Breznikovo pojmovanje jezikovnih sprememb v Evangelijih in listih

  • Tadeja Topolnik
Ključne besede: Slovenščina, zgodovina jezika, jezikovne spremembe

Povzetek

Razpravo o literarni tradiciji v Evangelijih in listih (EiL) Antona Breznika razčlenjujemo z vidika avtorjeve metodologije raziskovanja. Na začetku razčlenjujemo Breznikovo razumevanje pojma literarna tradicija in preverjamo nekatere Breznikove trditve o razvoju slovenskega knjižnega jezika oz. jezikovnega sloga v EiL. V nadaljevanju opazujemo, kako se kažejo jezikovnoideološke poteze v njegovih opredelitvah besed in presoji različnih avtorjev EiL, razmišljamo o kvantitativni obdelavi podatkov, pomenu ter časovnem opredeljevanju jezikovne inovacije. Na koncu predstavljamo spremembe različnih zvez glagola s prislovom v enajstih izdajah EiL iz let 1612–2003.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Burgar 1833 = EiL 1833 = Jožef Burgar, LIŞTI in Evangelji v’ nedelje in prasnike [...], V’ Ljubljani, 1833.

EiL 1840 = Beríla ali Listi in EVANGELII v’ nedélje in prasnike [...], Na Dunaji, 1840.

EiL 2003 = http://www.biblija.net/biblija.cgi?lang=sl

Hipolit 1730 = EiL 1730 = Hipolit Novomeški, EVANGELIA IN LYSTUVI: NA USE NEDELE INU Imenítne Prásnike [...], Labaci, M. DCC. XXX.

Hren 1612 = EiL 1612 = Tomaž Hren, EVANGELIA INV LYSTVVI: Na vſe Nedele, inu [...], Laibach, M. DC. XII.

Japelj 1787 = EiL 1787 = Jurij Japelj, LYSTI INU EVANGELIA, NA VSE NEDELE, INU PRASNIKE [...], V’ Lublani, 1787

Japelj 1809 = EiL 1809 = Jurij Japelj, LISTI INU EVANGELJI, NA USE NEDELE [...], V’ LUBLANI, 1809

Küzmič 1780 = KM 1780 = Mikloš Küzmič, Szvéti Evangyeliomi Pouleg Kalendárioma, [...] na Sztári Szlovenszki Jezik, Po [...] Küzmics Miklósi, [...] Obrnyeni [...], V Soproni, 1780.

Lesar 1912 = EiL 1912 = Jožef Lesar, Berila in evangeliji za nedelje, praznike in imenitnejše godove cerkvenega leta, priredil Jožef Lesar, Ljubljana, 1912.

Pohlin 1777 = EiL 1777 = Marko Pohlin, BRANJA, INU EVANGELIUMI, NA NEDELE, INU PRASNEKE ZHES ZELU LEJTU, IS LATINSKIGA NA KRAYNSKI JESIK SVESTU, INU SKERBNU PRESTAVLENE, POPRAVLENE, INU POGMIRANE [...], V’ LUBLANI, 1777.

Ravnikar 1816 = EiL 1816 = Matevž Ravnikar, BERILA, LISTI, in EVANGELJI v’ Nedele in godove zeliga léta [...], V’ Lublani, 1816.

Schönleben 1672 = EiL 1672 = Janez Schönleben, EVANGELIA INU LYSTUVI: NA V’SE NEDELE INU Jmęnitne Prasnike [...], v’ Nemſkim Gradzu, M. DC. LXXII.

Ahačič 2009 = Kozma Ahačič, Pregled jezikoslovnih zapisov o slovenščini v neslovničnih knjižnih in rokopisnih delih 1672–1758 I: Schönleben, Kastelec, Valvasor, Svetokriški, Vorenc, Hipolit, Slavistična revija 57 (2009), št. 4, 563–602.

Bajec 1965 = Anton Bajec, Kako smo Slovenci čistili svoj jezik, v: Jezikovni pogovori [1], ur. France Vurnik, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1965, 203–208.

Bernard 2002 = Antonija Bernard, Slovenščina pri francoskih jezikoslovcih (ali: med historizmom in strukturalizmom), v: Historizem v raziskovanju slovenskega jezika, literature in kulture, ur. Aleksandra Derganc, Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 2012 (Obdobja 18), 3–12.

Bezlaj 2003 = France Bezlaj, Blišč in beda slovenskega jezika, v: France Bezlaj, Zbrani jezikoslovni spisi II, ur. Metka Furlan, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003 (Linguistica et philologica 6/II), 751–787.

Breznik 1917 = Anton Breznik, Literarna tradicija v »Evangelijih in listih«, Dom in svet 30 (1917), 170–174, 225–230, 279–284, 333–347. – Ponatis v: Breznik 1982: 27–54.

Breznik 1967 = Anton Breznik, Življenje besed, priredil Jakob Šolar, Maribor: Obzorja, 1967 (Glotta 7).

Breznik 1982 = Anton Breznik, Jezikoslovne razprave, izbral in uredil Jože Toporišič, Ljubljana: Slovenska matica, 1982.

Dular 1988 = Janez Dular, Med jezikovno politiko in jezikovno kulturo, v: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture: zbornik predavanj 24, ur. Breda Pogorelec, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1988, 31–47.

Kalin Golob 2008 = Monika Kalin Golob, Jezikovnokulturni pristop h knjižni slovenščini, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2008.

Kurinčič 2002 = Jože Kurinčič, Anton Breznik, jezikoslovec za vse čase, Slovenščina v šoli 7 (2002), št. 1, 9–13.

Mathesius 1932 = Vilém Mathesius, O požadavku stability ve spisovném jazyce, v: Spisovná čeština a jazyková kultura [1], ur. Bohuslav Havránek – Miloš Weingart, Praha: Melantrich, 1932, 14–31.

Merše 1988 = Majda Merše, Besedotvorni pomeni izsamostalniških glagolov v Dalmatinovi Bibliji, Slavistična revija 36 (1988), št. 4, 375–397.

Merše 2009 = Majda Merše, Slovenski knjižni jezik 16. stoletja: razprave o oblikoslovju, besedotvorju, glasoslovju in pravopisu, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009 (Linguistica et philologica 23).

Orel 2002 = Irena Orel, Historizem v sinhronih oblikoslovnih opisih 19. in 20. stoletja, v: Historizem v raziskovanju slovenskega jezika, literature in kulture, ur. Aleksandra Derganc, Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 2002 (Obdobja 18), 201–217.

Orožen 1996a = Martina Orožen, Kopitar kot pobudnik skladenjske in besedijske preobrazbe, v: Kopitarjev zbornik, ur. Jože Toporišič, Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnost, 1996 (Obdobja 15), 79–92.

Orožen 1996b = Martina Orožen, Oblikovanje enotnega slovenskega knjižnega jezika v 19. stoletju, Ljubljana: Filozofska fakulteta, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1996.

Orožen 2002 = Martina Orožen, Odkrivanje strukturne identitete slovenskega jezika v luči raziskovalnih metod 19. stoletja, v: Historizem v raziskovanju slovenskega jezika, literature in kulture, ur. Aleksandra Derganc, Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 2002 (Obdobja 18), 219–232.

Ožbolt 2006 = Martina Ožbolt, Prevajalske strategije in vprašanja koherence ob slovenskih prevodih Machiavellijevega Vladarja, Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2006 (Slavistična knjižnica 10).

Pogorelec 1962 = Breda Pogorelec, Breda Pogorelec o novem pravopisu 1962, Naši razgledi 11 (1962), št. 21, 158–166.

Pogorelec 1963 = Breda Pogorelec, Slovenski pravopis 1962, Problemi I 1963, 167–183.

Pogorelec 2011 = Breda Pogorelec, Zgodovina slovenskega knjižnega jezika, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011.

Skubic 1997/98 = Darja Skubic, Primerjava razprave A. Breznika Besedni red v govoru (1908) s poglavjem Coherence v delu T. A. van Dijka Text and Coherence (1976), Jezik in slovstvo 43 (1997/98), št. 6, 269–286.

Skubic 2005 = Andrej Ermenc Skubic, Obrazi jezika, Ljubljana: Študentska založba, 2005.

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU – Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, 1995.

Stabej 1998 = Marko Stabej, Oblikovanje knjižnega jezika v 19. st. med narodno enotnostjo in socialno razločevalnostjo, v: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture 34, ur. Erika Kržišnik, Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 1998, 19–33.

Stabej 2010 = Marko Stabej, V družbi z jezikom, Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, 2010 (Trojinski konj).

Stabej 2012 = Marko Stabej, Jezik, nazori in nadzor, v: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture 48: ideologije v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, ur. Aleksander Bjelčevič, Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, 2012, 11–20.

Škrabec 1994–1998 = Stanislav Škrabec, Jezikoslovna dela 1–4, ur. Jože Toporišič, Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica, 1994–1998.

Šolar 1967 = Jakob Šolar, Anton Breznik, v: Anton Breznik, Življenje besed, Maribor: Obzorja, 1967 (Glotta 7), 7–74.

Thomas 1997 = George Thomas, The Impact of Purism on the Development of the Slovene Standard Language, Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies (Ljubljana – Lawrence), št. 1 (1997), 133–152.

Toporišič 1975 = Jože Toporišič, Beseda o Brezniku, Jezik in slovstvo 20 (1974/75), št. 4, 99–102.

Toporišič 1982 = Jože Toporišič, Nova slovenska skladnja, Ljubljana: DZS, 1982.

Toporišič 1995a = Jože Toporišič, Besedilna skladnja, Slavistična revija 43 (1995), št. 1, 13–21.

Toporišič 1995b = Jože Toporišič, Besedjeslovne razprave, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 1995.

Urbančič 1963 = Boris Urbančič, Ob novem slovenskem pravopisu, Slavistična revija 14 (1963), 211–228.

Vacek 1966 = Jaroslav Vacek, Linguistic School of Prague, Bloomington – London: Indiana University Press, 1966.

Vidovič Muha 1994 = Ada Vidovič Muha, Evropska razsežnost Breznikovega pojmovanja »govornega odstavka«, v: Zbornik Slavističnega društva Slovenije 4: zborovanje slavistov, Celje, 1993, Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1994, 39–46.

Vidovič Muha 2000 = Ada Vidovič Muha, Prague funcional stratification of language in Slovene linguistic, Slovo a slovesnost 61 (2000), št. 4, 276–283.

Vidovič Muha 2006 = Ada Vidovič Muha, Breznikova napoved jezikoslovne teme 20. stoletja – praška teorija členitve po aktualnosti (ob Škrabčevi oceni Breznikovega reda v govoru), v: Zbornik Škrabčeva misel V: zbornik s simpozija 2005: jezikoslovci in njihova dela v Škrabčevih očeh, ur. Jože Toporišič, Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica, 2006, 127–135.

Vidovič Muha 2008 = Ada Vidovič Muha, Breznik – predhodnik praške teorije členitve po aktualnosti, v: Jezikovna prepletanja, ur. Monika Kalin Golob – Nataša Logar – Anton Grizold, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2008 (Stičišča), 35–53.

Zuljan Kumar 2008 = Danila Zuljan Kumar, Besedni red v govorjenih slovenskih narečjih, v: Zbornik Škrabčeva misel VI: zbornik s simpozija 2007, ur. Jože Toporišič, Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica, 2008, 121–135.

Objavljeno
2018-07-18
Kako citirati
1.
Topolnik T. Breznikovo pojmovanje jezikovnih sprememb v Evangelijih in listih. JZ [Internet]. 18. julij 2018. [citirano 10. julij 2020.];22(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6951