Letn. 5, št. 1 (1999)

Jezikoslovni zapiski

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Milena Hajnšek-Holz PDF
Jubileji

Majda Merše PDF
Problematika oblikoslovnega zaglavja v Poskusnem snopiču Slovarja slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja

Jakob Müller PDF
Zgodba o ljudstvu

Helena Dobrovoljc PDF
Praktični vidiki normiranja v slovarjih

Nanika Holz PDF
Glagoli rekanja v Slovarju slovenskega knjižnega jezika

Maja Košmrlj-Levačič PDF
O terminološkem slovarju in računalniški podpori - ob izdelavi botaničnega terminološkega slovarja

Janez Keber PDF
Živalske metafore kot vir imen, vzdevkov in priimkov

Peter Weiss PDF
Določila za razvrščanje podobno in enako pisanih iztočnic v slovarskem delu novega Slovenskega pravopisa

Peter Weiss PDF
Šestdeset in šeststo petdeset šestdelnih šeststopenjskih petdejank

Andreja Žele PDF
Vezljivost kot razvojna kategorija

Jožica Škofic PDF
Fonološki opis govora kraja Zgornje Gorje (SLA 198)

Vlado Nartnik PDF
Fonološki opis govora Vnanjih Goric (SLA 226)

Karmen Kenda-Jež PDF
Fonološki opis govora kraja Cerkno (OLA 6, SLA 166)

Silvo Torkar PDF
Nekaj opomb k Slovenskim vodnim imenom F. Bezlaj

Ivanka Šircelj-Žnidaršič PDF
Besedišče slovenskega jezika z oblikoslovnimi podatki (predstavitev)

Jožica Škofic PDF
Irena Stramljič Breznik, Prispevki iz slovenskega besedoslovja

Jožica Škofic PDF
Herta Maurer-Lausegger, Orodje s koroških podstrešij