Narečna klasifikacija govora Ravne Gore v Gorskem kotarju

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/15.1.03

Ključne besede:

Ravna Gora, rovtarska narečna skupina, Slovenski lingvistični atlas (SLA), fonologija, slovenščina

Povzetek

V prispevku je predstavljen govor dela kraja Ravna Gora (tj. večji zahodni del ‒ zaselki Stari Varoš, Jarak, Bajt in Vrh), ki leži na jugu Gorskega kotarja na Hrvaškem. Govor se je do sedaj interpretiral različno, in sicer kot 1) (priseljenski) govor rovtarske narečne skupine slovenskega jezika, 2) (goranski) govor kajkavske narečne skupine hrvaškega jezika, 3) govor kostelskega narečja dolenjske narečne skupine slovenskega jezika. Podano je na novo zbrano narečno gradivo zahodnega dela Ravne Gore, na osnovi česar so povzemalno predstavljene njegove glavne jezikovne (vokalne, konzonantne in prozodijske) značilnosti. Zaradi zgodnje podaljšave nekdaj skrajšanih akutiranih zložnikov v nezadnjem besednem zlogu je odraz za */*- enak, in sicer ẹː. Odrazi ejevskih in ojevskih glasov so sovpadli: issln. *ē/*è- = */*- > ẹː in issln. *ō = *ò- = *ǭ/*- > ọː oz. redkeje ȯː. Odraza za issln. *ī /*ì- in *ū/*ù- sta i in u oz. iː in uː po sekundarni podaljšavi. Odraz stalno dolgega polglasnika in novoakutiranega polglasnika v nezadnjem besednem zlogu je sovpadel z odrazom za issln. *a, tj. issln. */*- = *ā/*à- > åː. Odraz za issln. */*- je ọː. Odraza umično naglašenih e in o sta e oz. eː in a oz. aː. Za diftonški odklon pri odrazu za issln. */*-, ki je izpričan v redkih primerih, se v prispevku dopušča interpretacijo, da gre za arhaizem. Govor pozna več oblik moderne vokalne redukcije ‒ popolno prednaglasno akanje, različen razvoj izglasnih *-ǫ (> -a) in *-o (> -ȯ/-u). Govor je izvršil umik na prednaglasno kračino in nadkračino ter (delno) terciarni premik starega cirkumfleksa. Na osnovi glavnih vokalnih, konzonantnih razvojev in izvedenih mlajših naglasnih umikov ter ob pritegnitvi dodatnih definicijskih kriterijev (krajšanje visokih vokalov i in u, odraz za issln. */*-, odraz za issln. */*- in premet pred ustničniki in nebniki, prednaglasno akanje, razvoj izglasnega *-o, odraza za issln. *ĺ in *ń ter razvoj izglasnega issln. *-g) se govor zahodnega dela Ravne Gore sinhrono umešča v rovtarsko narečno skupino slovenskega jezika. Govor je prikazan na Karti slovenskih narečij (različica 2023).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Barac, Vida, Božidar, Finka. 1981. Govori i nazivlje. Gorski kotar. Delnice. 419–432.

Barac-Grum, Vida. 1993. Čakavsko-kajkavski govorni kontakt u Gorskom Kotaru. Rijeka: Izdavački centar Rijeka.

Blaznik, Pavle. 1979. O preselitvi loških podložnikov. Loški razgledi, 26/1. 77–89.

Brozović, Dalibor. 2004. O dijalektologiji kao jezikoslovnoj disciplini. Suvremena lingvistika 57–58/1–2. 1–12.

Celinić, Anita, Menac-Mihalić, Mira. 2017. Izoglosa progresivnog pomaka starih praslavenskih cirkumfleksa na području hrvatskoga jezika. Hrvatski dijalektološki zbornik 21: 91–110. DOI: https://doi.org/10.21857/mzvkptxjd9

Erjavec, Zvonimir. 2014. Ravnogorski rječnik. Raunagarska rič. Rječnik ravnogorsko-sušičko-španovačkog dijalekta). Ravna Gora: Udruga Plodovi gorja Gorskog kotara.

Finka, Božidar. 1974. Gorskokotarska kajkavština u našem dijalekatskom mozaiku. Kajkavski zbornik. Dani kajkavske riječi. Zlatar: Narodno sveučilište I. G. Kovačić. 29–43.

Kruhek, Milan. 1981. Postanak i razvitak naselja i život naroda u prošlosti. Gorski kotar. Delnice. 281–309.

Gostenčnik, Januška. 2020. Kostelsko narečje. Slavistična revija, 68/3. 353–372.

Gostenčnik, Januška. 2018. Krajevni govori ob Čabranki in zgornji Kolpi. Ljubljana: Založba ZRC. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610504177

Gostenčnik, Januška. 12018. Umik novega dolgega akuta v slovenskih narečjih. V: A. Bizjak Končar, H. Dobrovoljc (ur.). Škrabčevi dnevi 10: Zbornik prispevkov s simpozija 2017. 71–76.

Lisac, Josip. 1989. Ravnogorska kajkavština i goranski dijalekt. Fluminensia, 1/1. 100–111.

Lončarić, Mijo. 1996. Kajkavsko narječje. Zagreb: Školska knjiga.

Lončarić, Mijo. 1982. Prilog podjeli kajkavskoga narječja. Hrvatski dijalektološki zbornik 6: 237–246.

Majnarić, Nikola. 1938–1939. Jedno rovtarsko narječje u Gorskom Kotaru. Južnoslovenski filolog 3: 135–149.

Majnarić, Nikola. 1922–1923. Jedna zanimljiva sintaktička pojava u ravnogorskom narječju. Južnoslovenski filolog 17: 35–40.

Malnar Jurišić, Marija. 2018: Govori na granici. Hrvatski dijalektološki zbornik 22: 161–166.

Marinković, Marina. 2018: Kajkavski govori istočnoga Gorskoga kotara. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.

Pronk, Tijmen. 2010. Rani razvoj goranskih govora. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 36/1. 97–133.

Ramovš, Fran. 1935. Historična gramatika slovenskega jezika: VII. Dialekti. Ljubljana: Učiteljska tiskarna.

Ramovš, Fran. 1935. Karta slovenskih narečij v priročni izdaji. Ljubljana: Akademska založba.

Rigler Jakob. 1962. Pregled osnovnih razvojnih etap v slovenskem vokalizmu. Slavistična revija, 14/1–4. 25–78.

SLA 1.1 = Škofic Jožica, Gostenčnik, Januška, Horvat, Mojca, Jakop, Tjaša, Kenda-Jež, Karmen, Kostelec, Petra, Nartnik, Vlado, Petek, Urška, Smole, Vera, Šekli, Matej, Zuljan Kumar, Danila. 2011. Slovenski lingvistični atlas 1: človek (telo, bolezni, družina) 1: atlas. Ljubljana: Založba ZRC. Na spletu: https://www.fran.si/150/sla-slovenski-lingvisticni-atlas-1/datoteke/SLA1_Atlas.pdf.

SLA 1.2 = Škofic Jožica, Gostenčnik, Januška, Horvat, Mojca, Jakop, Tjaša, Kenda-Jež, Karmen, Kostelec, Petra, Nartnik, Vlado, Petek, Urška, Smole, Vera, Šekli, Matej, Zuljan Kumar, Danila. 2011: Slovenski lingvistični atlas 1: človek (telo, bolezni, družina) 2: komentarji. Ljubljana: Založba ZRC. Na spletu: https://www.fran.si/150/sla-slovenski-lingvisticni-atlas-1/datoteke/SLA1_Komentarji.pdf.

SLA 2.1 = Škofic, Jožica, Gostenčnik, Januška, Hazler, Vito, Horvat, Mojca, Jakop, Tjaša, Ježovnik, Janoš, Kenda-Jež, Karmen, Nartnik, Vlado, Smole, Vera, Šekli, Matej, Zuljan Kumar Danila. 2016. Slovenski lingvistični atlas 2: kmetija, 1: atlas. Ljubljana: Založba ZRC. Na spletu: https://www.fran.si/203/sla-slovenski-lingvisticni-atlas-2/datoteke/SLA2_Atlas.pdf.

SLA 3.1 = Škofic, Jožica, Gostenčnik, Januška, Hazler, Vito, Jakop, Tjaša, Kenda-Jež, Karmen, Kumin Horvat, Mojca, Nartnik, Vlado, Pahor, Nina, Smole, Vera, Šekli, Matej, Zuljan Kumar Danila. 2023. Slovenski lingvistični atlas 3: kmetovanje, 1: atlas. Ljubljana: Založba ZRC.

Strohal, Rudolf. 1905. Osobine današnjeg ravnogorskog narječja. Rad JAZU 162: 28–109.

Šekli, Matej. 2018. Tipologija lingvogenez slovanskih jezikov. Ljubljana: Založba ZRC. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610501374

Prenosi

Objavljeno

11/07/2023

Kako citirati

Gostenčnik, J. (2023). Narečna klasifikacija govora Ravne Gore v Gorskem kotarju. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies, 15, 41–73. https://doi.org/10.3986/15.1.03

Številka

Rubrike

Članki