Prispevki

 

Navodila za avtorje

Prispevke pošljite na naslova: mija.michelizza@zrc-sazu.si ali grant_lundberg@byu.edu.

Revija sprejema izvirne in še neobjavljene znanstvene in strokovne članke s področja slovenističnega jezikoslovja, ki niso v uredniški presoji za nobeno drugo publikacijo, ter ocene monografij, zbornikov idr. jezikoslovnih del o slovenskem jeziku.  

Članki gredo skozi postopek dvojnega slepega recenziranja, avtor je sprejetju članka za objavo ali njegovi zavrnitvi obveščen v roku 8 tednov. Korekture mora avtor vrniti v 7 delovnih dneh.

Jezik

Članki naj bodo v slovenskem ali angleškem jeziku, po dogovoru lahko tudi v kakem drugem jeziku. Naslov, izvleček in povzetek naj bo v slovenščini in angleščini. 

Obseg

Članki naj obsegajo do 30.000 znakov s presledki (tj. avtorska pola), ocene do 20.000 znakov s presledki.

Formata oddanega prispevka

.pdf in .docx (Microsoft Word) ali .odt (OpenOffice)

Datoteka z vsebino ČLANKA mora vsebovati (v tem vrstnem redu): 

 • navedbo avtorja 
 • navedbo ustanove
 • naslov za pošiljanje avtorskega izvoda
 • e-naslov avtorja 
 • naslov prispevka v slovenskem in angleškem jeziku (velja tudi za članke v drugih jezikih) 
 • slovenski in angleški izvleček 
 • 5 ključnih besed v slovenščini in angleščini 
 • vsebino članka
 • bibliografijo
 • slovenski in angleški povzetek

Datoteka z vsebino OCENE mora vsebovati (v tem vrstnem redu): 

 • navedbo avtorja ocene
 • navedbo ustanove
 • naslov za pošiljanje avtorskega izvoda
 • e-naslov avtorja ocene
 • naslov ocene v slovenskem in angleškem jeziku (velja tudi za članke v drugih jezikih)
 • bibliografski zapis dela, na katerega se nanaša ocena
 • vsebino ocene
 • (bibliografijo)

Tehnično oblikovanje

 • Pisava: Times New Roman ali Arial.
  V primeru, da določena diakritična znamenja niso podprta v teh dveh pisavah, se lahko uporabi znake iz vnašalnega sistema ZRCola, vendar naj avtor o tem opozori urednika.
 • Odstavki naj bodo ločeni s prazno vrstico (brez zamika v desno).
 • Navedki, daljši od 3 vrstic, naj bodo odstavčno ločeni in v manjšem tisku.
 • Izpusti v navedku naj bodo označeni s tremi pikami v oglatih oklepajih […].
 • Opombe so sprotne.
 • Besedilo naj bo obojestransko poravnano. Bibliografija naj bo levostransko poravnano s t. i. visečim zamikom, ki naj znaša 0,63 cm.
 • Naslovi samostojnih izdaj, knjig in periodičnih publikacij naj bodo v ležečem tisku (v besedilu in bibliografiji).

Ilustrativno gradivo (tabele, slike ipd.)

Tabele, grafi, slike, fotografije, zemljevidi itd. naj bodo podnaslovljeni na način:

Slika 1: Naslov slike 1

Tabela 1: Naslov tabele 1

Ilustrativno gradivo (razen tabel, grafov, ustvarjenih v Wordu) naj bo priloženo v ločenih datotekah, v besedilu pa mora biti označeno, kam sodi. Slike naj bodo kakovostne in v enem od naslednjih formatov: .jpg, .png., .svg, .ai.

Če je gradivo zaščiteno z avtorskimi pravicami oz. pridobljeno iz drugih virov (vključno s spletnimi viri), mora avtor pridobiti dovoljenje za uporabo gradiva oz. primerno navesti vir.

Prečrkovanje iz nelatiničnih črkovnih pisav

Bibliografske enote, zapisane v nelatinični črkovni pisavi, mora avtor prečrkovati v latinico, pri tem naj uporabi slovenski/angleški način prečrkovanja. Prečrkovani deli naj bodo v oglatih oklepajih [].

V primeru, da je v nelatinični črkovni pisavi celoten članek, mora avtor poskrbeti še za prečrkovanje svojega imena, priimka in naslova (ter podnaslova) članka.

Navajanje bibliografije

 • Bibliografija naj bo navedena po abecedi glede na prvo črko priimka prvega navedenega avtorja oz. naslova, če avtor ni znan.
 • Če navajamo več del istega avtorja, jih navajamo po letu izdaje (najprej starejše in nato novejše).
 • Če ima avtor več del v istem letu, letnici dodajamo male črke slovenske abecede, npr. 2017a, 2017b.
 • Če so na voljo, naj bodo v bibliografskih podatkih navedeni URL-naslovi in številke DOI.

Primeri navajanja bibliografije

ČLANEK V REVIJI

Krvina, Domen. 2019. Zaporednost dejanj in njen vpliv na rabo glagolskega vida v slovenščini. Slovenski jezik/Slovene Linguistic Studies 12: 47–62. DOI: https://doi.org/10.3986/sjsls.12.1.05

Jakop, Nataša. 2019. Izražanje spola v frazeologiji: samostalniški frazemi med slovarjem in korpusom. Slavistična revija, letn. 67, št. 2. 213–222.

ČLANEK V ZBORNIKU 

Kenda-Jež, Karmen. 1999. Med narečjem in knjižnim jezikom. V: Z. Zorko, M. Koletnik (ur.). Logarjev zbornik: referati s 1. mednarodnega dialektološkega simpozija v Mariboru. Zora 8. Maribor: Slavistično društvo. 304–315.

Ahačič, Kozma idr. 2015. Fran: The Next Generation Slovenian Dictionary Portal. V: K. Gajdošová, A. Žáková (ur.). Proceedings of the 8th International Natural Language Processing, Corpus Linguistics, Lexicography Conference, 9–16. Na spletu: http://korpus.sk/~slovko/2015/Proceedings_Slovko_2015.pdf (31. 3. 2018).

POGLAVJE V KNJIGI 

Ahlin, Martin idr. 2019. Slovaropisna strukturiranost leksikalne sinonimije v SSS. V: J. Snoj. Leksikalna sinonimija v Sinonimnem slovarju slovenskega jezika. Lingua Slovenica 14. Ljubljana: Založba ZRC. 163– 94.

MONOGRAFIJE (V ZBIRKI)

Bezlaj, France. 1967. Eseji o slovenskem jeziku. Ljubljana:  Mladinska knjiga.

Gostenčnik, Januška. 2018. Krajevni govori ob Čebranki in zgornji Kolpi. Linguistica et philologica 36. Ljubljana: Založba ZRC.

DIPLOMSKE, MAGISTRSKE, DOKTORSKE IN DRUGE ZAKLJUČNE NALOGE

Ježovnik, Janoš. 2019. Notranja glasovna in naglasna členjenost terskega narečja slovenskega jezika. Disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

SLOVARJI

Bezlaj, France. 1976–2007. Etimološki slovar slovenskega jezika 1–5. Ljubljana: Mladinska knjiga (1–3), Založba ZRC (4–5).

eSSKJ: slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–. Na spletu: www.fran.si (3. 10. 2019).

Acceto, Matej idr. 2018. Pravni terminološki slovar. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

E-KNJIGA

Trudgill, Peter. 2000. Sociolonguistic. London: Penguin Books.

ČLANEK V (SPLETNEM) ČASOPISU, INFORMACIJSKEM PORTALU

Svenšek, Ana. (2. 9. 2019). Prepreke in ovinki do prve slovenske univerze. MMC RTV SLO. Na spletu: www.rtvslo.si (3. 10. 2019).

Ahačič, Kozma (2. 10. 2019). Miserere. Delo, leto 61, št. 227. Na spletu: https://www.delo.si/mnenja/kolumne/miserere-233624.html?fbclid=IwAR3Qv_cGTpw-w2X_Mt5ug--MvG5zYY93qb2iqWvTBrWmjaHqzC5haUjryfE (7. 10. 2019).

Recenzentski postopek

Članke sprejemamo vse leto, avtor pa je o sprejetju ali zavrnitvi objave obveščen v najkasneje dveh mesecih. 

Vsi objavljeni znanstveni prispevki so slepo recenzirani, in sicer vsak prispevek recenzirata dva recenzenta, praviloma en slovenski in en tuj recenzent, ocene znanstvenih monografij, razmišljanja in podobno pa se pripravi v dogovoru z urednikoma. 

V primeru ene negativne recenzije se določi tretjega recenzenta, pri tem pa se lahko recenzentski čas podaljša. Prispevek mora za objavo prejeti (vsaj) dve pozitivni oceni, pred objavo pa mora avtor prispevek uskladiti s komentarji in priporočili iz recenzij.

Odprti dostop in arhiviranje

Vsi članki so takoj po izidu revije v celoti prosto dostopni. S tem si prizadevamo, da bi bili vsi raziskovalni dosežki dostopni čim širšemu krogu ljudi, in tako podpiramo globalno izmenjavo raziskovalnih dosežkov. Avtorju se za objavo članka v reviji ne zaračunavajo nikakršni stroški.

Digitalne izvode revije hranita repozitorij ZRC SAZU in digitalna knjižnica slovenske nacionalne knjižnice NUK, dLib.

Obvestilo o avtorskih pravicah

Avtorji, ki želijo, da se njihov članek objavi v reviji, se strinjajo z naslednjimi pogoji:

Pisci besedila potrjujejo, da so avtorji oddanega prispevka, ki bo predvidoma izšel v reviji Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies v okviru Založbe ZRC, ZRC SAZU, tako da bo avtorstvo navedeno z imenom in priimkom. O likovno-grafični in tehnični opremi dela ter o pogojih njegovega trženja odloča ZRC SAZU.

Avtorji jamčijo, da je delo njihova avtorska stvaritev, da v njem niso kršene avtorske pravice tretjih oseb ali kake druge pravice. V primeru zahtevkov tretjih oseb se avtorji zavezujejo, da bodo varovali interese založnika ter da bodo povrnili morebitno škodo.

Imetniki avtorskih pravic na prispevkih, objavljenih v tej publikaciji, so avtorji, ki ZRC SAZU dovoljujejo objavo, reprodukcijo in distribucijo dela v tiskani in elektronski verziji revije in soglašajo s tem, da se ZRC SAZU v primeru ponovne uporabe dela navaja kot izvirni izdajatelj tega dela ter da javnosti omogoči dostop do avtorjevega dela pod pogoji Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 Mednarodna (CC BY-SA 4.0). Prispevki iz letnikov od 12 (2019) do 14 (2022) so objavljeni pod pogoji licence CC BY-NC-ND 4.0. Uporabniki lahko pod pogoji navedenih licenc dostopajo do vseh arhivskih številk revije in posameznih prispevkov, objavljenih v njih. To ne velja za v člankih objavljena gradiva tretjih oseb.

Avtorji lahko sklenejo dodatne ločene pogodbene dogovore za neizključno distribucijo različice dela, objavljene v reviji, (npr. oddaja v institucijski repozitorij ali objava v knjigi) z navedbo, da je bilo delo prvič objavljeno v tej reviji.

Pred postopkom pošiljanja ali med njim lahko avtorji delo objavijo na spletu (npr. v institucijski repozitorijih ali na svojih spletnih straneh), k čemur jih tudi spodbujamo, saj lahko to prispeva k plodnim izmenjavam ter k hitrejšemu in obsežnejšemu navajanju objavljenega dela.