O reviji

Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies je mednarodna jezikoslovna revija, ki jo izdajata ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in Univerza Birgham Young iz Prova (Utah).

Namen in cilji

Revija objavlja znanstvene in strokovne prispevke o slovenskem jeziku, ki so zanimivi za slovenistiko in jezikoslovje nasploh. Zaradi mednarodnega značaja je namen revije povezovati sloveniste z vsega sveta, med njimi širiti nova jezikoslovna spoznanja, teorije in raziskovalne rezultate ter s tem spodbujati izmenjavo mnenj v slovenistični skupnosti. Revija je namenjena vsem, ki se raziskovalno ali kako drugače ukvarjajo s slovenščino ali jezikom sploh, in študentom humanistike.

Indeksi

Povzetki prispevkov so sistematično navedeni/indeksirani v slovenskih in mednarodnih podatkovnih bazah:

  • Scopus, Elsevier B.V., Cabells;
  • DOAJ
  • Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA), Sociological Abstracts, Inc.;
  • MLA International Bibliography, the Modern Language Association of America;
  • ERIH PLUS;
  • COBISS

 

Arhiviranje

Celoten arhiv revije je dostopen tudi na spletni strani revije pod okriljem Univerze Brigham Young (Utah, ZDA).

Pogostost izhajanja

Revija izhaja vsako leto sredi leta.

Naročila

Tiskane izvode revije lahko naročite prek spletne strani Založbe ZRC.

Zgodovina revije

Revijo  sta leta 1997 ustanovila Marko Snoj in Marc L. Greenberg. Izdajatelja sta bila do 2011 ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in Center za humanistiko družine Hall Univerze v Kansasu. Leta 2011 sta uredništvo prevzela Kozma Ahačič in Grant Lundberg, soizdajateljica je postala Univerza Brigham Young iz Utaha. Leta 2024 je poleg Granta Lundberga glavna sourednica postala Mija Michelizza, zamenjali so se nekateri člani uredniškega odbora in prenehal delovati svet zbornika.