Letn. 22, št. 1 (2016)

Jezikoslovni zapiski

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Nataša Gliha Komac, Simona Klemenčič, Nina Ledinek, Jani Kozina PDF
Jezikovna krajina v Republiki Sloveniji in določbe veljavne zakonske ureditve: raba slovenščine pri izbiri firm oz. Imen pravnih oseb zasebnega prava ter fizičnih oseb, ki opravljajo registrirano dejavnost sociolingvistični vidik)

Varja Cvetko Orešnik, Janez Orešnik PDF
Naravna skladnja in slogovni razloček med dvojnicama

Matej Meterc PDF
Empirični pristopi k razločevanju med neparemiološkimi in paremiološkimi stavčnimi frazemi

Tadeja Topolnik PDF
Breznikovo pojmovanje jezikovnih sprememb v Evangelijih in listih

Gerhard Neweklowsky PDF
Ziljsko narečje na Bistrici in v Straji vasi

Tjaša Jakop PDF
Prislov v srednjesavinjskem narečju

Barbara Ivančič Kutin PDF
Narečna poimenovanja za divje žene z nazaj zasukanimi stopali

Martina Piko-Rustia PDF
Žabarin, marnvam, punam, mornjem po domače: narečje v družinah na avstrijskem koroškem

Mateja Bilavčić, Špela Zupančič PDF
Nekaj narečnih značilnosti v besedilih izbranih govorov primorske in dolenjske narečne skupine

Krunoslav Puškar
Germanizmi u frazeologiji kajkavskoga govora grada Križevaca/Germanizmi v frazeologiji kajkavskega govora mesta Križevci

Radmila V. Žugić PDF
Leksikografska interpretacija višečlanih leksičkih jedinica u Rečnicima prizrensko¬ ¬timočkih dijalekata i pitanje njihovog statusa kao posebnih odrednica/Slovaropisna interpretacija večbesednih leksičnih enot v slovarjih prizrensko-timoških govorov srbsk

Dijana Ćurković PDF
Naglasne paradigme ajevskih samostalnikov moškega spola v novoštokavskem ikavskem govoru naselja Bitelić na Hrvaškem

Polonca Šek Mertük PDF
Jezikoslovna in literarna misel Antona Vratuše, stoletnega mladeniča

Jakob Müller PDF
Dr. Marjeta Humar: Ob življenjskem jubileju

Jakob Müller, Alenka Porenta PDF
Marjeta Humar: slovenistična bibliografija 1979‒2016