Nekatera aktualna vprašanja poknjiževanja in razknjiževanja zemljepisnih lastnih imen

  • Silvo Torkar

Povzetek

V prispevku se zavračajo čedalje pogostejši poskusi vsiljevanja narečnih oblik za že standardizirana poknjižena slovenska zemljepisna lastna imena. Predstavljena so dosedanja praksa in pravila poknjiževanja. Avtor se načelno zavzema za večje upoštevanje starejših narečnih prvin pri standardizaciji in postavlja pod vprašaj dosledno kabinetno tvorjenje stanovniških imen.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

BERAN, Jaromir (1959), Doneski k zgodovini prava na Goriškem, Zbornik znanstvenih razprav Pravne fakultete 28, Ljubljana 1959, 5-50.

ČOP, Dušan (1975), Tri gorska imena: Stenar, Prisank in Mangart, Onomastica Jugoslavica 5, 57-62.

ČOP, Dušan (1972), Raba krajevnih imen in Slovenski pravopis 1962, Prostor in čas, 284-287. F

FURLAN, Metka, GLOŽANČEV, Alenka, ŠIVIC - DULAR, Alenka (2001): Pravopisno ustrezen zapis zemljepisnih in stvarnih lastnih imen v Registru zemljepisnih imen in Registru prostorskih enot, Ljubljana.

MAJDIČ, Viktor (1996), Razgledi po krajevnih imenih. Slovenska krajevna imena v luči slovnične obravnave, Ljubljana. 147-155 in 161-179.

OTOREPEC, Božo (1995), Gradivo za slovensko zgodovino v arhivih in bibliotekah Vidma (Udine), Ljubljana, 36, 39, 78.

Polskie nazwy wlasne, Encyklopedia (1998), pod redakcjq. Ewy Rzetelskiej - Fe-leszko, Warszawa-Kraköw.

ŠIVIC - Dular, Alenka (1988/1989): Temeljna načela pri pisanju slovenskih zemljepisnih imen, Jezik in slovstvo 34, št. 1-2,, 3-14.

ŠIVIC - Dular, Alenka (1988): K normiranju slovenskih zemljepisnih imen, XXIV. seminar SULK, Zbornik predavanj, Ljubljana 1988, 55-66.

ŠIVIC - Dular, Alenka (1989): Besedotvorne vrste slovenskih zemljepisnih imen. Na gradivu do leta 1500, Obdobja 10, Srednji vek v SJLK, Ljubljana 1989, 229-244.

Objavljeno
2015-08-14
Kako citirati
1.
Torkar S. Nekatera aktualna vprašanja poknjiževanja in razknjiževanja zemljepisnih lastnih imen. JZ [Internet]. 14. avgust 2015. [citirano 10. julij 2020.];7(1-2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2663