Jezikovna krajina v Republiki Sloveniji in določbe veljavne zakonske ureditve: raba slovenščine pri izbiri firm oz. Imen pravnih oseb zasebnega prava ter fizičnih oseb, ki opravljajo registrirano dejavnost sociolingvistični vidik)

Nataša Gliha Komac, Simona Klemenčič, Nina Ledinek, Jani Kozina

DOI: https://doi.org/10.3986/JZ.22.1.6947

Povzetek

V prispevku ugotavljamo, kako določbe veljavne zakonske ureditve urejajo slovensko je‑ zikovno krajino. Omejujemo se na problematiko rabe slovenščine pri izbiri firm oz. imen pravnih oseb zasebnega prava ter fizičnih oseb, ki opravljajo registrirano dejavnost. Pri‑spevek opozarja, da relevantna zakonska določila niso povsem usklajena, problematizira vprašanje razmejevanja med slovenskimi in neslovenskimi firmami oz. imeni in orisuje stališča uporabnikov do zakonskih določb – gledano skozi prizmo vpliva zakonodaje na podobo jezikovne krajine.

Ključne besede

javna raba slovenščine; zakonodaja; firme oz. imena pravnih oseb zaseb nega prava; jezikovna krajina

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Accetto idr. 2009 = Matej Accetto idr., Analiza Zakona o javni rabi slovenščine in njegovega uresničevanja: zaključno poročilo o izvedbi javnega naročila št. 45/2009, Ljubljana: Inštitut za civilizacijo in kulturo, 2009.

Blejec 1976 = Marijan Blejec, Statistične metode za ekonomiste, Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 1976.

Ferčič idr. 2014 = Aleš Ferčič – Nataša Gliha Komac – Simona Klemenčič – Jani Kozina – Rajko Knez – Nina Ledinek – Matjaž Tratnik, Izbrani vidiki jezikovne situacije v Republiki Sloveniji v vlogi presoje učinkovitosti njene veljavne zakonske ureditve: raziskovalni projekt, Maribor: Pravna fakulteta, Inštitut za javno upravo in narodne skupnosti – Ljubljana: ZRC SAZU, Inšti tut za slovenski jezik Frana Ramovša – Geografski inštitut Antona Melika, 2014. 〈http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/raziskave analize/slovenski_jezik/ Raziskava_izbrani_vidiki_jezikovne_situacije_v_RS_2015.pdf〉

Ferčič – Knez – Tratnik 2014 = Aleš Ferčič – Rajko Knez – Matjaž Tratnik, Izbrana jezikovna pravna vprašanja in zakonodajni predlogi, v: Ferčič idr. 2014, 72–119.

Gliha Komac idr. 2014 = Nataša Gliha Komac – Simona Klemenčič – Jani Kozina – Nina Ledinek, Sociolingvistični uvid, v: Ferčič idr. 2014, 10–71.

Gložančev 2000 = Alenka Gložančev, Imena podjetij kot jezikovnokulturno vprašanje, Ljubljana: Rokus, 2000 (Slavistična knjižnica 3).

Jezikovno razsodišče 1984 = Jezikovno razsodišče 1980–1982, gradivo zbral in obdelal Janko Moder, Trst: Založništvo tržaškega tiska – Celovec: Drava, 1984.

Kržišnik idr. 1983 = Erika Kržišnik – Marija Smolić – Mojca Utroša – Breda Pogorelec, Jezik v gospodarstvu, v: Slovenščina v javnosti, ur. Breda Pogorelec idr., Ljubljana: Republiška konfe renca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije – Slavistično društvo Slovenije, 1983, 47–55.

Kržišnik 1992 = Erika Kržišnik, Nomen est omen ali pa tudi ne, Jezik in slovstvo 37 (1992), št. 8, 242–243.

Kržišnik 2002 = Erika Kržišnik, Nomen est omen ali pa tudi ne (II), Jezik in slovstvo 47 (2001/02), št. 4, 175–177.

Marušič 2006 = Franc Marušič, Merila za ugotavljanje/prepoznavanje slovenskosti ali neslovenskosti imen podjetij, zavodov, društev in drugih pravnih oseb zasebnega prava, Nova Gorica: Univerza v Novi Gorici, 2006.

Marušič – Žaucer 2009 = Franc Marušič – Rok Žaucer, Tujejezična imena lokalov, obratov, poslovnih prostorov ter stališča Slovenije do njih, Nova Gorica: Univerza v Novi Gorici, 2009.

Marušič – Žaucer 2012 = Franc Marušič – Rok Žaucer, Teoretično-empirična raziskava o jezikovnopolitičnih učinkih obstoječega pravnoformalnega okvira statusa in rabe slovenščine in drugih jezikov v javnosti, Nova Gorica: Univerza v Novi Gorici, 2012.

Meden – Zadnikar 2009 = Ahac Meden – Gita Zadnikar, Analiza Zakona o javni rabi slovenščine in njegovega uresničevanja, v: Infrastruktura slovenščine in slovenistike, ur. Marko Stabej, Ljub ljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009 (Obdobja 28), 463–470.

Navodilo o ugotavljanju jezikovne ustreznosti firme = Navodilo o ugotavljanju jezikovne ustrez nosti firme pravne osebe zasebnega prava oziroma imena fizične osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, pri vpisu v sodni register ali drugo uradno evidenco, Uradni list RS, št. 53/2006.

Pogorelec idr. 1983 = Breda Pogorelec idr. (ur.), Slovenščina v javnosti, Ljubljana: Republiška kon ferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije in Slavistično društvo Slovenije, 1983.

Shohamy – Gorter 2009 = Elana Shohamy – Durk Gorter (ur.), Linguistic Landscape: Expanding the Scenery, New York: Routledge, 2009.

Stabej 2006 = Marko Stabej, Jezikovna opremljenost mesta in meščanov, v: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture 42: mesto in meščani v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi: zbornik predavanj, ur. Irena Novak Popov, Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2006, 223–235.

Stabej 2012 = Marko Stabej, Jezik, nazori in nadzor, v: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture 48: ideologije v slovenskem jeziku, literaturi in literaturi, ur. Aleksander Bjelčevič, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012, 11–20.

Toporišič 1991 = Jože Toporišič, Družbenost slovenskega jezika, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1991.

Ustava = Ustava Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 47/2013.

ZDru-1 = Zakon o društvih (ZDru 1 UPB2), Uradni list RS, št. 64/2011.

ZGD-1 = Zakon o gospodarskih družbah (ZGD 1), Uradni list RS, št. 42/2006, 60/2006, 26/2007, 33/2007, 67/2007, 100/2007, 10/2008, 68/2008, 42/2009, 65/2009, 3/2011, 91/2011, 32/2012, 57/2012, 82/2013.

ZGD-1-NPB10 = Zakon o gospodarskih družbah, 3. 9. 2015.

ZJRS = Zakon o javni rabi slovenščine, Uradni list RS, št. 86/2004, 8/2010.

ZU = Zakon o ustanovah, Uradni list RS, št. 70/2005 (UPB 1), 91/2005.

ZZ = Zakon o zavodih, Uradni list RS, št, 8/1996, 36/2000, 127/2006.

ZZad = Zakon o zadrugah, Uradni list RS, št. 97/2009.DOI: https://doi.org/10.3986/JZ.22.1.6947

Avtorske pravice (c) 2019 Jezikoslovni zapiski

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revija se indeksira v Dlib.

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.