SPREMINJAJOČI SE TEKSTI IN KONTEKSTI VELIKONOČNEGA PLESA V METLIKI<br>THE CHANGING TEXTS AND CONTEXTS OF THE EASTER DANCE RITUAL IN METLIKA</br>

  • Rebeka Kunej ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Keywords: metliško obredje, velika noč, ples, kontekst, folkloristika // Easter ritual dance in Metlika, dance, Easter, context, folklore studies

Abstract

Članek obravnava tekstualne in kontekstualne spremembe plesa in iger ob veliki noči v Metliki. Posebnost obravnavanega plesnega izročila je petje pesmi ob plesu. Podatke o prvih spremembah segajo v leto 1888. Tudi pozneje so na performativnost vplivali tako angažirani posamezniki kot splošne družbeno-politične razmere. V teh se je ritual za nekaj časa iz prvotnega časovno-prostorskega konteksta transformiral le v odrsko predstavitev, prav to preoblikovanje tradicije pa je omogočilo njen nadaljnji obstoj.

***

The paper deals with textual and contextual changes in Easter dances and games in Metlika, Slovenia. A special feature of this dance tradition is singing songs as the only musical accompaniment to dancing. Research on the first changes in the Easter ritual dance date back to 1888. Later, both particular individuals and the general socio-political situation after the Second World War influenced its performativity. This situation led to the ritual’s temporarily being transformed from its original contextual time and place into merely a stage (re)presentation, but it was precisely this change that facilitated its survival.

Downloads

Download data is not yet available.

References

II. Belokranjski. 1940. II. Belokranjski praznik dne 7. in 8. septembra 1940 v Metliki. (Programska knjižica: besedilo in pojasnilo sporeda).

Badjura, Metod in Milka Badjura. 1952. Pomlad v Beli krajini. Film: 35 mm, čb, 405 m. Ljubljana: Triglav film.

Bauman, Richard. 1983. The Field Study of Folklore in Context. V: Richard M. Dorson in Inta Gale Carpenter (ur.), Handbook of American Folklore. Bloomington: Indiana University Press, 362–368.

Ben-Amos, Dan. 1993. “Context” in Context. Western Folklore 52 (2): 209–226. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1500087

Fikfak, Jurij. 2008. Med delom in celoto: Nekatera vprašanja etnološkega raziskovanja in reprezentacije. Traditiones 37 (2): 27–44. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2008370202.

GNI DAT 23. Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, GNI DAT 23, Metlika, 14. 5. 1996. Ljubljana: ZRC SAZU.

GNI FM K 2. Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, Rokopisna zbirka, prepisi Franceta Marolta: Bkrzps. II./prp. (Ms. Ma. 84), zprd. št. 44, fol 84/18,19; zprd. št. 45, fol 84/20-27; zprd. št. 46, fol 84/2; zprd. št. 47, fol 84/3; zprd. št. 48, fol 84/3; zprd. št. 49, fol 84/3; zprd. št. 50, fol 84/3; zprd. št. 51, fol 84/2; zprd. št. 52, fol 84/3; zprd. št. 53, fol 84/4. Ljubljana: ZRC SAZU.

GNI Pl 210. Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, Zbirka ljudski plesov, Metliško kolo. Ljubljana: ZRC SAZU.

GNI Pl 769. Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, Zbirka ljudski plesov, Al je kaj trden ta vaš must. Ljubljana: ZRC SAZU.

GNI Pl 770. Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, Zbirka ljudski plesov, Rešetca. Ljubljana: ZRC SAZU.

GNI zvočni arhiv. Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, Zvočni arhiv, posnetek Metlika 6. 7. 2017. Ljubljana: ZRC SAZU.

Hrovatin, Radoslav. 1943. Glasbene prvine slovenskih ljudskih napevov. Etnolog 16: 65–81. Dostopno na: http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-I8NB3V73

Hufford, Mary. 2003. Context. V: Burt Feintuch (ur.), Eight Words for the Study of Expressive Culture. Urbana in Chicago: University of Illinois Press.

Jakac, Božidar. 1940. Bela krajina: Festival narodnih plesov in kresovanje v Metliki. Film: 16 mm, barvni, nemi, 116 m.

Jubilejni. 1997. Jubilejni folklorni večer '97: Folklorna skupina Dragatuš. Videokaseta, VHS.

Jurjevanje. 1997. Jurjevanje v Črnomlju: Revija FS Slovenije; nedelja 15. Junij 1997. Videokaseta: snemal Andrej Kure. Črnomelj.

Jurjevanje. 2000. Jurjevanje 2000. Videokaseta: pripravil in posnel Tomaž Urh. Črnomelj: Občina Črnomelj in Zveza kulturnih društev Črnomelj.

Klobčar, Marija. 2011. Real and Virtual Spaces of Revisiting the Question “What to Do With Folklore?” Traditiones 40 (3): 5–15. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2011400301

Klobčar, Marija. 2016. »Morebiti bi se še dal kje kak tak napev vloviti«: Zapisovalske usmeritve na Slovenskem v kontekstu slovanskih povezav. Traditiones 45 (2): 53–81. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2016450205

Kozorog, Miha. 2011. Nekaj pripomb za več družbenega konteksta v slovenski folkloristiki. Traditiones 40 (3): 27–50. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2011400303

Kuba, Ludvik. 1890. Slovanstvo ve svých zpěvch: Kniha VII. Parudbice: Písně slovinské, 1890.

Kunej, Rebeka. 2004. Vplivi folklorizma na slovensko plesno izročilo (na primeru Bele krajine). (Magistrsko delo.) Ljubljana: Univerza v Ljubljani.

Kunej, Rebeka. 2015. Tanec a klobása – hmotná forma nehmotného kulturního dědictví, nebo naopak (Slovinské zkušenosti). Národopisná revue 25 (3): 283–290.

Marolt, France. 1936. Slovenske narodoslovne študije: 2. zvezek, Tri obredja iz Bele Krajine. Ljubljana: Glasbena matica.

Marolt, France. 1954. Slovenske narodoslovne študije: 3. zvezek, Gibno-zvočni obraz Slovencev. Ljubljana: Glasbeno narodopisni institut.

Nahachewsky, Andriy. 2001. Once Again: On the Concept of “Second Existence Folk Dance”. Yearbook for Traditional Music 23: 17–28. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1519627

Navratil, Ivan. 1849. Vuzem v Metliki. Vedež 2 (14): 111–112, (15): 116–118, (16): 122–124.

Navratil, Ivan. 1888. Belokranjsko kolo in nekoliko drugih národnih pesmic in iger z razlago. Ljubljanski zvon 8 (5): 294–298, (6): 337–345, (7): 412–417, (8): 492–500, (9): 551–556, (10): 615–619, (11): 676–682, (12): 743–749.

Pisk, Marjeta. 2008. Raziskave ljudske pesmi med tekstom in kontekstom. Traditiones 37 (1): 99–111. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2008370105

Pisk, Marjeta. 2012. Kontekst v raziskavah ljudske pesemske tradicije: Območje Goriških brd. (Doktorska disertacija.) Nova Gorica: Univerza v Novi Gorici.

Ramovš, Mirko. 1980. Plesat me pelji: Plesno izročilo na Slovenskem. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Ramovš, Mirko. 1992. Polka je ukazana: Plesno izročilo na Slovenskem: Gorenjska, Dolenjska, Notranjska. Ljubljana: Kres.

Ramovš, Mirko. 1995. Polka je ukazana: Plesno izročilo na Slovenskem: Bela krajina in Kostel. Ljubljana: Kres.

Rus, Zvonko. 2003. Kronika mesta Metlike: 2. zvezek. Metlika: Belokranjsko muzejsko društvo.

Simetinger, Tomaž. 2015. Zgodovina prava in plesna kultura od prvih virov do sredine 20. stoletja: Drugi del. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 55 (1–2): 23–31.

Šlebinger, Janko. 1935. Navratil, Ivan (1825–1896). Slovenska biografija. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi385781/#slovenski-biografski-leksikon

Toelken, Barre, 1986. Context and Meaning in the Anglo-American Ballad. V: Donald K. Wilgus in Barre Toelken (ur.), The Ballad and the Scholars. Los Angeles: The William Andrews Clark Memorial Library, 29–52.

Toelken, Barre. 1996. The Dynamics of Folklore. Logan, Utah: Utah State University Press.

Vipauz, Johann Nep. 1839. Die Ostern in Möttling. Carniolia 2 (41): 161–162, (42): 165–166.

Vraz, Stanko. 1877 (1841). Beli Kranjci. V: Stanko Vraz, Déla Stanka Vraza: Peti dio: Pěsme pabirrci, proza i pisma. Zagreb: Matica Hrvatska, 51–58.

Published
2017-12-11
How to Cite
1.
Kunej R. SPREMINJAJOČI SE TEKSTI IN KONTEKSTI VELIKONOČNEGA PLESA V METLIKI<br>THE CHANGING TEXTS AND CONTEXTS OF THE EASTER DANCE RITUAL IN METLIKA</br&gt;. Traditiones [Internet]. 2017Dec.11 [cited 2020Jun.3];46(3):123-42. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/6573
Section
Izbrane razprave iz folkloristike / Selected Essays in Folklore Studies - Edited by Marija Klobčar and Marjeta Pisk