Germanizmi u frazeologiji kajkavskoga govora grada Križevaca/Germanizmi v frazeologiji kajkavskega govora mesta Križevci

  • Krunoslav Puškar
Ključne besede: narečna frazeologija, kajkavsko narečje, stično jezikoslovje, nemščina

Povzetek

Prispevek obravnava frazeme v govoru mesta Križevci, ki vsebujejo vsaj en germanizem; zbrani so bili med raziskovanjem narečja na terenu. Čeprav so germanizmi v hrvaškem standardu in v hrvaških narečjih izčrpno raziskani, morda celo bolj kot druge izposojenke v hrvaškem jeziku, so bile frazeološke zveze, pri katerih je vsaj ena od sestavin germanizem, v jezikoslovnih prispevkih le delno in občasno predmet raziskovanja in opisovanja. Tako kot germanizmi sami tudi frazemi, ki so sestavljeni z vsaj enim germanizmom, namreč predstavljajo pomembno izročilo v besednem zakladu, ki zaradi generacijskih razlik čedalje bolj izginja ali prehaja v pasivno plast besedja. Treba je torej opraviti obsežnejše raziskave, da bi to snov čim prej zbrali in analizirali. Ta prispevek analizira 187 zbranih frazemov glede na njihovo zgradbo in vsebino. Ker doslej niso bile opravljene podrobnejše narečne raziskave organskih govorov v podkalniškem Prigorju, gre za prispevek k vsem prihodnjim celostnim raziskavam in zbiranje celotnega frazemskega zaklada tega območja, ki bo pokazal besedne in frazeološke posebnosti in podobnosti glede na druge govore na Hrvaškem in tudi glede na standardno hrvaščino.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Binder 2006 = Theo Binder, Njemačke posuđenice u hrvatskom govoru Osijeka, Zagreb: FF press, 2006.

Bogović 1996 = Sanja Bogović, Frazeologija grobničkih govora, Grobnički zbornik (Rijeka) 4 (1996), ur. Josip Silić, 341–362.

Fink 2000 = Željka Fink, Tipovi frazema fonetskih riječi, Riječki filološki dani (Rijeka) 3 (2000), ur. Diana Stolac, Rijeka: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 91–98.

Fink-Arsovski 2002 = Željka Fink Arsovski, Poredbena frazeologija: pogled izvana i iznutra, Zagreb: FF press, 2002.

Glovacki-Bernardi – Hölbling Matković – Petrušić-Goldstein 2013 = Zrinjka Glovacki Bernardi – Lara Hölbling Matković – Sanja Petrušić Goldstein, Agramer: Rječnik njemačkih posuđenica u zagrebačkom govoru = Wörterbuch der deutschen Lehnwörter in der Stadtsprache von Zagreb, Zagreb: Novi Liber, 2013.

Ivanetić 2002 = Nada Ivanetić, Germanizmi kao komponente supstandardne frazeologije, Riječ: časopis za slavensku flologiju (Rijeka) 8 (2002), br. 1, 35–45.

Jernej 1996 = Josip Jernej, Bilješke oko porijekla naše frazeologije, Suvremena lingvistika (Zagreb) 41–42 (1996), br. 1–2, 265–269.

Kovačević 2012 = Barbara Kovačević, Hrvatski frazemi od glave do pete, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2012.

Kovačević – Bašić 2012 = Barbara Kovačević – Martina Bašić, Crikvenički poredbeni frazemi i njihovi ekvivalenti u hrvatskome jezičnom standardu, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (Zagreb) 38 (2012), br. 2, 357–384.

Malnar 2011 = Marija Malnar, Poredbeni frazemi u čabarskim govorima, Filologija (Zagreb) 57 (2011), 155–173.

Maresić – Menac-Mihalić 2008 = Jela Maresić – Mira Menac Mihalić, Frazeologija križevač- ko-podravskih kajkavskih govora s rječnicima, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2008.

Matešić 1982 = Josip Matešić, Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Zagreb: Školska knjiga, 1982.

Matešić 1995 = Josip Matešić, Frazeologija i dijalektologija, Hrvatski dijalektološki zbornik 9 (1995), 83–88.

Matešić 2006 = Mihaela Matešić, Frazeologija mjesnoga govora Vrbovskoga, Fluminensia (Rijeka) 18 (2006), br. 2, 37–81.

Menac 1978 = Antica Menac, Neka pitanja u vezi s klasifkacijom frazeologije, Filologija (Zagreb) 8 (1978), 219–226.

Menac 1994 = Antica Menac, Frazeologija u različitim tipovima jednojezičnih hrvatskih rječnika, Filologija (Zagreb) 22–23 (1994), 161–168.

Menac 2007 = Antica Menac, Hrvatska frazeologija, Zagreb: Knjigra, 2007.

Menac – Fink Arsovski – Venturin 2014 = Antica Menac – Željka Fink Arsovski – Radomir Venturin, Hrvatski frazeološki rječnik, Zagreb: Naklada Ljevak, 2014.

Menac-Mihalić 2005 = Mira Menac Mihalić, Frazeologija novoštokavskih ikavskih govora u Hrvatskoj (s Rječnikom frazema i Značenjskim kazalom s popisom sinonimnih frazema), Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje – Školska knjiga, 2005.

Menac-Mihalić 2007 = Mira Menac Mihalić, O frazeologiji križevačko podravskih kajkavskih govora, Hrvatski (Zagreb) 5 (2007), br. 2, 23–38.

Menac-Mihalić 2011 = Mira Menac Mihalić, Iz kajkavske frazeologije, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (Zagreb) 37 (2011), br. 2, 479–491.

Menac-Mihalić – Menac 2011 = Mira Menac Mihalić – Antica Menac, Frazeologija splitskoga govora s rječnicima, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2011.

Piškorec 1997 = Velimir Piškorec, Deutsches Lehngut in der kajkavisch-kroatischen Mundart von Đurđevec in Kroatien, Frankfurt am Main i dr.: Peter Lang, 1997.

Piškorec 2001 = Velimir Piškorec, Germanizmi u podravskom dijalektu: doktorski rad, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb: [V. Piškorec], 2001. – Umnoženo.

Piškorec 2005 = Velimir Piškorec, Germanizmi u govorima đurđevečke Podravine, Zagreb: FF press, 2005.

Pranjković 2013 = Ivo Pranjković, Gramatička značenja, Zagreb: Matica hrvatska, 2013.

Stojić 2005 = Aneta Stojić, Hrvatsko-njemački jezični dodiri (sinkronijski i dijakronijski pristup): doktorski rad, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zadru, Zadar: [A. Stojić], 2005. – Umnoženo.

Štebih 2006 = Barbara Štebih, Germanizmi u Rječniku hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika: doktorski rad, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb: [B. Štebih], 2006. – Umnoženo.

Štebih Golub 2010 = Barbara Štebih Golub, Germanizmi u kajkavskome književnom jeziku, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2010.

Talanga 2009 = Tomislav Talanga, Kroatische Phraseologismen mit einem deutschen Lehnwort als Basiskomponente, Mobilität und Kontakt: Deutsche Sprache und Kultur in ihrer Beziehung zum südosteuropäischen Raum (2009), ur. Slavija Kabić – Goran Lovrić, Zadar: Sveučilište u Zadru, 129–140.

Turk 1997 = Marija Turk, Prilog proučavanju čakavske frazeologije (na građi krčkih govora), Suvremena lingvistika (Zagreb) 43–44 (1997), 313–324.

Turk 2013 = Marija Turk, Jezično kalkiranje u teoriji i praksi: prilog lingvistici jezičnih dodira, Zagreb – Rijeka: Hrvatska sveučilišna naklada – Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2013.

Objavljeno
2018-07-18
Kako citirati
1.
Puškar K. Germanizmi u frazeologiji kajkavskoga govora grada Križevaca/Germanizmi v frazeologiji kajkavskega govora mesta Križevci. JZ [Internet]. 18. julij 2018. [citirano 5. julij 2020.];22(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6965