Letn. 21, št. 1 (2015)

Jezikoslovni zapiski

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Tanja Fajfar, Mojca Žagar Karer PDF
Strokovnjaki in prepoznavanje terminov v strokovnih besedilih

Tanja Fajfar, Mojca Žagar Karer PDF
Strokovnjaki in drugi uporabniki terminologije kot naslovniki terminoloških slovarjev

Ljudmila Bokal PDF
Stroka kot terminografsko izhodišče (ob primeru klekljarske terminologije)

Mojca Kompara PDF
Raba veznikov in predlogov pri tvorbi kratic

Mateja Curk PDF
Anglizacija jezika v odvisnosti od družbenega profila literarnih oseb v sodobnih slovenskih proznih delih

Nika Siebenreich PDF
Obravnava samostalnikov druge moške sklanjatve s stališča naravne skladnje

Tjaša Jakop PDF
(Ne)Prevzetost izrazja v slovenskih narečjih (po gradivu za slovenski lingvistični atlas)

Marija Malnar Jurišić, Perina Vukša Nahod PDF
O čovjeku ukratko – konceptualna analiza frazema čabarskih govora; O človeku na kratko – konceptualna analiza frazemov čabrskih govorov

Radmila V. Žugić PDF
Tvorba pridevskih deminutiva u prizrensko-timočkim govorima srpskog jezika i bugarskom jeziku: komparativna analiza

Ирина Алексеевна Кюршунова PDF
Ценностные ориентиры русского человека сквозь призму имени собственного (по материалам региональной антропонимии Xv–Xvii вв.) -Vrednostni orientirji ruskega človeka skoz lastnoimensko prizmo (po gradivu regionalne antroponimije 15.–17. stoletja)

Irena Stramljič Breznik PDF
Kolektivna monografija o glasbenih motivih v frazeologiji

Krunoslav Puškar PDF
Poredbeno istraživanje razlogâ odabira osobnog imena u Zagrebu i Sofiji

Silvo Torkar PDF
Akademik Petar Šimunović (1933–2014)

Peter Weiss PDF
Jezikoslovni zapiski 11–20 (2005–2014): bibliografija