Letn. 7, št. 1-2 (2001)

Jezikoslovni zapiski

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Varja Cvetko Orešnik PDF
Voščilo akademiku Francu Jakopinu ob osemdesetletnici

Milena Hajnšek-Holz PDF
Sedemdesetletnici Zvonke Leder - Mancini in Marte Silvester

Janez Keber PDF
O strukturi rojstnih imen v Sloveniji

Majda Merše PDF
Glagolski vid v povezavi z načinom in naklonom v Trubarjevih in Dalmatinovih biblijskih prevodih

Jakob Müller PDF
Riglerjeva teza o začetkih slovenskega knjižnega jezika v številkah

Andreja Žele PDF
Tipologija pridevniške vezljivosti

Irena Stramljič Breznik PDF
Besedne družine predlogov in veznikov v besedotvornem slovarju

Nataša Jakop PDF
Pomenska kvalifikatorska pojasnila s pozivno vlogo v SSKJ grožnja, svarilo

Helena Jazbec PDF
Slovensko fôkselj (m.), gen. -na in sorodne besede

Jožica Narat PDF
Kdo je avtor prvega slovenskega prevoda Baragovih Indijancev

Jožica Škofic PDF
Besede za semenj, žegnanje (farni praznik) in blagoslov v slovenskih narečjih (po gradivu za SLA)

Katja Šuštar PDF
Sodarska terminologija v Zagradcu na Dolenjskem

Peter Weiss PDF
Fonološki opis govora kraja Spodnje Kraše (SLA 314)

Melita Zemljak Jontes PDF
Fonološki opis posavskega govora v Stržišču

Tjaša Jakop PDF
Fonološki opis govora Ložnice pri Žalcu (SLA 324)

Mihaela Koletnik PDF
Fonološki opis govora pri Sv. Ani na Kremberku v Slovenskih goricah

Vlado Nartnik PDF
K osnovnim mehanizmom glagolsko-imenskega pregibanja v italijanščini in slovenščini

Silvo Torkar PDF
Nekatera aktualna vprašanja poknjiževanja in razknjiževanja zemljepisnih lastnih imen

Primož Jakopin PDF
Slovenski nacionalni korpus idejni osnutek projekta

Peter Weiss PDF
Slovenski nacionalni korpus Maks na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU: utemeljitev

Alenka Gložančev PDF
Združena mednarodna konferenca o zemljepisnih imenih

Janez Keber PDF
Alenka Gložančev, Imena podjetij kot jezikovnokulturno vprašanje Rokus, Ljubljana 2000, Slavistična knjižnica 3

Irena Orel PDF
Dr. Nikolai Mikhailov, Jezikovni spomeniki zgodnje slovenščine - Rokopisna doba slovenskega jezika (od XIV. stol. do leta 1550) (ob izidu knjige) Trst, Mladika, 2001

Jurij Rojs PDF
Razlagalni slovarji ruskega jezika

Jožica Škofic PDF
L. Olivová-Nezbedová, J. Malenínská: Slovník pomístních jmen v Čechách (Úvodní svazek) Academia (Akademie věd České republiky, Ústav pro jazyk český), Praga 2000, 169 str.

Peter Weiss PDF
Prvi zvezek Slovarja srbskih govorov Vojvodine

Andreja Žele
Pomemben prispevek k slovenski leksikologiji

Silvo Torkar PDF
Vasilij Abajev 1900-2001