Glagolski vid v povezavi z načinom in naklonom v Trubarjevih in Dalmatinovih biblijskih prevodih

  • Majda Merše

Povzetek

V sestavku je predstavljeno součinkovalno razmerje med glagolskima kategorijama vid in način ter kategorijama vid in naklon v knjižnem jeziku 16. stoletja. Ugotovitve so oprte na analizo primerov vidsko-načinovne in vidsko-naklonske neujemalnosti, dobljenih s primerjavo Trubarjevega (1557) in Dalmatinovega (1584) prevoda evangelijev. Na osnovi ponavljajočih se istosmernih zamenjav je bilo odkritih tudi nekaj značilnih razlik med Trubarjevo in Dalmatinovo knjižno jezikovno prakso. Mednje spadajo: Dalmatinovo nadomeščanje trpnika s tvornikom, njegova pogostejša raba pogojnika namesto (sopomenskega) povednega naklona pri Trubarju, razlike glede izražanja velelnosti itd.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

BH 1584 = BOHORIČ, Adam, 1584, Arcticae horulae fuccifivae, Wittenberg.

BIDEM, Kr., 1988, Vidovoe značenie kostrukcii "bit' + stradatel'noe pričastie". Vo- prosy jazykoznanija, 1988, št. 6, 63-68.

BONDARKO, A. V. - BULANIN, L. L., 1967, Russkij glagol, Leningrad.

BREZNIK, Anton, 1917, Literarna tradicija v evangelijih in listih, Dom in svet 30, 170-174, 225-230, 279-284, 333-347.

DB 1584 = DALMATIN, Jurij, 1584, BIBLIA, Wittenberg.

GAVRILOVA, V. L, 1998, Kratkoe pričastie na -n/-t kak forma statal'nogo vida stradatel'nogo zaloga, Tipologija vida. Problemy, poiski, rešenija, Moskov-skij gosudarstvennyj universitet im. M. B. Lomonosova, Filologičeskij fakultet, Moskva, 99-114.

HRAKOVSKIJ, V. S., 1990, Vzaimodejstvie grammatičeskih kategorij glagola, Vo-prosy jazykoznanija, 1990, št. 6, 18-36.

JAKOPIN, Franc, 1971, Glagoli premikanja v slovenščini in ruščini, Seminar slovenskega jezika, literature in kulture: zbornik predavanj 7 (1971), Ljubljana, 1-12.

LB 1545 = LUTHER, Martin, 1545, Biblia, Das ist die gantze Heilige Schrifft Deudsch auffs new zugericht, Wittenberg, Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 1974.

MERŠE, Majda, 1995, Vid in vrstnost glagola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja, Aspect and aktionsart in the 16th century slovene, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za filološke in literarne vede, Dela 44, Ljubljana.

MERŠE, Majda, 2000, Vid in čas v Trubarjevih in Dalmatinovih biblijskih prevodih. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, zbornik predavanj 36 (2000), Ljubljana, 21-34.

OREŠNIK, Janez, 1992, Udeleženske vloge v slovenščini, Semantic roles in Slovene, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za filološke in literarne vede, Dela 37, Ljubljana.

OREŠNIK, Janez, 1994, Slovenski glagolski vid in univerzalna slovnica. Slovene verbal aspect and universal grammar, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za filološke in literarne vede, Dela 40, Ljubljana.

OROŽEN, Martina, 1971, Oblike z deležnikom na n/t in s se v tekstih 18. in 19. stoletja, Slavistična revija 19 (1971), 273-292.

OROŽEN, Martina, 1977, Prisotnost dialektizmov v jeziku Jurija Dalmatina, Krško skozi čas, Krš- ko, 87-98.

OROŽEN, Martina, 1984, Slovnična in besediščna preobrazba Dalmatinovega knjižnega jezika ob Japljevem prevodu Biblije (1584-1784-1802), Protestantismus bei den Slowenen /Protestantizem pri Slovencih, Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 13, Wien, 153-177.

OROŽEN, Martina, 1986a, Stilni problemi Trubarjevega jezika, Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, zbornik predavanj 22 (1986), Ljubljana.

OROŽEN, Martina, 1986b, Vprašanja sintaktične interference v Dalmatinovem prevodu Biblije 1584, Slovenci v evropski reformaciji, Razprave Filozofske fakultete, Ljubljana, 105-123.

OROŽEN, Martina, 1987, Krelj ev jezikovni koncept, Seminar slovenskega jezika, literature in kul-ture, zbornik predavanj 23 (1987), Ljubljana, 19-40.

OROŽEN, Martina, 1996 (1987), Trubarjev jezikovni nazor in njegov knjižni sistem v obrednih besedilih, Poglavja iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika (od Brižinskih spomenikov do Kopitarja), Ljubljana, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 114-129.

PLOTNIKOVA, O. S., 1975, GlagoVnoe vido obrazovanie i nekotorye osobennosti funkcionirovanija vidov v slovenskom literaturnom jazyke, Avtoreferat, Moskva.

RAMOVŠ, Fran, 1952, Morfologija slovenskega jezika, Ljubljana, Univerzitetna študijska komisija.

SP 1996 = Sveto pismo stare in nove zaveze, Slovenski standardni prevod iz izvirnih jezikov, Svetopisemska družba Slovenije, Ljubljana, 1996.

TOPORIŠIČ, Jože, 1992, Enciklopedija slovenskega jezika, Cankarjeva založba v Ljubljani.

TOPORIŠIČ, Jože, 2000, Slovenska slovnica, Četrta, prenovljena in razširjena izdaja, Maribor, Založba Obzorja Maribor.

TT 1557 = TRUBAR, Primož, 1557, TA PERVIDEIL TIGA NOVIGA TESTAMENTA, Tübingen.

ZALIZNJAK, Anna A., ŠMELEV, Aleksej D., 1997, Lekciipo russkoj aspektolo-gii, Slavistische Beiträge 353, Verlag Otto Sagner, München.

Objavljeno
2015-08-14
Kako citirati
1.
Merše M. Glagolski vid v povezavi z načinom in naklonom v Trubarjevih in Dalmatinovih biblijskih prevodih. JZ [Internet]. 14. avgust 2015. [citirano 10. julij 2020.];7(1-2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2649