Jezik SMS-jev in SMS-komunikacija

  • Mija Michelizza Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Povzetek

V prispevku predstavljamo SMS (angl. Short Message Service) kot vsesplošno razširjeno komunikacijsko sredstvo. Kaj danes pomeni pismenost, smo se prepričali na primeru SMS-komunikacije, ki predstavlja pomemben del našega vsakdana. SMS-ji nadomeščajo tako govorjena kot tudi pisana besedila in so lahko del neuradne ali uradne SMS-komunikacije. Svetovni splet, sleng, vsestransko prodirajoča angleščina ter omejitev na 160 znakov so odločilno vplivali na nastanek novega koda – jezika SMS-jev. Predstavljeno je tudi, kolikšen vpliv imajo na pisanje SMS-jev najrazličnejši poskusi standardizacije jezika SMS-jev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Crystal, David, 2001, Language and the Internet, Cambridge, Cambridge University Press.

Gjurin, Velemir, 1974, Interesne govorice sleng, žargon, argo, Slavistična revija, 22, 1. Maribor, Založba Obzorja, 65–81.

Gramática del español moderno, 1996, Madrid, Santillana.

Grijelmo, Álex, 2004, El genio del idioma, Madrid, Taurus.

Jarnovič, Urška, 2006, Sms-ov glas seže v deveto vas, Novak Popov, Irena (ur.), 42. SSJLK, Mesto in meščani v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 215–19.

Korošec, Tomo, 1993, O krajšavah, Hladnik, Miran (ur.), XXIX. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, Ljubljana, Filozofska fakulteta, 15–27.

Logar, Nataša, 2003a, Kratice in tvorjenke iz njih – aktualna poimenovalna možnost. Stanisław Gajda, Vidovič Muha, Ada (ur.), Współczesna polska i słoweńska sytuacja językova, Sodobni jezikovni položaj na Poljskem in v Sloveniji, Opole, Instytut Filologii Polskej, Filozofska fakulteta, 131–149.

Logar, Nataša, 2003b, Nove tehnologije in nekateri nesistemski besedotvorni postopki. Kržišnik, Erika (ur.), Obdobja 22. Metode in zvrsti, Ljubljana, Filozofska fakulteta, 121–131.

Mesarić, Alen, 2005, SMS-besedilnost, Neobjavljeno diplomsko delo, Maribor, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti.

Michelizza, Mija, 2006, Pragmatična primerjava jezika SMS-jev v slovenščini in španščini, Neobjavljeno diplomsko delo, Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko.

Orel, Irena, 2003, Sporazumevanje nekoč in danes – od vzorcev pogovorov do mladostniških SMS-ov. Kržišnik, Erika (ur.), Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem – Členitev jezikovne resničnosti, Mednarodni simpozij Obdobja – metode in zvrsti, Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 407–22.

»Passa-ho« en catalán, ABC Nacional, 7. januar 2005, 30.

Picture messaging, Lack of text appeal, The economist, 5. avgust 2006, 56.

Strehovec, Janez, 2004, Pismenost za svetovni splet: kako brati digitalna novomedijska besedila, Jezik in slovstvo 49/1, 83–96.

Objavljeno
2015-08-03
Kako citirati
1.
Michelizza M. Jezik SMS-jev in SMS-komunikacija. JZ [Internet]. 3. avgust 2015. [citirano 5. julij 2020.];14(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2463