Prispevki

Revija trenutno ne sprejema prispevkov.

Smernice za avtorje

Članki zbornika Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies se praviloma objavljajo v slovenščini ali angleščini, lahko pa tudi v kakem drugem jeziku, s povzetkoma v slovenščini in angleščini. Prispevki naj obravnavajo slovenistične in za slovenistiko zanimive jezikoslovne članke. Besedila naj praviloma ne bodo daljša od ene avtorske pole (30.000 znakov), oddana pa naj bodu v dokumentu Word in PDF-formatu.

Prispevke pošiljajte na naslova mmija@zrc-sazu.si ali grant_lundberg@byu.edu.