Vol 38, No 1 (2009)

AD HONOREM MILKO MATIČETOV ET ZMAGA KUMER

Uredili / Edited by Ingrid Slavec Gradišnik & Marjetka Golež Kaučič

Table of Contents

Ingrid Slavec Gradišnik PDF
UVOD
FOREWORD
5-7

Akademik dr. Milko Matičetov – devetdesetletnik / Academician Milko Matičetov: Celebrating His Ninetieth Birthday

Monika Kropej PDF
OB DEVETDESETLETNICI AKADEMIKA DR. MILKA MATIČETOVEGA
ACADEMICIAN MILKO MATIČETOV’S NINETIETH BIRTHDAY
11–20

Vanja Huzjan PDF
BIBLIOGRAFIJA MILKA MATIČETOVEGA
BIBLIOGRAPHY OF MILKO MATIČETOV
21–60

Milko Matičetov PDF
IZ MOJIH PREDALOV. OBOLOS ŠTREKLJU OB STOLETNICI PRVEGA SNOPIČA SNP
FROM MY DESK. THOUGHTS ON ŠTREKELJ UPON THE 100TH ANNIVERSARY OF THE FIRST FASCICLE OF SLOVENIAN FOLK SONG
61–65

Roberto Dapit PDF
KAM BO ŠLO IZROČILO? RAZMIŠLJANJA O USODI USTNEGA SLOVSTVA V REZIJI
WHERE WILL TRADITION GO? SOME REFLECTIONS ABOUT THE DESTINY OF ORAL LITERATURE IN RESIA
67–76

Silvo Torkar PDF
MRVICE IZ IMENOSLOVNE MALHE
BITS AND PIECES FROM THE ONOMASTICS STORE
77–87

Evropska pesemska dediščina? / European Song Heritage?

Marjetka Golež Kaučič PDF
EVROPSKA KULTURNA IDENTITETA. REALNOST ALI FIKCIJA?
EUROPEAN CULTURAL IDENTITY. FACT OR FICTION?
91–98

Madis Arukask PDF
ON THE INTER-GENRE TRANSITIONS OF LAMENTS AND KALEVALA-METRIC SONGS IN THE BALTO-FINNIC CULTURAL SPACE
MEDŽANRSKA PREHAJANJA ŽALOSTINK IN LJUDSKIH STOPIČNIH PESMI EPSKE PESNITVE KALEVALA V BALTSKO-FINSKEM KULTURNEM PROSTORU
99–116

Marjeta Pisk PDF
FOLKLORE STUDIES AND PRESENTATIONS OF FOLK SONG TRADITIONS OF SLOVENIAN-FRIULAN BORDER AREA
FOLKLORISTIKA IN PREDSTAVITVE LJUDSKE PESEMSKE TRADICIJE SLOVENSKO-FURLANSKEGA OBMEJNEGA OBMOČJA
117–130

Valentina Bold PDF
“AN IRISH BOY HE MAY WELL BE BUT HE SPAK BRAID SCOTS WHEN HE COORTIT ME”: SONG CONNECTIONS BETWEEN IRELAND AND SOUTH WEST SCOTLAND
»LAHKO, DA JE FANT Z IRSKE, A JE GOVORIL ODLIČNO ŠKOTSKO, KO MI JE DVORIL.« PESEMSKE POVEZAVE MED IRSKO IN JUGOZAHODNO ŠKOTSKO
131–140

David Robb PDF
A COMMON EUROPEAN SONG HERITAGE IN THE NINETEENTH CENTURY SONGS OF IRELAND AND GERMANY
SKUPNA EVROPSKA PESEMSKA DEDIŠČINA V IRSKIH IN NEMŠKIH PESMIH 19. STOLETJA
141–160

Mari Sarv PDF
STICHIC AND STANZAIC POETIC FORM IN ESTONIAN TRADITION AND IN EUROPE
VERZNE IN KITIČNE PESEMSKE OBLIKE V ESTONSKEM IZROČILU IN V EVROPI
161–171

Marija Klobčar PDF
CHRISTMAS SONGS AND CONSTRUCTING IDENTITIES
BOŽIČNE PESMI IN OBLIKOVANJE ISTOVETNOSTI
173–188

Razprave in razgledi / Articles and Essays

Borut Telban PDF
ANTROPOLOGIJA, TEHNOLOGIJA IN NEOLIBERALNO TRŽIŠČE
ANTHROPOLOGY, TECHNOLOGY, AND THE NEO-LIBERAL MARKET
191–209

Mojca Ramšak PDF
ETIKA V EVROPSKIH RAZISKAVAH
ETHICS IN EUROPEAN RESEARCH
211–226

Tomaž Gregorc PDF
O POJMU ČASA, PROSTORA IN VZROČNOSTI PRI ARAVKANCIH. ALI: PO ČEM SI JE TREBA ZAPOMNITI JUANA BENIGARJA?
ON THE CONCEPTS OF TIME, SPACE AND CAUSALITY AMONG THE ARAUCANIANS, OR: WHY SHOULD WE REMEMBER JUAN BENIGAR?
227–241

Dragana Radojičić PDF
CULTURAL INFLUENECES OF THE EAST AND WEST: COSTUME AMONG POPULATION OF BOKA KOTORSKA IN THE 18TH CENTURY
KULTURNI VPLIVI VZHODA IN ZAHODA NA PRIMERU OBLAČENJA PREBIVALCEV BOKE KOTORSKE V 18. STOLETJU
243–254

Ol’ga Danglová PDF
CONFLICT: A SYMPTOM OF TRANSFORMATION OF THE COUNTRYSIDE
KONFLIKT. SIMPTOM TRANSFORMACIJ NA PODEŽELJU
255–274

Katarina Juvančič PDF
KO SE PREBUDIJO »NINE NANE« IN »AJE TUTAJE«. ETNOMUZIKOLOŠKE RAZISKAVE USPAVANK
WHEN “NINNA NANNAS” AND “AJA TUTAJAS” AWAKE. ETHNOMUSIOLOGICAL RESEARCH OF LULLABIES
275–286

Mojca Kovačič PDF
PRITRKAVANJE. NACIONALNA POSEBNOST ALI UMIŠLJENA TRADICIJA?
BELL CHIMING. NATIONAL SPECIALITY OR INVENTED TRADITION?
287–307

Rebeka Kunej PDF
MORFOLOŠKE IN STRUKTURNE OPREDELITVE LJUDSKEGA PLESA. PRIMER PARNEGA ŠTAJERIŠA
MORPHOLOGICAL AND STRUCTURAL DEFINITIONS OF FOLK DANCE. AN ANALYSIS OF THE COUPLE’S STEIERISCH
309–322

In memoriam

Marko Terseglav PDF
DR. ZMAGA KUMER (1924–2008) 325-327

Knjižna poročila in ocene / Book Reviews

Špela Ledinek Lozej PDF
ANDREJ PLETERSKI: KUHINJSKA KULTURA V ZGODNJEM SREDNJEM VEKU (S PRISPEVKOM HELENE GORJUP) 329-332

Maša Marty PDF
GORŠIH LJUDI NA SVETU NI. TERENSKI POSNETKI LJUDSKIH PESMI IZ ZGORNJE SAVINJSKE DOLINE (POSNEL, ZBRAL IN UREDIL DAVID VERBUČ) 332-333

Saša Poljak Istenič PDF
KRISTINA TOPLAK: »BUENAS ARTES«. USTVARJALNOST SLOVENCEV IN NJIHOVIH POTOMCEV V BUENOS AIRESU 334-335

Vanja Huzjan PDF
MIRJAM MILHARČIČ HLADNIK IN JERNEJ MLEKUŽ (UR.): KRILA MIGRACIJ. PO MERI ŽIVLJENJSKIH ZGODB 336-337