Strokovnjaki in drugi uporabniki terminologije kot naslovniki terminoloških slovarjev

  • Tanja Fajfar
  • Mojca Žagar Karer
Ključne besede: terminologija, terminološki slovar, uporabniki terminologije, naslovniki terminoloških slovarjev

Povzetek

V članku so opredeljeni uporabniki terminologije, ki se s terminologijo ukvarjajo vsak s svojega vidika, zaradi česar imajo kot naslovniki terminoloških slovarjev različne potrebe. Osnovna razlika med skupinami uporabnikov je, da samo strokovnjaki terminologijo razumejo kot nabor poimenovanj za pojme iz pojmovnega sistema posameznega strokovnega področja. Terminologijo prepoznavajo kot poimenovanja za specializirano vsebino, ki jo poimenujejo. Druge skupine uporabnikov terminologije se s terminologijo ne ukvarjajo na pojmovni ravni, ampak na izrazni. Terminološki slovar oz. informacije, ki jih vsebuje, morajo biti zato prilagojeni naslovnikom slovarja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bowker – Pearson 2002 = Lynne Bowker – Jennifer Pearson, Working with Specialised Language: A Practical Guide to Using Corpora, London – New York: Routledge, 2002.

Cabré 1998 = M. Teresa Cabré, Terminology: theory, methods and applications, Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1998.

Fajfar – Žagar Karer 2015 = Tanja Fajfar – Mojca Žagar Karer, Strokovnjaki in prepoznavanje terminov v strokovnih besedilih, Jezikoslovni zapiski 21 (2015), št. 1, 7–21.

Fathi 2014 = Besharat Fathi, Experts and Specialised Lexicography: perspectives and needs, Terminàlia 9 (2014), 12–21.

International Classification of Diseases 2006 = International Classification of Diseases: 10th revision, 2006 〈http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online2006/〉.

Logar – Gantar – Kosem 2014 = Nataša Logar – Polona Gantar – Iztok Kosem, Collocations and examples of use: a lexical-semantic approach to terminology, v: Slovenščina 2.0 2 (2014), št. 1, 41–61 〈http://www.trojina.org/slovenscina2.0/arhiv/2014/1/Slo2.0_2014_1_03.pdf〉.

Logar – Vintar 2008 = Nataša Logar – Špela Vintar, Korpusni pristop k izdelavi terminoloških slovarjev: od besednih seznamov in konkordanc do samodejnega luščenja izrazov, Jezik in slovstvo 53 (2008), št. 5, 3–17.

Logar Berginc 2009 = Nataša Logar Berginc, Slovenski splošni in terminološki slovarji: za koga?, v: Infrastruktura slovenščine in slovenistike, ur. Marko Stabej, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009 (Obdobja 28), 225–231.

Logar Berginc 2013 = Nataša Logar Berginc, Aktualni terminološki opisi in njihova dostopnost, v: Družbena funkcijskost jezika (vidiki, merila, opredelitve), ur. Andreja Žele, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013 (Obdobja 32), 247–253.

Pearson 1998 = Jennifer Pearson, Terms in Context, Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1998.

Schmitz 2011 = Klaus-Dirk Schmitz, Concepts as building blocks for knowledge organization – amore ontological and less linguistic perception of terminology, v: Terminologie & Ontologie: Théories et applications, ur. Christophe Roche, Annecy: Institut Porphyre, 2011, 37–46.

Vintar 2008 = Špela Vintar, Terminologija: terminološka veda in računalniško podprta terminologija, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete v Ljubljani, Oddelek za prevajalstvo (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje), 2008.

Žagar 2007 = Mojca Žagar, Determinologizacija v splošnih in strokovnih slovarjih, v: Razvoj slovenskega strokovnega jezika, ur. Irena Orel, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2007 (Obdobja 24), 599–607.

Objavljeno
2018-07-15
Kako citirati
1.
Fajfar T, Žagar KarerM. Strokovnjaki in drugi uporabniki terminologije kot naslovniki terminoloških slovarjev. JZ [Internet]. 15. julij 2018. [citirano 4. marec 2021.];21(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6861