Slovaropisno izrazje v slovenskih terminoloških slovarjih

  • Marjeta Humar Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Ključne besede: slovenski terminološki slovar, slovaropisno izrazje

Povzetek

V prispevku je predstavljeno slovaropisno izrazje (poimenovanje slovarja, iztočnice, slovarskega članka, strokovnega izrazja, protipomenk, sopomenk, označevalnikov, avtorjev) v slovenskih terminoloških slovarjih od Cigaletove Juridisch-politische Terminologie für die slavischen Sprachen Oesterreichs (Dunaj 1853) do Gemološkega terminološkega slovarja (Ljubljana 2005).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

ALEKSIĆ 1977: Uroš Aleksić 1977, Angleško-slovenski slovarček izrazov iz jedrske tehnike, Ljubljana, Inštitut Jožef Stefan.

APOVNIK idr. 1989: Pavel Apovnik in Ludvik Karničar, Slovar pravnega in ekonomskega jezika, 1. del nemško-slovenski, Klagenfurt – Celovec, Hermagoras Verlag – Mohorjeva družba.

APOVNIK idr. 1996: Pavel Apovnik in Ludvik Karničar 1996, Slovar pravnega in ekonomskega jezik, 2. del slovensko-nemški, Dunaj, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung.

BAKIČ idr. 2001: Bakič Krešimir, Ferdinand Gubina, Rajko Pirnat, Marko Senčar, Jože Voršič 2001, Slovenski elektrotehniški slovar, Področje Elektroenergetika, Slovar izrazov za trg z električno energijo, Ljubljana, Sloko Cigré.

BATIS idr. 1994: Janez Batis, Ivanka Brglez, Aleksa Cimerman, Jože Lazar, Aleksander Konjajev, Srečko Koren, Miklavž Kozak, Ivan Mahne, Jožica Marin, France Megušar, Viktor Franc Nekrep, Primož Schauer, Marjan Vozelj 1994, Mikrobiološki slovar, Ljubljana, Slovensko mikrobiološko društvo.

BATIS idr. 1982: Janez Batis, Oskar Böhm, Vojteh Cestnik, Ivanka Brglez, Gregor Fazarinc, Vladimir Gregorovič, Jože Kogovšek, Leon Šenk, Zdenka Karlin 1982, Veterinarski terminološki slovar A–B, Ljubljana, Veterinarska sekcija Terminološke komisije, Inštitut za slovenski jezik.

BERAN idr. 1999: Jaromir Beran, Alojzij Finžgar, Jože Juhart, Peter Kobe, Viktor Korošec, Ciril Kržišnik, Gorazd Kušej, Avgust Munda, Vladimir Murko, Albin Ogris, Stanko Peterin, Leonid Pitamic, Janko Polec, Miloš Ribař, Rudolf Sajovic, Milan Škerlj, Makso Šnuderl, Ivan Tomšič, Lado Vavpetič, Sergij Vilfan 1999, Pravni terminološki slovar, Do 1991, gradivo, Ljubljana, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Sekcija za terminološke slovarje.

BERGER idr. 1981: Aleš Berger, Marko Slodnjak, Tone Peršak, Nada Šumi, Peter Bedjanič, Viktor Molka, Edi Majaron, Henrik Neubauer, Zdenko Vrdlovec, Boris Grabnar, Maks Veselko, Gledališki besednjak: slovensko strokovno izrazje v gledališču, filmu in televiziji, Ljubljana, Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije.

BEZLAJ 1918: Janez Bezlaj 1918, Zbirka rudarskih in fužinarskih izrazov nabranih iz nemškočeškega montanističnega slovnika, ki ga je sestavil c. kr. rudarski svetnik Edvard Hořovsky v Prag, Ljubljana, Zvezna tiskarna.

BOKAL idr. 1994: Drago Bokal in Ljudmila Bokal 1994, Pojmovnik s področja obratovanja in vzdrževanja distribucijskega elektroenergetskega omrežja in postrojev, Ljubljana, Elektroinštitut Milan Vidmar.

BRGLEZ idr. 1998: Ivanka Brglez, Janez Batis, Oskar Böhm, Vlado Gregorović, Jože Kogovšek 1998, Veterinarski terminološki slovar A–B, Predelana in dopolnjena izdaja, Ljubljana, Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani, Terminološka komisija in Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

BRINAR 1970: Miran Brinar, 1970, Gozdarski slovar, Ljubljana, Zveza inženirjev in tehnikov gozdarstva in industrije za predelavo lesa Slovenije.

BRKAN 2001: Metka Brkan, 2001, Angleško-slovenski slovar konfekcijske tehnologije. English-Slovenian dictionary of garmet technology. Maribor, Fakulteta za strojništvo.

BUFON idr. 2005: Milan Bufon, Andrej Černe, Ivan Gams, Matjaž Jeršič, Igor Jurinčič, Drago Kladnik, Vladimir Kokole, Blaž Komac, Marko Krevs, Jurij Kunaver, Franc Lovrenčak, Milan Natek, Breda Ogorelec, Milan Orožen Adamič, Miha Pavšek, Drago Perko, Dušan Plut, Darko Radinja, Marijan Ravbar, Aleš Smrekar, Metka Špes in Matija Zorn 2005, Geografski terminološki slovar, Ljubljana, ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša.

BURKELJCA 2005: Milojka Burkeljca 2005, Pojmovnik izrazov iz naftno-plinske panoge, Ljubljana, Društvo Slovenski nacionalni komite Svetovnega naftnega kongresa, 2. izdaja.

CIGALE 1853: Matevž Cigale 1853, Juridisch-politische Terminologie für die slavischen Sprachen Oesterreichs, Dunaj.

CIGALE 1880: Matej Cigale 1880, Znanstvena terminologija s posebnim ozirom na srednja učilišča, Ljubljana, Matica Slovenska.

ČERNIČ 1957: Mirko Černič 1957, Slovenski zdravstveni besednjak, Ljubljana, Državna založba Slovenije.

ČERNIČ idr. 1987: Mirko Černič, Janko Deržečnik, Eman Pertl, Franjo Smerdu 1987, Slovenski zdravstveni besednjak, Maribor, Založba Obzorja.

del COTT 1972: Rudolf del Cott, 1972, Medicinski terminološki slovar, Ljubljana, Državna založba Slovenije.

DOBNIKAR idr. 2005: Meta Dobnikar, Edo Ferme, Marjeta Humar, Simona Jarc, Miha Jeršek, Drago Mlakar, Borut Razinger, Marko Šturm 2005, Gemološki terminološki slovar, Ljubljana, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Slovensko gemološko društvo.

FISTER 1985: Peter Fister 1985: Slovenski arhitekturni glosar: poskusni snopič, Ljubljana, Univerza v Ljubljani.

GAMS idr. 1973: Ivan Gams, Jurij Kunaver, Darko Radinja 1973, Slovenska kraška terminologija, Ljubljana, Katedra za fizično geografijo Oddelka za geografijo FF, Univerza v Ljubljani.

GAMS 1985: Matjaž Gams 1985, Računalniški slovarček angleško-slovenski, slovensko-angleški, Ljubljana, Cankarjeva založba.

GOLIAS 1976: Janko Golias 1976, Petjezični glosar ustave in samoupravljanja SFRJ, Ljubljana, Društvo znanstvenih in tehničnih prevajalcev Slovenije.

GOLOB 1996: Rok Golob 1996: Večjezični slovar za kolesarske delavce. Ljubljana: Kolesarska zveza Slovenije.

GRAFENAUER idr. 1972: Stanko Grafenauer, Jože Duhovnik, Ana Hinterlechner-Ravnik 1972, Mineraloško petrološko izrazoslovje, Ljubljana, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo.

HRČEK 1994: Lojze Hrček 1994, Kmetijski tehniški slovar, Zvezek 7, Vinogradništvo. Ljubljana, Agronomski oddelek Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani idr.

HUMAR idr. 1996: Marjeta Humar in Stane Bonač 1996, Papirniški terminološki slovar, Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

HUMAR 2005: Marjeta Humar 2005, Protipomenskost v slovenski jezikovni literaturi, v: Knjižno in narečno besedoslovje slovenskega jezika (ur. Marko Jesenšek), Maribor: Slavistično društvo, 319–333.

JANČIČ idr. 1987: Margita Jančič ob sodelovanju Alojza Peterleta 1987, Terminološki glosar s področja varstva okolja, Ljubljana, Delovna skupnost dežel, regij, republik in županij vzhodnoalpskega območja Alpe-Jadran. Komisija za urejanje prostora in varstvo okolja.

JELENC 1991: Zoran Jelenc 1991, Terminologija izobraževanja odraslih z gesli in pojasnili v slovenščini ter z gesli v angleškem, francoskem, španskem, nemškem in italijanskem jeziku, Ljubljana, Pedagoški inštitut pri Univerzi v Ljubljani.

JELER idr. 1989: Slava Jeler, Ljubomir Črepinšek, Darko Golob, Liljana Kocbek, Vera Golob, Marko Kumar, Jože Šen 1989, Nemško-angleško-slovensko-hrvatskosrbski Slovar barvne metrike, Maribor, Tehniška fakulteta.

KALIŠNIK idr. 2002: Miroslav Kališnik, Pavle Jezeršek, Boris Klun, Dušan Sket, Cvetana Tavzes, Branka Husu idr. 2002, Slovenski medicinski slovar (leksikografski urednici Cvetana Tavzes, Blanka Husu), Ljubljana, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani.

KLEMENČIČ idr. 1983: Ivan Klemenčič, Zmaga Kumer, Jože Sivec idr. 1983, Glasbeni terminološki slovar, Glasbila in izvajalci, Poskusni snopič, Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU.

KOMADINA 1994: Dominik Komadina 1994, Javnozdravstveni terminološki glosar, Ljubljana, Zavod za zdravstveno varstvo.

KOROŠEC idr. 1977: Tomo Korošec, Stanko Petelin, Stane Suhadolnik, Polde Štukelj, Jože Švigelj 1977, Vojaški slovar, Ljubljana, Partizanska knjiga.

KOŠMELJ idr. 1993: Blaženka Košmelj, Franc Arh, Slava Doberšek-Urbanc, Anuška Ferligoj, Matjaž Omladič 1993, Statistični terminološki slovar. Prva izdaja s slovensko-angleškim in angleško-slovenskim slovarjem, Ljubljana, Statistično društvo Slovenije, Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije.

KOZAR 1996: Marija Kozar 1996, Etnološki slovar Slovencev na Madžarskem, A Magyarországi Szlovének Néprajzi Szótára, Monošter – Szombathely, Zveza Slovencev na Madžarskem, Savaria Múzeum.

KUKOVEC 1994: Alenka Kukovec 1994, Angleško-slovenski letalski slovar English-Slovene aviation dictionary, Ljubljana, Republiška uprava za zračno plovbo.

KUNEJ idr. 1994: Franc Kunej in Ivan Pal 1994, Trijezični carinski pojmovni slovar, Ljubljana, Center Marketing Interntional.

LAH 2002: Avguštin Lah 2002. Okoljski pojavi in pojmi, Okoljsko izrazje v slovenskem in tujih jezikih z vsebinskimi pojasnili, Ljubljana, Svet za varstvo okolja Republike Slovenije.

LEBEN-PIVK idr. 1995: Terezija Leben-Pivk in terminologi 1995, Gumarski slovar, Trijezični razlagalni slovar gumarskega izrazja. Kranj, Sava Kranj, Razvojnotehnološki inštitut.

LEDINEK 1962: Alfonz Ledinek 1962, Anatomski besednjak, Ljubljana.

LOKAR 1937: Janko Lokar 1937, Lovsko-ribiški slovar. Ljubljana, Zveza lovskih društev v Dravski banovini.

LUKAN 1996: Blaž Lukan 1996, Gledališki pojmovnik za mlade, Šentilj, Aristej.

MATIČIČ idr. 1956: Nada Matičič in Rudolf Kolarič 1956, Turistično-gostinski slovar, Ljubljana, Državna založba Slovenije.

MATKO 1967: Marjan Matko 1967, Pregled področja produktivnostnih tehnik in slovarček tehnik vodenja s tremi zvezdicami, Ljubljana, Zavod SR Slovenije za produktivnost dela.

MEŠE 1997: Pavel Meše 1997, Širokopasovno digitalno omrežje z integriranimi storitvami B-ISDN in asinhroni način prenosa ATM : pojmovnik, angleško-slovenski slovar, slovensko-angleški slovar, kratice, Ljubljana, Pasadena.

MEŠE 1999: Pavel Meše 1999, Upravljanje telekomunikacij, pojmovnik, angleškoslovenski slovar, kratice, slovensko-angleški slovar, Ljubljana, Elektrotehniška zveza Slovenije.

MEŠE 2000: Pavel Meše 2000, Mobilnost v telekomunikacijah: pojmovnik, angleškoslovenski slovar, slovensko-angleški slovar, kratice, Ljubljana, Elektrotehniška zveza Slovenije.

MEŠE 2003: Pavel Meše 2003, Varnost v elektronskih komunikacijah in informacijski tehnologiji: pojmovnik, angleško-slovenski slovar, slovensko-angleški slovar, kratice, Ljubljana, Elektrotehniška zveza Slovenije.

MEŠE 2004: Pavel Meše 2004, Telekomunikacijske storitve: pojmovnik, angleškoslovenski slovar, slovensko-angleški slovar, kratice, Ljubljana, Elektrotehniška zveza Slovenije.

MILČINSKI 1984: Lev Milčinski 1984, Slovar psihiatričnih izrazov, Ljubljana, Univerzitetna psihiatrična klinika.

MILČINSKI 1993: Lev Milčinski 1993, Psihiatrično izrazje, Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

MLAČ idr. 2002: Albin Mlač, Marjeta Humar, Stanko Klinar, Bojan Leskošek, Bojan Pollak, Franci Savenc, Pavle Šegula, Albin Vengust, Stanislav Bojan Zupet 2002, Planinski terminološki slovar, Ljubljana, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Sekcija za terminološke slovarje.

MLAKAR 1989: France Mlakar 1989, Mednarodni slovar osnovnih in splošnih izrazov s področja metrologije, Ljubljana, Slovensko društvo za merilno-procesno tehniko, Elektrotehniška zveza Slovenije.

MUCCI idr. 2004: Carlo Mucci, Egon Štoka, Roberto Sturman, Ivo Corva 2004, Slovensko-italijanski, italijansko-slovenski slovar elektronike, elektrotehnike in informatike, Trst/Trieste, Slovenska prosveta/Centro Culturale Sloveno.

NEUBAUER 1999: Henrik Neubauer 1999, Baletni besednjak, Ljubljana, Založba Forma 7, d. o.

PAHOR idr. 2002: David Pahor, Matija Drobnič, Vladimir Batagelj, Simon Bratina, Vladimir Djurdič, Primož Gabrijelčič, Matjaž Gams, Matjaž Klančar, Rado Ključevšek, Jana Koklič, Uroš Mesojedec, Krištof Oštir, Matjaž Potrč, Borut Robič, Davorin Sečnik, Slobodan Simič, Jasna Toth 2002, Leksikon računalništva in informatike, Ljubljana, Pasadena.

PAULIN 1995: Andrej Paulin 1995, Tehniški metalurški slovar (slovensko-angleškonemški), Ljubljana, Založba Mladinska knjiga.

PAVŠIČ idr. 2001: Jernej Pavšič, Polona Kralj, Mario Pleničar, Vida Pohar, Dragica Strmole, Zvonka Leder 2000, Geološki terminološki slovar, Delovno gradivo 1992–2000.

PAVŠIČ idr. 2006: Geološki terminološki slovar, Ljubljana, Oddelek za geologijo Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in Inštitut za slovenski jezik ZRC SAZU.

PETKOVŠEK idr. 1990: Zdravko Petkovšek in Zvonka Leder 1990, Meteorološki terminološki slovar, Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Društvo meteorologov Slovenije.

PODKRAJŠEK 1926: Henrik Podkrajšek, 1926, Obrtna, trgovinska in želežniška terminologija, Nemško-slovenski del, Prevalje, Družba sv. Mohorja.

POŽENEL 1999: Peter Poženel 1999, Trojezični elektrotehniški slovar (angleškonemško-slovenski), Ljubljana, Tehniška založba Slovenije.

POŽENEL 2005: Peter Poženel 2005, Trojezični strojniški slovar, Ljubljana, Tehniška založba Slovenije.

PRESL 1948: Mihajlo Presl 1948, Nemško-slovenski slovar za kovinarje in električarje, Ljubljana, Državna založba Slovenije.

RIGLER 1985: Leo Rigler 1985, Veterinarski anatomski slovar, Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti in znanstvenoraziskovalni center SAZU.

SADAR 1961: Vinko Sadar 1961, Kmetijski tehniški slovar, 1. knjiga, 3. zvezek, Varstvo rastlin, Ljubljana, Univerzitetna založba.

SAJOVIC 1975: Oton Sajovic 1975, Terminološki slovar opisne geometrije, Ljubljana, Državna založba Slovenije.

SANCIN 1993: Dušan Sancin 1993, Glasbeni besednjak, Celje.

SAVINŠEK 1936/37: Fran Savinšek 1936/37, Slovar strokovnih izrazov za panoge tiskarstva, knjigoveško stroko in reprodukcijo, Ljubljana, Prosvjetna centrala Saveza grafičkih radnika Jugoslavije v Zagrebu.

SLATAPER 1986: Franco Slataper 1986, Slovarček za planince slovensko-italijanskonemško, Ljubljana, Tiskarna Tone Tomšič.

SLATAPER 2000: Franco Slataper 2000, Vocabolario per alpinisti, Slovar za planince, Wörterbuch für Bergsteiger, Rječnik za planinare, Gorizia, Libreria Editrice Goriziana.

SMOLEJ idr. 1990: Marko Kmecl, Martin Čokl, lojze Funkl, Stana Hočevar, Karmen Kenda, Franjo Kordiš, Hojka Kraigher, Marjan Lipoglavšek, Jože Mlakar, Joža Meze, Dušan Robič, Igor Smolej, Stane Suhadolnik, Danilo Škulj, Jernej Ude 1990, Gozdarski slovar, Poskusni snopič, Ljubljana, Gozdarska terminološka komisija pri Zvezi društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije.

SPILLER MUYS 2002: Franc Spiller-Muys 2002, Štirijezični letalski slovar, Podpoglavje 22, Rotoplani – Helikopterji, Osnutek, Zbral in uredil Franc Spiller-Muys, Ljubljana, SIST – Slovenski institut za standardizacijo.

STRITAR idr. 1988: Andrej Stritar in Andro Alujević 1988, Angleško-slovenski slovarček izrazov iz jedrske tehnike, Ljubljana, Univerza E. Kardelja, Institut Jožef Stefan.

STRUNA idr. 1962: Albert Struna idr. 1962, 1964, Splošni tehniški slovar, 1. del A–O, 2. del P–Ž, Ljubljana, Zveza inženirjev in tehnikov LR Slovenije – Nova proizvodnja, Tehniška sekcija Terminološke komisije Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

STRUNA idr. 1978, 1981: Albert Struna idr. 1978, 1981, Splošni tehniški slovar (2.izdaja) 1. del A–O, 2. del P–Ž, Ljubljana, Zveza inženirjev in tehnikov SR Slovenije, Tehniška sekcija Terminološke komisije Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

ŠEGULA idr. 1995: Pavle Šegula, Marjeta Humar Tomaž Vrhovec, Andrej Župančič idr. 1995, Večjezični slovar Sneg in plazovi. Ljubljana: Gorska reševalna služba Slovenije pri Planinski zvezi Slovenije, Mednarodna komisija za reševanje v gorah (IKAR – CISA), Fondation internationale Vanni Eigemann, Uprava Republike Slovenije za varstvo narave.

ŠIMENC 2004: Tomaž Šimenc 2004, Slovensko-angleški in slovensko-nemški nogometni slovar.

ŠUŠTARŠIČ 1999: Janez Šuštaršič 1999, Nuklearnomedicinski slovar, Pojmovnik odkrivanja in zdravljenja bolezni z odprtimi viri ionizirajočih sevanj, Ljubljana, Tehniška založba Slovenije.

TOPORIŠIČ 1992: Jože Toporišič 1992, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana, Cankarjeva založba.

TRENC 1999: Ferdinand Trenc 1999, Trojezični slovar avtomobilizma (angleškonemško-slovenski), Ljubljana, Tehniška založba Slovenije.

TURK idr. 1987: Ivan Turk, Ludvik Bogataj, Rafael Črv, Metka Drinovec, Jože Florjančič, Janez Grad, Jože Gričar.Anton Hauc, Tone Hrasetlj, Alenka Hudoklin, Štefan Kajzer, Dušan Kodek, Blaženka Košmelj, Drago Kotnik, Andrej Kovačič, Marjan Krisper, Džordž Krstič, Dušan Lutman, Ferdinand Marn, Pavel Marc, Dane Melavc, Miran Mihelčič, Stane Možina, Marko Murn, Rudolf Ogrin, Sebastijan Piskar, Vekoslav Potočnik, Danijel Pučko, Krešimir Puharič, Vladislav Rajkovič, Marko Rant, Gortan Resinovič, Ladislav Rupnik, Janče Stanič, Jasmina Turk, Tomaž Vindišar, Anton P. Železnikar, Pojmovnik poslovne informatike, Ljubljana, Društvo ekonomistov Ljubljana.

VADNAL 1953: Alojzij Vadnal 1953, Matematična terminologija, Ljubljana, Društvo matematikov in fizikov LR Slovenije.

VRBANČIČ 2004: Ivan Vrbančič 2004, Glasbeni slovarček, Ljubljana, Mladinska knjiga.

ŽELEZNIKAR idr. 1975: Iva Železnikar, Lidija Podbregar-Vasle, Boris Gabrščik, Danilo Goriup, Vojka Šircelj, Živko Šifrer, Silvo Kranjec, Vinko Mlakar, Stane Mrzlikar, Peter Svetik idr. 1975, Urbanistični terminološki slovar, Ljubljana, Urbanistični inštitut SR Slovenije.

Objavljeno
2015-08-03
Kako citirati
1.
Humar M. Slovaropisno izrazje v slovenskih terminoloških slovarjih. JZ [Internet]. 3. avgust 2015. [citirano 4. marec 2021.];14(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2460