1 (2016): CELEBRITIES IN CENTRAL & SOUTHEASTERN EUROPE / SLAVNE OSEBNOSTI V SREDNJI IN JV EVROPI VLADIMIR RUKAVINA – MASTER OF FESTIVITY. SOCIAL CHANGE AND CULTURAL POLICY FROM ABOVE
VLADIMIR RUKAVINA – MOJSTER PRAZNOVANJA. DRUŽBENE SPREMEMBE IN KULTURNA POLITIKA Z VRHA
Abstract  PDF
Peter Simonič
 
Vol 36, No 1 (2007): SENSES AND RELIGION / ČUTI IN RELIGIJA THE RELIGIOUS FEAST OF ST. AGATHA. A MODERN INITIATION RITE IN CATANIA
VERSKI PRAZNIK SV. AGATE. SODOBNI INICIACIJSKI RITUAL V CATANIJI
Abstract  PDF
Elisabetta Di Giovanni
 
Vol 37, No 2 (2008): ETNOLOŠKI POGLEDI IN PODOBE / ETHNOLOGICAL PERSPECTIVES AND IMAGES POGLEDI NA RITUALNOST IN RITUALNE PRAKSE NA SLOVENSKEM
PERSPECTIVES ON RITUALITY AND RITUAL PRACTICES IN SLOVENIA
Abstract  PDF
Jurij Fikfak
 
Vol 47, No 3 (2018): SACRED SPACE AND PLACE AND THEIR SYMBOLIC ADOPTION / SVETI PROSTOR IN KRAJ IN NJUNO SIMBOLNO PRISVAJANJE COUNTERINTUITIVENESS AND RITUAL EFFICACY IN EARLY MODERN KARELIAN HEALING: AN APPLICATION OF THE RITUAL COMPETENCE THEORY
PROTIINTUITIVNOST IN RITUALNA UČINKOVITOST V ZGODNJEMODERNEM KARELIJSKEM ZDRAVLJENJU UPORABA TEORIJE RITUALNE KOMPETENCE
Abstract  PDF
Siria Kohonen
 
Vol 46, No 3 (2017): AD HONOREM MARKO TERSEGLAV SPREMINJAJOČI SE TEKSTI IN KONTEKSTI VELIKONOČNEGA PLESA V METLIKI
THE CHANGING TEXTS AND CONTEXTS OF THE EASTER DANCE RITUAL IN METLIKA
Abstract  PDF
Rebeka Kunej
 
Vol 44, No 2 (2015): AD HONOREM MIRKO RAMOVŠ KOLEDA FOR THE FUTURE – TANAC DANCES FOR ALL GENERATIONS. INTANGIBLE CULTURE IN THE DIGITAL AGE
KOLEDA ZA PRIHODNOST – PLESI TANAC ZA VSE GENERACIJE. NESNOVNA KULTURA V DIGITALNI DOBI
Abstract  PDF
Tvrtko Zebec
 
1 - 20 of 20 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"