Letn. 14, št. 1 (2008)

Jezikoslovni zapiski

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Metka Furlan PDF
O slovenskih parih tipa kost : koščica ali o nastanku razmerja -st- : -šč-i- (K identifikaciji zgodnjepraslovanske akrostatične deklinacije ijevskih samostalnikov)

Matej Šekli PDF
O narečni osnovi jezika Celovškega ali Rateškega rokopisa ter o izvoru oblike seydi

Matej Šekli PDF
Sklanjatev zaimkov moj, tvoj, svoj v slovenskem pisnem jeziku od Brižinskih spomenikov do Trubarja (prispevek k zgodovinskemu narečjeslovju slovenskega jezika)

Helena Grochola-Szczepanek PDF
Główne typy strukturalno-semantyczne rzeczowników złożonych w dialektach polskich

Mladen Uhlik PDF
Analiza pojma jezikovna slika sveta v zgodovini jezikoslovnih idej – primer determinizma v jezikoslovju

Helena Dobrovoljc, Nataša Jakop PDF
Specializirani pravopisni priročnik

Marjeta Humar PDF
Slovaropisno izrazje v slovenskih terminoloških slovarjih

Alenka Valh Lopert PDF
Prevzeto besedje v jeziku komercialne radijske postaje (Radio City v Mariboru)

Tomaž Onič PDF
Pogovorni in narečni izrazi v slovenskih dramskih prevodih – soočanje s prevajalskimi zagatami

Mija Michelizza PDF
Jezik SMS-jev in SMS-komunikacija

Pavle Merkù PDF
Priimek Vram

Jurij Emanuel Rojs PDF
Frazeologija v prozi Josipa Jurčiča

Tjaša Jakop PDF
4. mednarodna konferenca o jezikovni raznolikosti v Evropi

Helena Smole PDF
10. Arbeitstagung für bayerisch-österreichische Dialektologie: Poročilo s simpozija

Jožica Škofic PDF
Jean Le Dû, Nouvel Atlas Linguistique de la Basse-Bretagne, Volume 1–2 (Brest 2001)

Andreja Žele PDF
O leksiki s slovarsko-slovničnega vidika v smislu 'od besede do slovarja' (Branka Tafra: Od riječi do rječnika, Zagreb 2005)

Alenka Gložančev, Polona Kostanjevec PDF
Ob simpoziju Dnevi Maksa Pleteršnika: Od Megiserja do elektronske izdaje Pleteršnikovega slovarja (11.–12. 9. 2007) – Pripomba k referatu Nanike Holz in Simona Kreka Je v slovenščini kaj novega?