Obravnava samostalnikov druge moške sklanjatve s stališča naravne skladnje

  • Nika Siebenreich
Ključne besede: naravna skladnja, slovenščina, oblikoslovje, samostalnik, druga moška sklanjatev

Povzetek

V prispevku so s pristopom naravne skladnje obdelane posamezne skupine slovenskih samostalnikov druge moške sklanjatve. Z obravnavo teh samostalnikov je predstavljeno delovanje slovenske teorije jezikovne naravnosti na področju oblikoslovja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Dobrovoljc 2005 = Helena Dobrovoljc, Primerjalne skladenjske zgradbe s stališča slovenske teorije jezikovne naravnosti, Jezikoslovni zapiski 11 (2005), št. 1, 7–25.

Dobrovoljc – Jakop 2011 = Helena Dobrovoljc – Nataša Jakop, Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011.

Mayerthaler 1981 = Willi Mayerthaler, Morphologische Natürlichkeit, Wiesbaden: Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion, 1981.

Orešnik 2006 = Janez Orešnik, Slovenski trpnik z deležnikom (v naravni skladnji), v: Jezikovna predanost: akademiku prof. dr. Jožetu Toporišiču ob 80-letnici, ur. Marko Jesenšek – Zinka Zorko, Maribor: Slavistično društvo Maribor – Ljubljana: SAZU, 2006 (Zora 44), 26–34.

Orešnik 2011 = Janez Orešnik, Uvod v naravno skladnjo, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2011.

Orešnik 2013 = Janez Orešnik, Diachronic natural syntax: directionality of change = Diahrona naravna skladnja: smeri sprememb, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2013 (Razred za filološke in literarne vede, Dela 64).

Plesničar 2012 = Karmen Plesničar, Oblikoslovno pregibanje in razvrščanje samostalnikov II. moš¬ ke sklanjatve v slovenskem jezikoslovju: diplomsko delo, Nova Gorica: [K. Plesničar], 2012.

SP 2001 = Slovenski pravopis, Ljubljana: SAZU oz. ZRC SAZU (izd.) – ZRC SAZU, Založba ZRC (zal.), 2001.

SSKJ2 = Slovar slovenskega knjižnega jezika: druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja 1–2, Ljubljana: SAZU oz. ZRC SAZU (izd.) – Cankarjeva založba (zal.), 2014.

Šekli 2011 = Matej Šekli, Sinhronija in diahronija v opisnem in zgodovinskem jezikoslovju, v: Meddisciplinarnost v slovenistiki, ur. Simona Kranjc, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2011 (Obdobja 30), 455–460.

Toporišič 2004 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja, 42004 (11976).

Objavljeno
2018-07-15
Kako citirati
1.
Siebenreich N. Obravnava samostalnikov druge moške sklanjatve s stališča naravne skladnje. JZ [Internet]. 15. julij 2018. [citirano 17. januar 2021.];21(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6865